Evaluatie A+O fonds Gemeenten: Waardering van gemeenten voor activiteiten!

Elke vier jaar wordt het A+O fonds Gemeenten, in opdracht van het Ministerie  van Binnenlandse Zaken, onderworpen aan een externe evaluatie. Ook dit jaar zijn de producten, diensten en activiteiten van het A+O fonds weer onder de loep genomen. Het onderzoek, dat in handen was van Bureau Bartels, bestond uit deskresearch, gesprekken met sleutelpersonen (vanuit sociale partners en het A+O fonds) en onderzoek onder de verschillende doelgroepen van het A+O fonds. Centraal stond het beleidsprogramma 2014-2016, met in het bijzonder de pijlers ‘Overheid in beweging’ en ‘Meester in je werk’.

Overheid in beweging

Met Overheid in beweging richt het A+O fonds Gemeenten zich op het ondersteunen van gemeentelijke organisaties bij de HR-aspecten van grote verander-opgaven. De strategie om ‘Overheid in beweging’ vooral in te vullen vanuit actuele of toekomstige veranderopgaven van gemeenten, kan op draagvlak rekenen. Uit het onderzoek blijkt verder dat gemeenten van mening zijn dat de juiste veranderopgaven zijn gekozen. Bovendien ziet twee derde van de gemeentesecretarissen het A+O fonds gemeenten als strategisch partner bij deze opgaven. Ook voor de beoogde ‘lab-functie’ op dit terrein is inmiddels een basis gelegd. Volgens de deelnemers aan de evaluatie zit de meerwaarde van de activiteiten binnen Overheid in beweging vooral in het aandragen van nieuwe, inhoudelijke kennis en in het faciliteren van onderlinge kennis- en ervaringsuitwisseling.

Meester in je werk

Binnen Meester in je werk staan de ‘individuele medewerkers’ van gemeenten centraal. Deze groep wordt met name bediend met het in 2015 gelanceerde digitale loopbaanplein www.meesterinjewerk.nl. Het meest gebruikte onderdeel zijn de ‘zelftests’, gevolgd door de VacatureZoeker en de opleidingsgids. Goed om hierbij te vermelden is dat het onderdeel ‘online leren’, pas ten tijde van de evaluatie is gelanceerd en dus niet is opgenomen in dit onderzoek. Online leren kan met inmiddels 5.000 geregistreerde gebruikers op veel waardering rekenen. De evaluatie toont verder aan dat het te vroeg is om te spreken van een grote impact op het werk en de loopbaan van gebruikers. Met de instrumenten is vooral de zelfkennis van de gebruikers vergroot, waardoor zij beter in staat zijn om de dialoog met de leidinggevenden en/of P&O aan te gaan.

Basis op orde

Het aanbod dat het A+O fonds Gemeenten aanbiedt onder ‘Basis op orde’, heeft een andere status gekregen. De inspanningen zijn gericht op onderhoud en actualisering van de instrumenten. Als gevolg hiervan zijn doelgroepen als OR-leden en Arbofunctionarissen minder intensief ‘bediend’. Het A+O fonds ondersteunt gemeenten met name bij de Landelijke OR-verkiezingen. De evaluatie wijst uit de ondersteuning van de verkiezingen en de nieuwsbrief Ieder1OR belangrijke, gewaardeerde onderdelen zijn. Hoewel de Personeelsmonitor Gemeenten binnen Basis op orde is geplaatst, vormt dit een kerninstrument dat op grote waardering kan rekenen. De inhoud van de monitor wordt vooral gebruikt om het eigen inzicht in HR-ontwikkelingen te verbeteren of het HR-beleid van de gemeente te actualiseren.

Subsidies

Het A+O fonds Gemeenten keert de helft van het budget uit aan gemeenten. Dit gebeurde in de beleidsperiode 2014-2016 aan de hand van een vijftal subsidieregelingen. Van deze regelingen is de Jongerenregeling in financieel opzicht de grootste en de meeste gebruikte regeling. Onder P&O’ers geniet vooral de Innovatieve Projecten Regeling grote bekendheid. De belangstelling voor de Startkwalificatieregeling bleek veel minder dan verwacht. Verder zijn de respondenten, zonder uitzondering, positief over hun ervaringen rondom 3-2-1-Co! Met name de inspirerende aanpak, de aangeboden externe ondersteuning en de betere voorbereiding op het doen van een subsidieaanvraag worden geroemd.

Communicatie

Tegen de achtergrond van de sterk veranderende context waarbinnen gemeenten hun werk doen heeft het A+O fonds Gemeenten in haar communicatie te maken met de uitdaging om andere doelgroepen dan de ‘traditionele’ doelgroepen (P&O’ ers en OR-leden), namelijk de gemeentesecretarissen en individuele medewerkers, te bereiken. Het bereik onder individuele medewerkers is recent op gang gekomen, waarbij zowel de directe als indirecte communicatie via P&O’ers als effectieve middelen kunnen worden aangemerkt.

De digitale nieuwsbrief en de website van het A+O fonds Gemeenten blijken het meest effectief te zijn in het bereiken van haar doelgroepen. Over het algemeen waarderen de doelgroepen de informatievoorziening vanuit het fonds met een ruime voldoende. Met name de website van het fonds, die geheel vernieuwd is, kan op veel waardering rekenen.

Bekijk het volledige rapport.

Aanbevolen voor u