Op deze pagina een aantal voorbeelden van lopende projecten of subsidieprojecten die inmiddels zijn afgerond.

Innovatieve Projecten Leren en Veranderen

Het A&O fonds Gemeenten organiseerde in juni 2018 twee bijeenkomsten voor gemeenten die met subsidiegelden van het fonds (Innovatie Projectenregeling) een project hebben uitgevoerd. Tijdens de bijeenkomst vertelden zij over hun leringen, tips en uitdagingen. In deze compilatie vragen wij hen:

  • Wat is jouw Gouden Tip om met leren & veranderen aan de slag te gaan? Klik op het plaatje om de film te bekijken.

  • Waar ben je tegenaan gelopen en hoe heb je dat opgelost? Klik op het plaatje om de film te bekijken.

Met de getoonde contactgegevens onderaan de projectomschrijving kun je rechtstreeks contact opnemen met andere gemeenten die met dezelfde thema’s als jij bezig zijn. Bekijk de projecten per thema of per gemeente:

Thema’s:

Gemeenten:

Delft
Eindhoven
Oss
Rotterdam: Jonge en oude medewerkers

Terneuzen

Arbeidsmarkt; Banenafspraak; Participatiewet

Rotterdam
Waardevolle verbindingen tussen jonge en oude medewerkers
1 december 2016 tot 1 januari 2018

Stadsbeheer houdt de Rotterdamse buitenruimte in vorm. Met ruim 3.000 collega’s zorgt Stadsbeheer ervoor dat de stad een fijne, veilige en schone stad is om in te wonen, werken en recreëren. Vakmanschap staat bij Stadsbeheer hoog in het vaandel, gericht op het beste resultaat op straat. Efficiënt, duurzaam en innovatief. Gelijkertijd staat zowel de duurzame inzetbaarheid van ouderen als van jongeren staat onder druk. Stadsbeheer vergrijst. Dit maakt dat het belang groeit dat de oudere werknemers gezond, productief en met plezier tot aan de pensioengerechtigde leeftijd aan het werk blijven. Daarnaast zullen ook de jongeren langer moeten werken en misschien wel bijna 60 jaar aan het werk zullen zijn. Hierdoor is het belangrijk dat jonge medewerkers van jongsaf aan werken aan hun talentontwikkeling en de eigen regie nemen op hun eigen duurzame inzetbaarheid.

Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe in het werk waardevolle verbindingen tussen jong en oud gemaakt kunnen worden. Dat wil zeggen dusdanige verbindingen dat er meer tegemoet wordt gekomen aan ieders basisbehoeften op het gebied van bestaanszekerheid, autonomie, competentie en verbinding met anderen. Bijvoorbeeld door de taken van ouderen en jongeren inhoudelijk met elkaar te verbinden. Of door ouderen hun kennis over te laten dragen aan de jongere medewerkers of trainees maar ook vice versa. Dit kan bijvoorbeeld door oudere en jongere medewerkers samen te laten werken: de oudere medewerker brengt kennis en ervaring over, en de jongere medewerker helpt bij fysieke taken en leert de oudere medewerker de nieuwste ontwikkelingen, gebruik van smartphone, tablets etc. Terug dus naar het oude ‘meester en gezel’-denken om waardevolle connecties te maken tussen oud en jong. Dit om zowel bij de jonge als oude medewerkers onder meer hun vakmanschap te versterken door nieuwe vormen van leren, intervisie en kennisoverdracht. Dit alles om bij te dragen aan de kansen van oudere werknemers om gezond, productief en met plezier tot aan de pensioengerechtigde leeftijd aan het werk te blijven. En daarnaast de talentontwikkeling van jongere medewerkers te stimuleren.

