Start Steunpunt voor integriteitsonderzoek naar politici en bestuurders
Een provincie, gemeente of waterschap kan worden geconfronteerd met een vermoeden van een integriteitsschending door een volksvertegenwoordiger of bestuurder. Voor passend advies over de aanpak en afhandeling van zulke vermoedens, vooral bij persoonsgericht integriteitsonderzoek, kunnen commissarissen van de Koning, burgemeesters en voorzitters van waterschappen per 1 januari 2015 terecht bij het Steunpunt integriteitsonderzoek politieke ambtsdragers. Dit Steunpunt is onderdeel van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) in Den Haag.

Marijn Zweegers (hoofd BIOS): ‘Met integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers heeft een bestuurder niet dagelijks te maken. Ze vereisen echter wel een snelle en zorgvuldige behandeling. Het Steunpunt biedt bestuurders toegang tot onze kennis en expertise over integriteitsonderzoeken. Wij komen op verzoek van een bestuurder in actie en geven deskundig advies. Het onderzoek zelf doen wij niet. De bestuurder houdt de regie en is eindverantwoordelijk.’

Over het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers

Het Steunpunt:

  • adviseert (mogelijke) opdrachtgevers tot integriteitsonderzoeken: vooral commissarissen van de Koning, burgemeesters en voorzitters van waterschappen, die de wettelijke verantwoordelijkheid krijgen voor de bestuurlijke integriteit van het bestuursorgaan;
  • verstrekt advies over de aanpak van vermoedens van integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers, in het bijzonder over een goed verloop van het feitenonderzoek;
  • adviseert discreet en waarborgt vertrouwelijkheid: informatie uitwisseling is beveiligd;
  • beperkt zich tot een procesmatige betrokkenheid;
  • doet zelf geen onderzoek en neemt geen meldingen in ontvangst;
  • biedt deskundig advies, zonder dat er kosten aan zijn verbonden.

Commissarissen van de Koning, burgemeesters en voorzitters van waterschappen:

  • beslissen zelf over de melding, geven opdracht tot feitenonderzoek, voeren hierover de regie, ontvangen de resultaten en leggen deze voor aan de lokale volksvertegenwoordiging;
  • nemen het initiatief om het Steunpunt in te schakelen. Het Steunpunt handelt niet op eigen initiatief, maar uitsluitend op verzoek van de beslisser;
  • blijven eigenaar van een aangebrachte zaak en houden volledige beslissingsbevoegdheid over alle te nemen stappen en acties in het afhandelingsproces.

Over BIOS

BIOS is een onafhankelijk instituut voor het bevorderen van integriteit en integriteitsbeleid binnen de publieke sector. BIOS biedt onder andere handreikingen, instrumenten en opleidingen aan. Een van de handreikingen betreft Onderzoek integriteitsschendingen politieke ambtsdragers. Meer informatie staat op www.integriteitoverheid.nl. Contact opnemen kan via 070-376 5950.

Aanbevolen voor u