Met het programma HR2020 ondersteunt het A+O fonds gemeenten bij de HR-aspecten van de veranderingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen. HR 2020 wordt in 2018 niet voortgezet. 

Doelgroep

HR-adviseurs generiek, HR-adviseurs die zich willen ontwikkelen tot strategisch HR adviseur en gesprekspartner voor het management en/of organisatie-adviseurs, hoofden HR en HR managers, organisatie-adviseurs.

Adviesrapport HR2020

A+O fonds Gemeenten voerde in het kader van HR2020 dit onderzoek uit naar de Speerpunten, inrichting en ontwikkeling van de HR-functie binnen gemeenten.
De onderzoeksrapportage biedt vergelijkingsmateriaal over hoe uw inrichting en professionalisering van de HR zich verhouden tot gemeenten van vergelijkbare grootte, en welke effecten deze keuzes sorteren. Er staan antwoorden en richtingen in het rapport die u kunnen helpen en inspireren de juiste keuzes te maken. Keuzes waarin wij u graag ondersteunen.

Inrichting en professionalisering

 • Verschillende strategieën van gemeenten en HR-afdelingen
  Vier strategieën worden door meer dan de helft van de gemeenten ingezet om het personeel en de organisatie voor te bereiden op komende ontwikkelingen: flexibilisering van de gemeentelijke organisatie, digitalisering van de dienstverlening, meer taken uitvoeren in een netwerkorganisatie en vergroting van zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid. Gemeenten verwachten dat de ontwikkelingen en gehanteerde strategie vooral veel impact hebben op de benodigde competenties van medewerkers, het benodigde leiderschap en de organisatiecultuur. Strategische oplossingen die HR-afdelingen daarbij inzetten zijn organisatieontwikkeling, strategisch opleiden, management development, strategische personeelsplanning en talentmanagement.
 • Professionalisering en vakmanschap draagt bij aan noodzakelijke competenties
  Naarmate er meer aandacht is voor professionalisering van HR, is de tijdsbesteding van HR aan strategische taken hoger. (Continue) professionalisering van HR lijkt bij te dragen aan de competenties binnen HR die nodig zijn voor de toekomst.
 • Naar een andere organisatie van de HR-functie?
  Er zijn grote verschillen in de opbouw van gemeentelijke HR-afdelingen. Interessant is de vraag wat voor HR functie de gemeente in de toekomst in staat stelt succesvol te zijn. Dan gaat het zowel over het gehanteerde dienstverleningsmodel als de functies en organisatie van HR-professionals. Het is belangrijk dat uw gemeente genoeg ruimte biedt om strategische en tactische toevoegde waarde tussen inhoud en HR te leveren, en dat de verschillende functies daarbij effectief samenwerken om elkaar te versterken.

Bekijk hier het rapport!

Routekaart HR2020

In samenwerking met de HR-managers, HR-adviseurs en de begeleidingscommissie Overheid in beweging heeft het A+O fonds Gemeenten de Routekaart HR2020 ontwikkeld. Onderdeel van de Routekaart is een overzicht van opleidingen Strategisch HR management en veranderkunde.

Onderzoek en benchmark Ontwikkeling en Inrichting HR-functie gemeenten

De vele verandering die gemeenten ondergaan – zoals de decentralisaties in het sociaal domein en invoering Omgevingswet – brengen personele vraagstukken met zich mee waarvoor professionele ondersteuning door de HR functie onontbeerlijk is. Om HR-afdelingen en HR professionals te ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling en professionalisering voert het A+O fonds Gemeenten sinds 2014 het programma HR2020. In het kader van dit programma start het A+O fonds met een periodiek onderzoek naar de speerpunten van HR en de inrichting en ontwikkeling van de HR-functie in gemeenten, in relatie tot de actuele en aankomende veranderopgaven. Dit onderzoek is een vervolg op het in 2014 in opdracht van VNG en A+O fonds Gemeenten uitgevoerde onderzoek HR gemeenten 2020 door het CAOP. Kom meer te weten over dit onderzoek.

Vragenlijsten Waardering
toegevoegde waarde HR

De vragenlijsten Waardering toegevoegde waarde HR zijn bestemd voor HR teams en kunnen gebruikt worden om inzicht te krijgen in de strategische ontwikkelingen van de bedrijfsonderdelen van gemeenten en om feedback te krijgen op de waardering van HR. In de vragenlijsten komt onder andere aan de orde:

 • Strategische opgaven en de impact hiervan op de gemeente
 • Uitdagingen voor HR
 • De rol van HR
 • De ondersteuning door HR
 • De verbinding van HR met het primaire proces

Lees meer.

 

Relevante webdocs voor professionalisering HR

Professionalisering HR door Servicepunt 71 Leiden
Professionalisering HR door aanbodgerichte aanpak een succes bij Mobiliteitscentrum West-Brabant
Webdoc Meten, weten, beïnvloeden

Lerend Werken

Webdoc Overheidsprofessionals werken aan nieuwe rollen

Op het Forum Lerend Werken vindt u informatie, maar kunt u ook vragen stellen. Daarnaast vindt u er interessante bijeenkomsten, presentaties en artikelen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over HR2020? Neem dan contact op met Renz Davits via renz.davits@aeno.nl of Debbie Hamer debbie.hamer@aeno.nl.

Aanbevolen voor u