Met het programma HR2020 ondersteunt het A+O fonds gemeenten bij de HR-aspecten van de veranderingen waar gemeenten de komende jaren mee te maken krijgen. De focus ligt op de verdergaande professionalisering van de HR-functie  (verbinding maken met het primaire proces en dialoog voeren met het management).

Doelgroep

HR-adviseurs generiek, HR-adviseurs die zich willen ontwikkelen tot strategisch HR adviseur en gesprekspartner voor het management en/of organisatie-adviseurs, hoofden HR en HR managers, organisatie-adviseurs.

Adviesrapport HR2020

In 2014 is in opdracht van VNG en het A+O fonds een verkenning door CAOP uitgevoerd naar de rol van HR in 2020. Het onderzoek noemt een aantal trends waar gemeenten en HR mee worden geconfronteerd.  De vele veranderingen die gemeenten ondergaan vragen om een nieuwe rol van HR. In de toekomst zal HR zich meer als strategisch partner voor bestuur en management opstellen, HR zal verzakelijken, flexibeler opereren, zich proactiever opstellen, de werkzaamheden meer verbinden met het primaire proces, de HR aanpak meer onderbouwen met ‘harde’ gegevens en zich ontwikkelen tot een breed inzetbare organisatieadviseur.  Om de nieuwe rol van HR te kunnen bereiken is een meer strategische focus, een duidelijkere positionering en verdere professionalisering van HR nodig. Kom meer te weten over dit onderzoek.

Routekaart HR2020

In samenwerking met de HR-managers, HR-adviseurs en de begeleidingscommissie Overheid in beweging heeft het A+O fonds de Routekaart HR2020 ontwikkeld. Onderdeel van de Routekaart is een overzicht van opleidingen Strategisch HR management en veranderkunde.

Onderzoek en benchmark Ontwikkeling en Inrichting HR-functie gemeenten

De vele verandering die gemeenten ondergaan – zoals de decentralisaties in het sociaal domein en invoering Omgevingswet – brengen personele vraagstukken met zich mee waarvoor professionele ondersteuning door de HR functie onontbeerlijk is. Om HR-afdelingen en HR professionals te ondersteunen bij hun verdere ontwikkeling en professionalisering voert het A+O fonds Gemeenten sinds 2014 het programma HR2020. In het kader van dit programma start het A+O fonds met een periodiek onderzoek naar de speerpunten van HR en de inrichting en ontwikkeling van de HR-functie in gemeenten, in relatie tot de actuele en aankomende veranderopgaven. Dit onderzoek is een vervolg op het in 2014 in opdracht van VNG en A+O fonds Gemeenten uitgevoerde onderzoek HR gemeenten 2020 door het CAOP. Kom meer te weten over dit onderzoek.

Vragenlijsten Waardering
toegevoegde waarde HR

De vragenlijsten Waardering toegevoegde waarde HR zijn bestemd voor HR teams en kunnen gebruikt worden om inzicht te krijgen in de strategische ontwikkelingen van de bedrijfsonderdelen van gemeenten en om feedback te krijgen op de waardering van HR. In de vragenlijsten komt onder andere aan de orde:

  • Strategische opgaven en de impact hiervan op de gemeente
  • Uitdagingen voor HR
  • De rol van HR
  • De ondersteuning door HR
  • De verbinding van HR met het primaire proces

Lees meer.

HR2020 – Incompany of regionale bijeenkomsten

Binnen het programma HR2020 zijn een aantal leerlijnen ontwikkeld om medewerkers te faciliteren om zich verder te ontwikkelen in de richting van de nieuwe overheid. Dit (leer)aanbod zoals de Transformatie Arena en de Inspiratiesessies ‘Bent u als HR adviseur klaar voor 2020’  en ‘Organisatieverandering en Theorie U’ is de afgelopen 1,5 jaar met succes bij tal van gemeenten en gemeentelijke netwerken uitgevoerd.

Gemeenten kunnen nu rechtstreeks één of meerdere modules uit het HR2020 aanbod kiezen en laten uitvoeren. Dit kan in regionaal verband, in samenwerking met andere gemeenten of in-company voor een gemeente. Vanuit het A+O fonds Gemeenten is een pool van ondernemende en ervaren organisatie- en HR adviseurs, veranderaars en trainers werkzaam (het landelijk team Perron HR2020) die de verschillende bijeenkomsten en sessies kunnen begeleiden, ontwikkelen en uitvoeren. Lees meer over het HR2020 (leer)aanbod.

Relevante webdocs voor professionalisering HR

Professionalisering HR door Servicepunt 71 Leiden
Professionalisering HR door aanbodgerichte aanpak een succes bij Mobiliteitscentrum West-Brabant
Webdoc Meten, weten, beïnvloeden

Lerend Werken

Webdoc Overheidsprofessionals werken aan nieuwe rollen

Op het Forum Lerend Werken vindt u informatie, maar kunt u ook vragen stellen. Daarnaast vindt u er interessante bijeenkomsten, presentaties en artikelen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over HR2020? Neem dan contact op met Renz Davits via renz.davits@aeno.nl of Debbie Hamer debbie.hamer@aeno.nl.