Reserveer uw plaats!

Er zijn nog 29 plaatsen vrij!

Mijn eigen ervaringen met verandertrajecten  – leren over veranderingsdynamieken in mijn eigen organisatie

Gemeenten worden geconfronteerd met een groot aantal in- en externe ontwikkelingen. Denk aan de Wmo, financiële herprioritering, verschuivende verwachtingen van burgers, de Omgevingswet en digitalisering. Om hiermee om te gaan, vinden er in gemeenten tal van organisatie-verandertrajecten plaats. Sommige heel top-down, andere juist participatief en bottom-up.

Bij verandertrajecten is er altijd een onderscheid tussen de ‘zenders’ van de verandering en de ‘ontvangers’ van de verandering. De zenders zijn de opdrachtgevers, verandermanagers, projectleiders, in- en externe adviseurs, begeleiders, coaches.

De ontvangers, dat zijn diegenen die middels het verandertraject in beweging moeten komen: de doelgroepen voor de verandertrajecten. En dan gaat het bijvoorbeeld om:

  • Toepassen van andere werkwijzen,
  • Reorganisatie van het eigen organisatieonderdeel.
  • Efficiënter, klantgerichter, of procesgerichter werken.
  • Meer zelfsturend gaan functioneren
  • Nieuwe protocollen en regels invoeren.
  • Digitalisering, ict.

Tweedaagse workshop

Het A+O fonds organiseert een workshop van twee dagdelen voor medewerkers die veel met veranderingen in hun werk te maken hebben. In deze workshop laten we hen aan het woord. Hoe ervaren de ‘ontvangers’ de verandertrajecten in hun gemeente? Wat valt er te leren uit hun ervaringen?

Het doel van de workshop is om ervaringen met verandertrajecten inzichtelijk te maken en met elkaar te delen. Als we onze ervaringen naast elkaar leggen: zijn er dan bepaalde dingen die we allemaal hetzelfde hebben? Zijn er verschillen? En waar hebben die verschillen in de veranderervaringen dan mee te maken?

Resultaten

Als deelnemer van de workshops krijgt u uitgebreid de gelegenheid om uw ervaringen met veranderingen in uw gemeente met anderen te delen. Ook ziet u wat de ervaringen van mensen uit andere gemeenten zijn. Hoe reageren zij op veranderingen? Hoe gaan zij daar mee om? Hoe ‘overleven’ zij?

Gezamenlijk proberen we tot bredere conclusies te komen over hoe er bij gemeenten omgegaan wordt met veranderingen. Deze conclusies vullen we aan met een algemene inleiding die zich richt op de manier waarop er op dit moment in gemeenten met veranderingen wordt omgegaan. Dit bredere beeld levert u als deelnemer nieuwe inzichten op over wat u meer zou kunnen doen, anders zou kunnen doen, of juist helemaal niet meer zou kunnen gaan doen.

Deze bijeenkomst biedt nieuwe perspectieven op wat er in uw organisatie gebeurt en geeft u daarmee mogelijk nieuwe opties voor actie in de eigen werkpraktijk.

Werkwijze

Ieder ervaart een verandertraject op een unieke manier. Dit betekent dat de veranderervaringen dus ook heel precies moeten worden omschreven. Om dit te realiseren worden de deelnemers uitgenodigd om hun eigen ervaringen in verhaalvorm op te schrijven (1.5 pagina). Hiertoe is er bij de eerste bijeenkomst een korte oefening voor het schrijven van een eigen verhaal. Het resultaat van deze oefening is dat men dan al een basistekst voor het eigen veranderverhaal klaar heeft. Tussen de eerste en tweede bijeenkomst kan men het eigen ‘veranderverhaal’ dan verder uitwerken en afmaken. Bij de tweede bijeenkomst gaan we aan de slag met ieders teksten. Uiteraard worden de teksten vertrouwelijk behandeld.

