U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Het gonst aan alle kanten. Gemeenten zijn nog nooit met zoveel veranderingen tegelijkertijd bezig geweest als op dit moment. Veranderingen die alle gemeenten raken, hebben bijvoorbeeld te maken met digitalisering, gevolgen van de participatiemaatschappij, immigratieproblematiek, veiligheid, sociale ongelijkheid, decentralisaties in het sociale domein en invoering van de Omgevingswet. Om in te spelen op de vele veranderopgaven hebben gemeenten diverse verandertrajecten gestart. Medewerkers uitvoerend of beleidsontwikkelend, management, staf en OR, iedereen heeft volop te maken met deze veranderingen.

Specifiek met OR-leden en medewerkers willen we graag kijken naar wat deze veranderprocessen betekenen voor de gemeente en voor medewerkers. Bij verandertrajecten is er altijd een onderscheid tussen de ‘zenders’ van de verandering en de ‘ontvangers’ van de verandering. De zenders zijn de opdrachtgevers, verandermanagers, projectleiders, in- en externe adviseurs, begeleiders en coaches. De ontvangers zijn diegenen die middels het verandertraject in beweging moeten komen, de doelgroepen medewerkers voor de verandertrajecten. Het gaat dan bijvoorbeeld om meer zelfsturend gaan functioneren, reorganisatie van het eigen organisatieonderdeel of efficiënter, klantgerichter of procesgerichter werken.

Hoe ervaren medewerkers deze veranderprocessen , wat is hun rol en bijdrage hieraan en hoe organiseren zij hun werk tijdens de vele veranderingen? En wat betekent het medewerkersperspectief op verandering voor de OR van gemeenten? Met de deelnemers aan deze leerbijeenkomst gaan we graag samen zoeken naar antwoorden, wisselen we ervaringen uit en onderzoeken we de binnenkant van veranderingen van gemeenten.

Programma

14.00 Inloop
14.30 Opening en inleiding
Thijs Homan over de veranderende gemeente
15.15 pauze
15.30 Discussie in subgroepen: reflectie op de eigen werk- en
veranderpraktijk. Wat speelt er allemaal in en rondom mijn  werk en in mijn gemeente? Wat is het perspectief van medewerkers en de OR op veranderprocessen?
 16.15 Wat kunnen we leren over veranderopgaven en
veranderaanpakken in gemeenten? Eerste inzichten. Duiding door Thijs Homan. Vervolg Leer- en onderzoekstraject De Veranderende Gemeente in 2018
 16.45  Afsluiting

Voor wie

De leerbijeenkomst is bestemd voor OR-leden en medewerkers van gemeenten. We vragen de OR-leden nadrukkelijk om een of meerdere medewerkers die veel te maken hebben met  veranderingen in hun werk en in hun organisatie uit te nodigen om mee te komen naar deze leerbijeenkomst.

Begeleiding

Het leertraject De Veranderende Gemeente wordt begeleid door Prof. Dr. Thijs Homan. Hij is hoogleraar Implementation & Change Management en organisatieadviseur met een grote praktijkervaring in gemeentelijke organisaties. Thijs is o.a. bekend van de boeken: In control? Organisatiedynamica, Het Etcetera principe, Teamleren en Veranderen als chaotisch proces.  Zie ook  http://thijs-homan.nl/over-thijs-homan/

Over het leertraject DVG

De Binnenkantsessies voor OR-leden en medewerkers maken onderdeel uit van het Leer- en onderzoekstraject De Veranderende Gemeente. Dit traject loopt van november 2017 tot en met december 2018 en is bestemd voor gemeentesecretarissen, directeuren van domeinen, hoger management, interne organisatie-adviseurs, middelmanagers, stafleden, OR en medewerkers van gemeenten. Het leertraject bestaat uit diverse leerbijeenkomsten en deelonderzoeken. Tussentijds publiceren we resultaten via het digitale platform DVG en leerbijeenkomsten. Over de eindresultaten van het leertraject verschijnt een publicatie. Los van deelname aan leerbijeenkomsten kunnen gemeentelijke veranderaars zich ook aanmelden voor deelname aan het platform DVG (stuur een mail naar evenementen@aeno.nl ). Voor meer informatie zie:

De Veranderende Gemeente

Kosten

U kunt kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de inspiratiesessie.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie van het leernetwerk neemt u contact op met het secretariaat van het A+O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u