“Nulmeting werkgevers en werknemers”

Het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) heeft het A+O fonds Gemeenten verzocht een benchmark opleiden en ontwikkelen (O&O) te organiseren. Om deze benchmark O&O beleid bij gemeenten mogelijk te maken zijn twee onderzoeken uitgevoerd: bij zowel werkgevers als werknemers.

Opvallende resultaten benchmark 2010

Kijkend naar de resultaten vallen een aantal zaken op:

  • Ruim tweederde van het gemeentepersoneel heeft scholing gevolgd in 2009. Ongeveer 10 procent van alle respondenten heeft reguliere scholing gevolgd in 2009. De meeste reguliere opleidingen werden op hbo-niveau gevolgd (43%).
  • Naarmate medewerkers langer in dienst zijn, neemt het aandeel werknemers dat scholing volgt af.
  • De niet-reguliere scholing wordt bijna altijd volledig door de werkgever betaald (94%). Reguliere scholing wordt vaker door de werknemers zelf betaald (11%) of deels door de werkgever (19%). Voor het volgen van niet-reguliere opleidingen is de belangrijkste reden het verbeteren in de huidige functie. Voor reguliere opleidingen geldt dat men graag een opleiding volgt voor de persoonlijke ontwikkeling of uit algemene interesse.
  • Meer dan de helft van de gemeenten heeft geen specifieke doelstellingen opgesteld met betrekking tot het O&O-beleid voor 2010.
  • Het gemiddelde begrote bedrag voor opleidingen in 2009 is ongeveer E 314.500,- per gemeente, maar er is E 391.000,- uitgegeven aan opleidingen.
  • Gemeenten stellen nauwelijks voorwaarden aan opleidingen: 73 procent geeft aan ‘soms’ voorwaarden te stellen aan een opleiding.
  • Ruim tweederde van de gemeenten (68%) heeft geen geautomatiseerd systeem om gevolgde opleidingen en cursussen te registreren. In 45 procent van de gemeenten worden O&O-activiteiten na afloop geëvalueerd en in 37 procent van de gemeenten gebeurt dit niet.
  • Regionale samenwerking tussen gemeenten op het gebied van O&O biedt veel potentieel. Ongeveer de helft van de gemeenten houdt zich bezig met een vorm van regionale samenwerking op het gebied van opleiding en ontwikkeling.

Meer weten? Download onderstaande publicaties:

Aanbevolen voor u