Het evenement is volgeboekt, u kunt nog wel een plaats op de wachtlijst reserveren.

Reserveer uw plaats!

Inspiratiesessie Professionalisering in het sociaal domein met 70.20.10 leren

De transformaties in het sociale domein vragen om een kanteling: meer maatwerk leveren, een betere onderlinge samenwerking binnen en tussen maatschappelijke organisaties, het uitvoeren van decentrale taken en het bevorderen van zelfredzaamheid onder burgers. De nieuwe opdracht “Help burgers op een andere manier, doe daarbij wat ‘nodig’ is en lever maatwerk” is onvoldoende concreet. Hoe ondersteunen we de professional in het praktisch vertalen van deze nieuwe visie op het sociaal domein? Welke (nieuwe) taken en verantwoordelijkheden worden van hem verwacht? En hoe kan hij zich deze werkenderwijs eigen maken?

Het A+O fonds Gemeenten en Divosa organiseren over dit vraagstuk op 19 april en 18 mei in samenwerking met bureau Tulser (70.20.10 leren)  de inspiratiesessie Professionalisering in het sociaal domein met 70.20.10 leren.

Programma

Rondom een casus onderzoeken we de kritieke taken die professionals moeten uitvoeren om tot het gewenste resultaat te komen. Daarnaast gaan we aan de slag om te bedenken hoe we deze taken kunnen ondersteunen tijdens het werk (70), in interactie met collega’s (20) en met behulp van training (10). Vervolgens maken we de vertaalslag van de behandelde casus naar de eigen organisatie van de deelnemers.  Programma:

13.30 Inloop
14.00 Opening en introductie 70.20.10
14.20 Casus: op zoek naar kritieke taken
15.00 Casus: professionals ondersteunen met 70.20.10
16.00 Vertaalslag naar de eigen organisatie
16.30 Afsluiting

Doel van de inspiratiesessie

Samen onderzoeken we hoe 70.20.10 bruikbaar is voor de uitdagingen binnen het sociaal domein. 70.20.10 is daarbij geen doel op zich maar een middel, waarbij het draait om de volgende vraag:

Hoe kunnen we professionals, werkzaam in het sociaal domein, optimaal ondersteunen om goed invulling te geven aan de uitdagingen in het werk en wat hebben zij nodig?

Wij vragen van de deelnemers dat ze hun eigen praktijkervaring en uitdagingen in het werk actief inbrengen. We willen immers kijken naar de kritieke taken (van de professionals in het primaire proces van het sociaal domein) die nodig zijn om de gewenste resultaten te boeken.

Door deel te nemen aan deze inspiratiesessie krijgt u scherper in beeld wáár in het werk de uitdagingen concreet tot uiting komen, waardoor veel gerichtere interventies mogelijk zijn. Daarmee komt een continu lerende cultuur en organisatie veel sneller in beeld.

Voor wie

We nodigen zowel professionals uit het primaire proces van het sociaal domein zelf, als directe betrokkenen zoals leidinggevenden, HR- en opleidingsadviseurs uit. We willen namelijk de professional centraal stellen en aansluiten op zijn/haar belevingswereld en invloedssfeer.

Vervolg Leercirkel 70.20.10 sociaal domein

Voor de deelnemers die in de praktijk echt aan de slag willen gaan met toepassing van 70.20.10 leren in het sociaal domein organiseren we een vervolg met een Leercirkel. Deze leercirkel bestaat uit een aantal leerbijeenkomsten waarbij deelnemers ondersteund worden en kunnen leren van elkaar bij het toepassen van 70.20.10 leren in het sociaal domein.

Waar staat 70.20.10 voor?
70.20.10 is het best te zien als een referentiemodel, waarbij 70 staat voor leren door te werken, 20 voor leren van en met anderen en 10 voor het formele leren. Het gaat hierbij niet om de getallen. Bij 70.20.10 gaat het om het principe dat leren door te werken zo relevant is, dat we hiervan slim gebruik moeten maken om onze doelen te bereiken.Door het toepassen van 70.20.10 vervalt het kunstmatige onderscheid tussen leren en werken. Daarmee is het mogelijk om werkenderwijs de antwoorden te vinden op de uitdagingen in de sector. Maar hoe ziet dat er concreet uit bij de schuldhulpverlening, de WMO of de jeugdzorg?

Kijk voor meer info op de website van 70.20.10 Institute of Tulser. 

Begeleiding

Twee ervaren 70.20.10 experts van Tulser , Fabrice Luijten en Vivianne Heijnen, begeleiden de inspiratiesessie. Tulser helpt organisaties met behulp van 70.20.10 om slimmer te werken. Om zo beter te presteren en effectief om te gaan met veranderingen.

Meer info

Heb je vragen over deze inspiratiesessie dan kunt u contact opnemen met:

  • Renz Davits, A+O fonds Gemeenten, renz.davits@aeno.nl
  • Marcel van Druenen, Divosa, mdruenen@divosa.nl
  • Fabrice Luijten, Tulser, f.luijten@tulser.com

Aanmelden

U kunt kosteloos deelnemen aan deze inspiratiesessie. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeld worden er kosten in rekening gebracht. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de training. Daarna brengen wij € 150,- in rekening. U kunt kosteloos een vervanger sturen.

Zet uzelf op de wachtlijst.

Vul uw voornaam in.

Vul uw achternaam in.

Vul uw werk e-mailadres in.

Vul uw mobiele nummer in.

Vul uw organisatie in.

Vul uw functie in.

Ga akkoord met de voorwaarden.


Let op: Bij niet tijdig afmelden brengen wij kosten in rekening.


Aanbevolen voor u