LET OP: De Innovatieve Projectenregeling en de Impulsregeling worden per 1 april 2018 opengesteld.

  • Beeld Innovatieve projecten regelingDe innovatieve projectenregeling is er voor het ontwikkelen van vernieuwende aanpakken voor actuele vraagstukken en dilemma’s.
  • Met de impulsregeling stimuleren we het toepassen van eerder opgedane kennis.

Het A+O fonds Gemeenten wil aansluiten  bij de belangrijkste ontwikkelopgaven van gemeenten. Daarom gaan we in het eerste kwartaal van 2018 actief in gesprek met gemeenten. De vraag die daarbij steeds centraal staat is: “Welke knelpunten verdienen primair aandacht  en welke vraagstukken vragen daadwerkelijk om een nieuwe manier van werken”.
Samen met gemeenten worden daar subsidiabele projecten uit gedestilleerd die van meerwaarde zijn voor de hele sector. Ons uitgangspunt daarbij is om per vraagstuk meerdere experimenten te ontwikkelen. Wij treden daarbij daadwerkelijk als partner van gemeenten op. Deze projecten vallen onder de Innovatieve Projectenregeling.

Het gesprek met gemeenten levert ook aanpakken op, waar gemeenten al mee geëxperimenteerd hebben. Het toepassen van deze aanpakken stimuleren wij met de impulssubsidie.

Partner van gemeenten

Dat we met de subsidieregelingen een collectieve meerwaarde nastreven, betekent dat wij duidelijk sturen op beoogde doelen en behaalde resultaten. Wij verbinden vergelijkbare projecten met elkaar en koppelen dit aan de wetenschap. Wij zorgen uiteraard voor een goede informatie-uitwisseling met gemeenten. De inbreng van de gemeenten zelf is daarbij onontbeerlijk: zij zijn immers degenen die hun ervaring met gesubsidieerde projecten daadwerkelijk in de praktijk hebben opgedaan.

Voorwaarden

In het eerste kwartaal van 2018 worden de thema’s van de innovatieve projectenregeling en de impulsregeling duidelijk. In deze periode worden ook de voorwaarden voor toekenning uitgewerkt en vastgesteld. Dat betekent dat de subsidiewijzer 2018 in het eerste kwartaal van 2018 wordt herzien en aangevuld.