De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A&O fonds) Gemeenten is in 1993 door de sociale partners in de gemeentelijke sector opgericht.  A&O fonds Gemeenten is partner van gemeenten bij organisatievraagstukken en de persoonlijke ontwikkeling van gemeentemedewerkers.

Het verschil maken in de samenleving

A&O fonds Gemeenten helpt de gemeenten het verschil te maken in de samenleving. We bieden een breed palet aan kennis, netwerken, ondersteuning en inspiratie om bij te dragen aan vitale en wendbare gemeentelijke organisaties. Wat dat concreet inhoudt? Lees hieronder meer over onze missie, de omgeving waarin we werken en de strategie waarmee we dat doen.

Programma’s van A&O fonds Gemeenten

A&O fonds Gemeenten richt zich in 2019 op vier programma’s. Wil je hier meer over weten? Op deze pagina op onze website worden de vier programma’s toegelicht, maar ook hoe deze onderling samenhangen en wat ze inhouden.

Wij zijn er voor gemeenten en hun medewerkers. Heb je vragen? Wil je een afspraak maken? Of een voorstel doen? Neem dan vooral contact met ons op!

Onze strategie

Het A&O fonds gemeenten helpt gemeenten het verschil te maken in de samenleving …

Gemeenten leggen een belangrijke basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve Nederlandse samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Dat vraagt om gemeentelijke organisaties en medewerkers die wendbaar en vitaal zijn, alert op nieuwe kansen en veranderende omstandigheden.

Onze missie is om gemeenten en hun medewerkers daarbij te ondersteunen. We agenderen en gidsen bij nieuwe ontwikkelingen en faciliteren de uitwisseling van ervaringen op alle niveaus. Daarvoor werken we dagelijks nauw samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en wetenschappers. En natuurlijk zijn we in continue dialoog met mensen bij gemeenten over wat er nodig is om als organisatie en medewerker wendbaar en vitaal te kunnen zijn.

… en optimaal aan te sluiten bij relevante ontwikkelingen

De gemeente staat midden in de samenleving waarbij tal van inhoudelijke ontwikkelingen hun weerslag hebben op werkwijzen, beleid en sturing. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • maatschappelijke trends (zoals individualisering en
  verandering in de demografie);
 • ontwikkelingen in sturing (zoals digitalisering,
  dataficering en burgerparticipatie);
 • verandering in de beleidsdomeinen (zoals sociaal
  domein, fysiek domein en burgerzaken);
 • en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

… die gemeenten én medewerkers voor uitdagingen stellen

De ontwikkelingen waar gemeenten mee te maken hebben, hebben directe gevolgen voor de organisaties zelf en hun medewerkers. Want als organisaties willen dat medewerkers óók met al die veranderingen nog wendbaar en vitaal zijn, is het nodig om dat te faciliteren in hun beleid en organisatiestructuur. En wat organisaties ook veranderen, het heeft pas resultaat als ook de medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om bewustwording, het zelf de regie nemen en andere manieren van leren.

A&O fonds Gemeenten ondersteunt op drie manieren

De maatschappij waar gemeenten en medewerkers in werken, is complex en veranderlijk. Bovendien vraagt het dagelijkse werk veel tijd en energie. Wij willen gemeenten op drie manieren ondersteunen:

 • Vervullen gidsfunctie
  Het verzamelen, ontwikkelen, verrijken, delen en
  verspreiden van kennis en informatie.
 • Agenderen
  Het signaleren en stimuleren van initiatieven en vernieuwing.
 • Invullen van platformfunctie
  Het verbinden van gemeenten en medewerkers op thema’s en projecten.

Meer A&O fonds Gemeenten

Beleidsplan, werkplan en jaarstukken

Download hier het Beleidsplan 2018-2020, het verkorte Werkplan en de getekende Jaarstukken 2018.

kijk op de pagina ‘Producten’ voor alle andere publicaties en tools, campagnes en thema’s.