“Tweede meting werkgevers en werknemers”

Het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) heeft het A+O fonds Gemeenten verzocht een benchmark opleiden en ontwikkelen (O&O) te organiseren. Om deze benchmark O&O beleid bij gemeenten mogelijk te maken zijn twee onderzoeken uitgevoerd: bij zowel werkgevers als werknemers.

Opvallende resultaten benchmark 2011

Kijkend naar de resultaten van deze 2e benchmark vallen een aantal zaken op:

  • Meer dan tweederde van de gemeenten (68%) heeft geen specifieke doelstellingen voor O&O beleid. In totaal maakt 11 procent van de gemeenten onderscheid op basis van doelgroepen in hun O&O beleid, waarbij het – net als in 2010 – in de meeste gevallen om leidinggevenden en nieuwe medewerkers gaat. Het aandeel gemeenten met ouderen als doelgroep is in 2011 gehalveerd.
  • Niet alleen is er gemiddeld minder uitgegeven dan begroot in 2010, maar volgens de gemeenten zal het budget voor O&O gemiddeld afnemen in de komende drie jaar. 31 procent van de gemeenten verwacht dat het budget zal afnemen, tegen 19 procent die verwacht dat het zal toenemen.
  • Het aandeel werknemers dat scholing heeft gevolgd is afgenomen van 68 procent in 2009 tot 62 procent in 2010. Jongeren (jonger dan 35 jaar) volgen vaker scholing dan ouderen (55 jaar en ouder): 71 procent versus 51 procent.
  • In 26 procent van de gemeenten wordt het budget verdeeld op basis van behoefte, ingediende voorstellen of noodzaak. Dit was 9 procent in 2010.
  • Het O&O beleid verandert van karakter: het percentage gemeenten dat loopbaangesprekken (78%) en exitgesprekken (72%) houdt, is toegenomen in 2011 (47% in 2010 en 44% in 2010).
  • De regionale samenwerking tussen gemeenten op het terrein van O&O is in 2011 sterk verbeterd ten opzichte van 2010. In 2010 werkte 47 procent van de gemeenten samen met andere gemeenten op het gebied van O&O en in 2011 is dit percentage meer dan verdubbeld (97%).

Download het volledige rapport of de samenvatting.

Aanbevolen voor u