Wie hebben we wanneer waar nodig?

Er komen veel ontwikkelingen af op gemeentes, dus ook op de gemeente Schouwen Duivenland. Gemeente Schouwen Duivenland wil voorbereid zijn en op tijd kunnen anticiperen op een steeds veranderende omgeving. Daarvoor is de volgende vraag erg belangrijk: hebben we – om onze doelstellingen te kunnen (blijven) realiseren – de juiste expertise in huis en zit de juiste medewerker op de juiste plaats – zowel nu als in de toekomst?

Om die vraag te kunnen beantwoorden voert de gemeente strategische personeelsplanning in (SPP).

Doel

Doelstelling van het project is te komen tot een effectief geheel van maatregelen om de gewenste personele bezetting te (blijven) realiseren door het in kaart brengen van de huidige en toekomstig benodigde personele bezetting en formatie (zowel kwantitatief als kwalitatief).

Doelgroep

Bij de invoering van SPP wordt rekening gehouden met de volgende doelgroepen:

 • Bestuur: Hier worden bewustwording en inzicht gecreëerd.
 • MT: Is verantwoordelijk voor het behalen van en van de sturing op de gewenste organisatiedoelstellingen.
 • Leidinggevenden: Zijn belangrijk voor het proces van het afstemmen van afdelingskerntaken en de gewenste/benodigde personele bezetting.
 • Medewerkers: Hier wordt bewustwording van eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van functioneren, inzetbaarheid en ontwikkeling gecreëerd.
 • OR: Het creëren van draagvlak bij de OR is belangrijk.

Aanpak

In samenspraak met het externe bureau dat de invoering begeleidt, is gekozen voor een gefaseerde invoering:

 • Fase 1: Verfijnen Plan van aanpak en kick-off (met MT/OR en P&O).
 • Fase 2/3:  In kaart brengen van de huidige situatie: kwantitatieve gegevens door middel van het HRI-model en K3R-analyse van kwalitatieve gegevens door middel van een vlootschouw (met HR3P-Human Resource PrestatiePotentieelPortfolio).
 • Fase 4/5: Vaststellen toekomstige vraag naar arbeid:
  – Uitvoeren van een interne en externe analyse.
  – Voorbereiden en uitvoeren van een SPP-game om scenario’s te vertalen naar kerntaken en uitgangspunten voor SPP.
  – Voor de afdelingen concretiseren van scenario’s op basis van kerntaken en uitgangspunten voor toekomstige vraag naar arbeid.
  – Presentatie van geconsolideerde toekomstig gewenste formatie.
 • Fase 6: Confrontatie tussen benodigde personele formatie en beschikbare personele bezetting op verschillende aggregatieniveaus.
 • Fase 7: Voorbereiden en uitvoeren van een ‘traingame’ om op algemeen niveau te komen tot een cocktail van maatregelen. Voorbereiden en uitvoeren van een ‘traingame’ op de vijf afdelingsniveaus om te komen tot een actieplan. En tot slot het opstellen en presenteren van het SPP-actieplan voor de gemeente.

Meer weten

Wilt u meer weten over de SPP aanpak van Schouwen-Duiveland? Neem dan contact op met Marja Kamermans via marja.kamermans@schouwen-duiveland.nl.

*Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Innovatieve projectenregeling van het A+O fonds Gemeenten. Bekijk meer projecten.

Aanbevolen voor u