Programma deel-bijeenkomst I

14 maart:

13.30 Opening en inleiding ‘De Veranderende Gemeente’ door Thijs Homan: hoe iemand die niet uit ‘gemeenteland’ afkomstig is, aankijkt tegen veranderingen bij gemeenten.
13.45 Hoe beleven we verandertrajecten? Reflectie op de vele veranderingen in het werk van medewerkers van gemeenten. Inzicht in veranderdynamieken in gemeenten.
15.00 pauze
15.15 Workshop over het schrijven van het eigen ‘veranderverhaal’. Voorbereiden van je eigen verhaal.
16.30 Afronding door Thijs Homan

Tussentijds: schrijven en afmaken van eigen verhaal (kost plm. een uur). In de tweede bijeenkomst gaan we de verschillende verhalen met elkaar vergelijken en onderzoeken we overeenkomsten en verschillen. Van daaruit werken we toe naar algemene inzichten over hoe en waarom veranderingen in gemeenten gaan zoals ze gaan.

Programma deel-bijeenkomst II

28 maart:

13.30 Opening en inleiding door Thijs Homan: ‘veranderen, maar dan anders’.
13.45 Hoe beleven we verandertrajecten? In kleine groepen bespreken van elkaars veranderverhalen. Uitwisselen van ervaringen, praktijktips.
15.00 pauze
15.15 Gezamenlijke analyse van de verhalen: wat zijn gemeenschappelijke ervaringen? Wat zijn unieke ervaringen? Wat leren we over de dynamieken van veranderingen bij gemeenten?
16.30 Afronding door Thijs Homan

Voor wie

Medewerkers (beleidsuitvoerend of beleidsadviserend,  leidinggevenden of staffunctionarisssen) en OR-leden van gemeenten die te maken hebben met veranderingen in hun werk en in hun organisatie.

Wanneer en waar

Let op! Deze workshop bestaat uit twee bijeenkomsten. De workshop bestaat uit twee aaneensluitende bijeenkomsten op 14 en 28 maart 2018, van 13.30-17.00 u. Locatie:  MeetingPlaza, Godebaldkwartier 20, 3511DX, Utrecht

Kosten

Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeld worden er extra kosten in rekening gebracht. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste bijeenkomst. Daarna brengen wij € 150,- in rekening.

Begeleiding

Het leertraject De Veranderende Gemeente wordt begeleid door Prof. Dr. Thijs Homan. Hij is hoogleraar Implementation & Change Management en organisatieadviseur met een grote praktijkervaring in gemeentelijke organisaties. Thijs is o.a. bekend van de boeken: In control? Organisatiedynamica, Het Etcetera principe, Teamleren en Veranderen als chaotisch proces.  Zie ook  http://thijs-homan.nl/over-thijs-homan/

Over het leertraject DVG

Deze twee workshops maken onderdeel uit van het Leer- en onderzoekstraject De Veranderende Gemeente. Dit traject loopt van november 2017 tot en met december 2018 en is bestemd voor gemeentesecretarissen, directeuren van domeinen, hoger management, interne organisatie-adviseurs, middelmanagers, stafleden en medewerkers van gemeenten. Het leertraject bestaat uit diverse leerbijeenkomsten en deelonderzoeken. Tussentijds publiceren we resultaten via het digitale platform DVG en leerbijeenkomsten. Over de eindresultaten van het leertraject verschijnt een publicatie. Los van deelname aan leerbijeenkomsten kunnen gemeentelijke veranderaars zich ook aanmelden voor deelname aan het platform DVG (stuur een mail naar evenementen@aeno.nl ). Voor meer informatie zie:

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie van het leernetwerk neemt u contact op met het secretariaat van het A+O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

 

Er zijn nog 29 plaatsen vrij!

Vul uw voornaam in.

Vul uw achternaam in.

Vul uw werk e-mailadres in.

Vul uw mobiele nummer in.

Vul uw organisatie in.

Vul uw functie in.

Ga akkoord met de voorwaarden.


Let op: Bij niet tijdig afmelden brengen wij kosten in rekening.


Aanbevolen voor u