Ieder jaar herijkt het A+O fonds Gemeenten de subsidieregelingen. Bijzonder voor 2018 is de nieuwe financieringsstructuur: vanaf 2018 wordt het A+O fonds Gemeenten rechtstreeks betaald door gemeenten. Voor 2018 heeft dit geleid tot een aantal wijzigingen in de subsidieregelingen. Hieronder leest u wie er in 2018 toegang hebben tot de subsidieregelingen, welke regelingen er in 2018 zijn en wat de wijzigingen ten opzichte van 2017 zijn.

Toegang tot subsidies

De subsidieregelingen staan open voor gemeenten, ambtelijke fusieorganisaties, shared servicecentra en organisaties van “verlengd lokaal bestuur”. Hieronder verstaan wij organisaties die zich met een wettelijke gemeentelijke taak bezig houden. Daarnaast moeten projecten medewerkers betreffen die onder de gemeentelijke rechtspositieregeling, de CAR-UWO, vallen.

Per regeling is er een maximum subsidiebedrag of een maximum aantal aanvragen. Dit bedrag of aantal wordt bepaald aan de hand van de formatieve omvang van de organisatie. Gemeenten en ambtelijke fusieorganisaties worden ingedeeld aan de hand van hun feitelijke formatieve omvang.

Subsidieregelingen 2018

Innovatieve projectenregeling en impulsregeling

Per 1 april 2018 kunt u gebruik maken van de innovatieve projectenregeling en de impulsregeling.

Waarom uitstel tot 1 april 2018?

Het A+O fonds Gemeenten streeft naar collectieve meerwaarde. Focus draagt daaraan bij. Focus op een beperkter aantal onderwerpen maakt het namelijk mogelijk om rode draden te destilleren, aanpakken te vergelijken, te verbinden met de wetenschap en daardoor het leereffect te vergroten. Om deze focus te kunnen aanbrengen gaan wij tot 1 april 2018 actief en samen met gemeenten op zoek naar die vraagstukken die het belangrijkst zijn. Dit zijn de vraagstukken waar ontwikkeling van de sector noodzakelijk wordt gevonden. Die ontwikkeling ondersteunen wij vervolgens op de volgende manieren:

Samen met gemeenten ontwikkelen wij nieuwe aanpakken waar “doen wat je deed” niet meer volstaat. Dat worden de innovatieve projecten. Wij treden daarbij nadrukkelijk als partner van gemeenten op.
Wij geven een financiële impuls aan de toepassing van bewezen aanpakken op de focusgebieden (de impulsregeling). Dit moet dan wel een aanpak zijn die voor de aanvragende gemeente nieuw is. Door te focussen op een beperkter aantal terreinen, sturen we de ontwikkeling van de sector op deze terreinen. Het loont namelijk om met die ontwikkeling bezig te zijn.

Impulsregeling Jongeren

Per 1 januari 2018 geeft het A+O fonds Gemeenten een impuls aan het aanstellen van jongeren. Voorwaarden zijn:

  • de periode van aanstelling is 2 jaar of langer,
  • de medewerker is op de eerste dag van aanstelling 27 jaar of jonger,
  • de arbeidsomvang is minimaal 32 uur,,
  • de aanstelling is op of na 1 januari 2018 gestart,
  • de subsidie is 7500 euro per medewerker.

Verdere wijzigingen ten opzichte van 2017

De impulsplusregeling wordt afgeschaft. Deze regeling blijkt in de praktijk een oplossing te zijn voor een probleem dat zich niet voordoet.

Hardheidsclausule

Uiteraard staat een beroep op het bestuur altijd open als toepassing van de nieuwe regels tot een mogelijk ongewenste uitkomst leidt. Het bestuur beslist in redelijkheid, met afweging van alle betrokken belangen, het collectieve belang voorop.

Doorontwikkeling

In 2018 wordt verder gewerkt aan de doorontwikkeling van het subsidiesysteem van het A+O fonds Gemeenten. Hierbij staat centraal hoe wij het beste collectieve meerwaarde kunnen realiseren. De rol van communicatie is daarin essentieel en zal bijzondere aandacht krijgen. Daarnaast blijven wij werken aan een administratief goed werkend systeem, waarbij de balans tussen administratieve last voor gemeenten en de noodzaak van transparantie in verdeling van middelen goed in gaten wordt gehouden.

Lees meer over onze subsidies.

Aanbevolen voor u