Professionalisering HR door aanbodgerichte aanpak een succes bij Mobiliteitscentrum West-Brabant

Vanuit de directies van een tweetal gemeenten uit de regio West-Brabant kwam de vraag en behoefte om een andere rol voor hun HR adviseurs. In plaats van het werven van nieuwe medewerkers, zet de regio in op het eigen personeel: met een aanbod van rond de twintig verschillende modules kan de HR adviseur zich professionaliseren: van een traditionele P&O-er naar een business/sparring partner. Mobiliteitscentrum West-Brabant ontwikkelde speciaal voor deze doelgroep een opleidingstraject, waarbij grote onderwijsinstellingen, maar ook kleine regionale trainers in het aanbod voorkomen. “Er is rekening gehouden met de verschillende manieren van leren, er is voor iedereen wat wils”, zegt Esther van Dijk, een van de projectleiders van het Mobiliteitscentrum.

Vraag vanuit de regio

Het professionaliseringstraject is ontstaan vanuit het regionale SPP-project, waarbij gekeken is naar verschillende functiegroepen die cruciaal zijn, zoals groepen met schaarse kennis, maar ook functies waarbij de rol in de komende jaren gaat veranderen. Esther: “Uit deze analyse bleek dat de groep HR adviseurs daar in 2014 bij is gekomen. De maatschappij om ons heen verandert en dat betekent verandering van de organisatie, maar ook verandering van de rol van het HR personeel. Er is meer behoefte aan een business partner en minder aan een traditionele P&O-adviseur. Om hierop te anticiperen hebben gemeente Moerdijk en Bergen op Zoom ons benaderd.” In plaats van het zoeken naar nieuwe geschikte medewerkers of inhuur, wordt er geïnvesteerd in  de huidige medewerkers. “De behoefte om te investeren in de eigen medewerkers, is ontstaan uit tien gemeenten. Zij hebben nagedacht over de rol van HR en vijf thema’s vastgesteld waar behoefte aan is om deze rol te kunnen veranderen”, zegt Van Dijk.

“Er is rekening gehouden met de verschillende manieren van leren, er is voor iedereen wat wils”

Er zijn vijf centrale thema’s geformuleerd, opgehaald uit een inventarisatierondje langs de 10 gemeenten. De thema’s:

  • Verandermanagement, adviseren en begeleiden;
  • Coachingsvaardigheden (bij veranderingen);
  • Financiële aspecten van het HRM vak;
  • Strategische Personeelsplanning en mobiliteit;
  • Strategisch adviseren, als individu en als team.

Ontwikkeling leeraanbod professionalisering

De vijf thema’s zijn omgezet naar organisatievraagstukken, de Academie West-Brabant is ermee aan de slag gegaan. “Om aanbod te creëren om de vijf thema’s heen, gaat enorm veel tijd zitten. Het benaderen van onderwijsinstellingen en trainers, het samenstellen en inhoudelijk afstemmen van de verschillende modules waar medewerkers uit kunnen kiezen, wie er mogen deelnemen en hoe dit vorm te geven.”, vertelt Esther van Dijk. Uiteindelijk is een aanbod ontwikkeld van ongeveer twintig verschillende modules, waarbij rekening is gehouden met verschillende manieren van leren en variaties in duur, inhoud en zwaarte. Zo varieert het aanbod van een wandelworkshop tot 3-daagse cursussen.
Medewerkers kunnen deelnemen aan het scholingsaanbod door middel van het inzetten van vouchers. “Iedere medewerker mag een aantal vouchers van zijn organisatie inzetten. Een voucher is 300 euro waard. Een module kan 1 tot 6 vouchers kosten, afhankelijk van de duur en inhoud. Iedereen kan op deze manier zijn eigen leergang samenstellen. Inmiddels zijn er zeventig deelnemers uit achttien verschillende organisaties”, vertelt Esther. Ze vervolgt: “We hebben er daarnaast voor gekozen locaties te regelen bij de deelnemende organisaties , om zo ook daadwerkelijk bij elkaar in de keuken te kijken.”

Meerwaarde

Het professionaliseringstraject loopt goed, te zien aan het aanbod en het aantal deelnemers. Natuurlijk is het ook belangrijk om te horen wat de ervaringen zijn. Esther van Dijk: “In de modules draait het om praktijkgericht werken aan eigen casussen. Iedere deelnemer brengt een  casus in waarmee hij aan de slag gaat in de module, dit is echt de meerwaarde van ons aanbod. Uiteraard zitten er ook stukken theorie in, maar het is absoluut geen klassiek hoorcollege.” De eerste reacties zijn dan ook positief. “Deelnemers geven aan deze praktische insteek enorm te waarderen en het toe te kunnen passen in hun werk. Daarnaast vinden ze het leuk om andere collega’s te leren kennen”, vertelt Esther.

“Deelnemers geven aan deze praktische insteek enorm te waarderen”

Van aanbod gestuurd naar vraag gestuurd

De opzet van de verschillende modules is ontstaan uit de vijf eerder genoemde thema’s en aangeboden aan de verschillende organisaties in de regio. Om het aanbod te introduceren, is een startbijeenkomst georganiseerd, waarbij leidinggevenden werden geïnformeerd en de urgentie voor een veranderende rol van de P&O-er werd benadrukt. “Door de variatie in het aanbod, is de drempel laag gebleken om deel te nemen aan een van de modules. Het aanbod gaat veel verder dan alleen de decentralisaties. Het gaat om de veranderende rol van de overheid en wat dat voor iedereen betekent, voor iedereen is er wel een module die bruikbaar is voor deze veranderende rol. Het gaat om professionalisering van de organisatie en van jou als medewerker”, vertelt Esther. “Mooi om te zien is dat deelnemers meer en meer met aanvullende vragen komen. Vragen over andere thema’s, maar ook nieuwe vraagstukken. Hier willen we graag mee aan de slag voor een vervolg, maar moeten nog onderzoeken hoe we dit het beste kunnen gaan invullen.”

Toekomst

Een aantal modules is al gestart. Maar hoe ziet de rest van het jaar eruit? Esther van Dijk: “In 2015 worden alle modules één of meerdere keren georganiseerd. Voor het vervolg gaan we kijken hoe we dit het beste in kunnen vullen. We waren van mening dat voor de eerste stap naar professionalisering externe partijen nodig waren. Wie weet kunnen we voor het vervolg gebruik maken van train-de-trainer dat op dit moment ook wordt opgezet en uitgevoerd in de regio, hiermee wordt het draagvlak nog breder. Uiteraard gaan we na elke module evalueren en na afloop van alle modules het hele traject evalueren om te zien welke modules het meest hebben bijgedragen en wat het meest bruikbaar was.“
Belangrijk is ook om professionalisering te borgen binnen alle organisaties. “We gaan een dag voor leidinggevenden organiseren om ook aan te kunnen sluiten bij de ingezette professionalisering van hun medewerkers. Hoe doe je dat? Er moet ruimte geboden worden voor deze medewerkers, maar hopen natuurlijk ook dat ze zelf het initiatief gaan nemen.”

Wilt u meer weten over het scholingsaanbod of heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Esther van Dijk, Mobiliteitscentrum West-Brabant door een email te sturen naar Esther.vanDijk@west-brabant.eu.

Aanbevolen voor u