Besteed aandacht aan regelmatige terugkoppeling aan gemeentesecretaris, bestuurder, GO en OR over de voortgang en de keuzes die de werkgroep maakt. Communiceer met alle betrokkenen (medewerkers, management, politiek, medezeggenschap, etc.) over de voortgang van het proces en geef voorlichting op hoofdlijnen over nut, noodzaak en inhoud van een generatiepact.

Aanbevolen voor u