Een nieuwe opdracht, een nieuwe rol en een nieuwe organisatie

De Haeghe Groep koppelt in Den Haag mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan bedrijven en overheden. Haar rol als sociaal-zakelijk partner van de gemeente verandert echter snel. Door de komst van de Participatiewet vermindert de subsidie en wordt de relatie meer dan voorheen die van opdrachtgever en opdrachtnemer. De Haeghe Groep moet daarom een robuustere en flexibeler organisatie worden, die beter in staat is in te spelen op veranderingen in de markt en de politiek.

De zes decentrale bedrijven die voorheen de groep vormen, zijn omgevormd tot één grote organisatie. Dat brengt veel deelprocessen met zich mee, waaronder de projecten ‘juiste persoon op de juiste plek’ en ‘resultaatgestuurde organisatie’. Die projecten moeten uiteindelijk leiden tot een organisatie waarin mensen niet alleen op hun capaciteiten ingezet worden, maar waar dat ook gecombineerd wordt met oog voor de bedrijfsmatige belangen van de groep.

Doel

Juiste persoon op de juiste plek betekent voor de Haeghe Groep: zorgen dat medewerkers binnen hun mogelijkheden werk doen dat maximaal waarde toevoegt aan de Groep. En Resultaatgestuurde organisatie moet ertoe leiden dat alle medewerkers kunnen sturen op het realiseren van de doelstellingen van de Haeghe Groep.

Doelgroep

Alle managers binnen de Haeghe Groep met een ambtelijke status.

Aanpak

Juiste persoon op de juiste plek

Op basis van 90 criteria worden de competenties van alle 2500 medewerkers door leidinggevenden ‘geschouwd’ en vastgelegd. Zo ontstaat inzicht in capaciteiten en ontwikkelpotentieel.

Het werkaanbod wordt ook aan de hand van deze competenties in kaart gebracht en gekoppeld aan de ontwikkeling van de organisatie. Dit verschaft inzicht in hoeveel mensen op welk niveau nodig zijn en welke veranderingen binnen de organisatie nodig zijn om een match te kunnen maken. Met andere woorden; op deze wijze wordt inzichtelijk welk werkaanbod binnen gehaald moet worden en hoe dit binnen de organisatie weg gezet kan worden om een zo goed mogelijk rendement te kunnen realiseren. Verder worden de processen ingericht van instroom, planning en matching.

Ook wordt er met de medewerkers een proces ingezet waardoor zij wisselend werk accepteren. En wordt per afdeling een werkwijze ingericht waardoor nieuwe medewerkers op een afdeling snel de juiste vaardigheden kunnen aanleren. Managers zijn bereid medewerkers flexibel in te zetten, ook op andere afdelingen om meer geld te verdienen.

Een resultaat gestuurde organisatie

Tijdens workshops wordt voor de verschillende sturingslagen vastgesteld welke KPI’s relevant zijn. Verder wordt al vroeg vastgesteld aan welke functionaliteiten het toekomstige sturingsdashboard moet voldoen.
Medewerkers worden tijdens workshops en bijeenkomsten gestimuleerd op een creatieve manier zichtbaarder te presteren. Om draagvlak te creëren voor resultaatmeting als een continu proces, zijn workshops met managers georganiseerd. Daar wordt gewerkt aan het benoemen van Prestatie Indicatoren en gesproken over de manier waarop deze beïnvloed kunnen worden.

Vervolgens wordt een sturingsdashboard ontwikkeld. Als dat wordt geïmplementeerd in de organisatie, zullen de KPI’s en sturingscijfers waarschijnlijk nog niet volledig zijn. Tijdens het gebruik zal het aantal – en de kwaliteit van de KPI’s worden bijgestuurd en het dashboard steeds geactualiseerd.

Meer weten

Wilt u meer te weten komen over dit project? Neem dan contact op met Verandermanager Tanja van Gurp van de Haeghe groep via t.vangurp@haeghegroep.nl.

*Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Innovatieve projectenregeling van het A+O fonds Gemeenten. Bekijk meer projecten.

Aanbevolen voor u