Contactgegevens
Claudia Baars
06-23881174
c.baars@rotterdam.nl

Leren en veranderen

Delft
Leerroute publiek ondernemerschap
Looptijd: 1 januari 2017 tot 1 januari 2019

De wereld is in beweging. Steden zijn in beweging. Delft is in beweging. We bevinden ons in een overgang naar een nieuw tijdperk. Een tijd van wij-economie, co-creatie, Nieuwe Businessmodellen, inclusieve en circulaire economie, innovatie en decentralisatie. Oude systemen functioneren nog, maar volstaan niet meer. Er wordt gezocht naar nieuwe wegen. De gemeente Delft is zich van deze ontwikkelingen terdege bewust en heeft maatregelen genomen invulling te geven aan die veranderingen. Een ervan is, bij wijze van experiment, het aanstellen van een drietal Regisseurs Publiek Ondernemen. Deze ‘partners in Publiek Ondernemen’ gaan, vanuit een gezamenlijke drive en motivatie en samen met zowel in- als externe partners in stad en regio, op zoek naar innovatieve en ondernemende oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor de gemeente is gesteld. Deze partners in Publiek Ondernemen hebben als opgave: 1. (Sociaal)ondernemers, initiatiefnemers e.a. ondersteunen, zodat zij hun beoogde doelen kunnen realiseren 2. Verdienen voor de stad  3. Verdien jezelf terug. Dit verdienmodel moet uiterlijk per 1.1.2018 ingaan en houdt concreet in dat twee van de drie betrokken formatieplaatsen van de regisseurs Publiek Ondernemerschap zichzelf moeten terugverdienen, plus extra geld verdienen/waarde creëren voor de stad. In 2016 en 2017, is de ambitie, willen we eerste resultaten behalen.

Contactgegevens
Peter Tangel
06 – 23016443
ptangel@delft.nl

Downloads bij dit project:
Barometer april 2017
Barometer mei 2017
Tussenrapportage
Voorbeeld prestatieafspraak

Eindhoven
Planlab
Looptijd: 1 april 2017 tot 1 januari 2019

Het Planlab stimuleert planmatig werken en vult de bijbehorende randvoorwaarden in. Planmatig werken wordt onze Eindhovense norm voor ambtelijk vakmanschap in het sociaal domein. We investeren tijd, aandacht en middelen voor onze medewerkers om naar deze norm te groeien. Het Planlab traint medewerkers in de nieuwe werkwijze, biedt individuele ondersteuning en laat opdrachten soepeler lopen. Het is een groot onderhoud aan de opdrachtportfolio en richt een intakeproces in om het op orde te houden. We creëren duidelijkheid over rollen en taken bij medewerkers en tussen organisatieonderdelen.

Het Planlab richt zich op opdrachtnemers, opdrachtgevers en stakeholders in het gehele sociale domein. Onze nieuwe werkwijze richt zich op de “levensloop” van de opdrachten: opdrachten van buiten naar binnen formuleren, prioriteren middels intake en opdrachten uitvoeren “van achter naar voren”. Planmatig werken is een breed begrip. Voor ons betekent dit dat wij werken aan duidelijke opdrachten, die aansluiten bij behoeften in de stad en die prioriteit hebben bij ons bestuur. Dat wij duidelijk maken wie iets wil (opdracht geeft) en wie het uitvoert (de opdracht aanneemt). Wij kiezen per opdracht bewust welke aanpak het beste past en hoeveel tijd hiervoor beschikbaar is. Opdrachten bereiden wij goed voor, waardoor we goede kwaliteit leveren.

Wij maken ons deze manier van werken eigen door het samen vorm te geven. Werkendeweg en stap voor stap. Wij creëren hiermee voor onszelf de ruimte en het plezier voor innovatie in het sociaal domein. Medewerkers krijgen zo meer grip, ruimte en plezier zodat we betere resultaten voor het sociaal domein kunnen bereiken. Voor burgers, bestuurders en instellingen worden we betrouwbaarder en transparanter in wat we (niet) doen en hoe we dat (samen) doen. We vergroten efficiëntie en effectiviteit met duidelijkheid over de werkwijze, rollen en opdrachten.

