De Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A+O fonds) Gemeenten is in 1993 door de sociale partners in de gemeentelijke sector opgericht. Het A+O fonds ondersteunt gemeenten op het gebied van arbeidsmarkt en HRM-beleid. Met haar activiteiten ontwikkelt het A+O fonds producten en activiteiten die er aan bijdragen bij dat gemeenten aantrekkelijke, dynamische en creatieve organisaties zijn, met een gezond arbeidsklimaat met weerbare en wendbare medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en voor hun loopbaan. Met als gevolg dat een goede dienstverlening aan de burgers kan worden gerealiseerd.

Met ingang van 1 januari 2018 betalen gemeenten jaarlijks een vergoeding aan het A+O fonds Gemeenten. Voor het gebruik van de producten of deelname aan activiteiten van het A+O fonds Gemeenten worden daarom geen additionele kosten in rekening gebracht voor medewerkers van deze gemeenten.

Jaarplan 2017

Gemeenten leggen de basis voor een gezonde, toekomstbestendige, inclusieve samenleving, waarin burgers actief en naar draagkracht deelnemen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten en hun medewerkers, zodat zij steeds optimaal invulling kunnen geven aan deze inclusieve samenleving. Dit doen we onder andere met onze subsidieregelingen die aansluiten op de thema’s van het jaarplan. Leren van en met elkaar op lokaal, regionaal en landelijk niveau staat centraal. Waar mogelijk intensiveren we de samenwerking met de A&O-fondsen Provincies, Waterschappen en Rijksoverheid. De thema’s voor 2017 zijn:

Leren en veranderen

De activiteiten en projecten binnen dit programma zijn erop gericht om kennis over leren en veranderen te bevorderen. De context van de veranderopgaven voor gemeenten, zoals de participatiesamenleving, decentralisaties in het sociaal domein, meer doen met minder, digitalisering en omgevingswet, staat daarin steeds centraal. Het delen van kennis over leren en veranderen is een belangrijk aspect binnen dit programma.

Meester in je werk (o.m. Meesterinjewerk.nl en Meester in je Werkweek)

Binnen Meester in je Werk richten we onze activiteiten en werkzaamheden op het stimuleren van de zelfregie van medewerkers bij hun loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap. De primaire doelgroep binnen dit programma zijn de individuele medewerkers.

Arbeidsomstandigheden

In 2017 staat, naast de bestaande producten en activiteiten, het thema vitaliteit centraal. (Bewustwording van) Vitaliteit in werk en gezondheid zijn belangrijk om de inzetbaarheid van medewerkers te waarborgen in de sterk veranderende context.

Arbeidsmarktbeleid

De arbeidsmarkt van gemeenten staat onder druk. Als gevolg van ontwikkelingen in beleid en de digitalisering veranderen, wijzigen of verdwijnen er functies. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Als gevolg van migratie komen ook ‘nieuwe’ Nederlanders op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt speelt over en door gemeentegrenzen heen.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap houdt in dat de werkgever oog heeft voor de positie en de belangen van zijn medewerkers. Een goed werkgever handelt niet alleen uit eigen belang, hij weegt ook de belangen van zijn medewerkers zorgvuldig af en zorgt voor open en eerlijke communicatie richting medewerkers bij ingrijpende veranderingen.

Projecten als (verkiezingen medezeggenschap 2017, SPP (nieuwe stijl) en ondersteuning van gemeenten op gebied van IKB of andere afspraken die volgen uit de CAO vallen onder dit thema.

Personeelsmonitor

Het onderzoek van de Personeelsmonitor biedt gemeenten inzicht in verschillende HR- en arbeidsmarkt indicatoren. Door de hoge respons in het onderzoek ontstaat een nauwkeurige benchmark. De Personeelsmonitor is daarmee het instrument voor gemeenten die aan de slag willen met hun HR- of arbeidsmarktbeleid.

Downloads:

Jaarplan 2017
Productwaaier A+O fonds Gemeenten

Evaluatie 2016

Het A+O fonds Gemeenten wordt iedere vier jaar geëvalueerd. Deze evaluatie dient om het A+O fonds Gemeenten met realisaties en feiten, meningen en ervaringen, maar ook met suggesties vanuit de sector te ondersteunen bij haar inzet de effectiviteit van HRO-beleid te verbeteren. In 2016 heeft de evaluatie plaatsgevonden. Bekijk het onderzoeksrapport.