Contactgegevens
Gerry van Aken
0615945419
g.van.aken@eindhoven.nl

Oss
Osse manier van Zelforganisatie
1 maart 2017 tot 1 januari 2019

De netwerkorganisatie vraagt om medewerkers die aan programma’s, projecten en processen werken om de maatschappelijke vragen te kunnen beantwoorden. Om dwars door de bestaande kokers (harkstructuur) te gaan werken is het belangrijk dat medewerkers hun zelforganiserend vermogen vergroten. Medewerkers moeten meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap nemen om  uiteindelijk in zelforganiserende teams werkzaam te zijn. Het team van vier (interne)  organisatieadviseurs gaan vijf teams (ong. 110 medewerkers) begeleiden in hun vergroting van het zelforganiserend vermogen. Gedurende deze ‘pilots’ worden de organisatieadviseurs begeleid/opgeleid door een externe teamcoach. Samen ontwikkelen zij de Osse manier van Zelforganisatie.

Het doel van het organisatieontwikkeltraject is om een groter maatschappelijk effect te hebben. Het concern management team heeft de keuze gemaakt dat teams centraal komen te staan en dat er meer professionele ruimte moet komen om dat te realiseren. De pilottrajecten die worden aangegaan met 5 teams zijn een middel om te ontdekken hoe zelforganisatie in Oss ingezet moet worden om meer maatschappelijke effect (het doel) te realiseren. De pilots zijn dus een middel om te ontdekken hoe we door zelforganisatie ons doel beter, efficiënter en effectiever kunnen realiseren.

Belangrijk is de buitenwereld betrokken wordt bij het project. De wijze waarop dat gebeurt is door middel van het meten van maatschappelijk rendement. De pilotteams bepalen zelf hoe zij dit meten. De kaders waarbinnen de meting gebeurt zijn er wel: de klant is betrokken, er is een nulmeting is en er is een resultaatmeting.

Contactgegevens
Joyce Bergmans
0629024454
j.bergmans@oss.nl

Terneuzen
Het nieuwe Samenspel
Looptijd: 1 februari 2017 tot 1 januari 2019

Grotere doel van het project is: als gemeenten op innovatieve wijze samen met andere partijen vormgeven aan 6 lokale vormen van ‘excellente en energieke samenleving’. Namelijk door met bestaande, nieuwe en tot nu toe ongebruikelijke stakeholders samen te ‘spelen’, te experimenteren, te leren en samen te dóen. Specifiek doel voor de gemeenten is het ontwikkelen van praktische ‘manieren van denken, doen en zijn’ om als gemeentelijke overheid passend en effectief actief te zijn in de participatiesamenleving. Dit gebeurt door in het ‘nieuwe samenspel’ te experimenteren met ‘nieuwe’ competenties en vaardigheden (21st century skills) en ‘nieuwe’ rol(len) en bijdrage(n) van mensen uit gemeenten (in ieder geval ambtenaren en waar nodig en mogelijk ook gemeenteraadsleden, wethouders en anderen). Het project bestaat uit 2 fasen:

  1. Ontwikkelen (of aanpassen) en spelen van een Spel (serious game) rond 1 real-life vraagstuk, waardoor in een proeftuin-setting (social lab / living lab) geoefend kan worden met ‘het nieuwe samenspel’ van gemeente & burgercollectief & bedrijven/instellingen & andere betrokkenen.
  2. Opzetten en uitvoeren van nog eens 5 proeftuinen waarin het Spel en het geleerde uit Fase 1 worden ingezet om 5 lokale, real-life vraagstukken ‘op te lossen’ c.q. dromen/ambities te realiseren.

Ook in de 1e proeftuin wordt verder gewerkt aan de droom/ambitie. Zo komen in goed samenspel totaal 6 ‘next practices van excellente en energieke samenleving’ tot stand. In beide fasen worden geleerde lessen uitgewisseld en gedeeld in Particip@Sea – Leerkring voor Sociale Innovatie in het Gemeenteveld in Zeeland. De opgedane kennis wordt geborgd in een openbaar toegankelijke wiki-omgeving. Daarnaast worden inspiratiesessies georganiseerd, zodat de ervaringen met het Spel én de proeftuinen binnen de kring van deelnemende gemeenten én belangstellende andere (overheids)organisaties, ook buiten de proeftuinsettingen worden gedeeld.

Contactgegevens
Anouk Guilliet
0613162844
a.guilliet@terneuzen.nl

Download bij dit project:
Visual het nieuwe samenspel