Op deze pagina tonen we lopende projecten of subsidieprojecten die inmiddels zijn afgerond. Dit in het kader van kennisdeling, maar ook ter inspiratie.

Innovatieve Projecten Leren en Veranderen

Het A+O fonds Gemeenten organiseerde in juni 2018 twee bijeenkomsten voor gemeenten die met subsidiegelden van het fonds (Innovatie Projectenregeling) een project hebben uitgevoerd. Tijdens de bijeenkomst vertelden zij over hun leringen, tips en uitdagingen. In deze compilatie vragen wij hen:

 • Wat is jouw Gouden Tip om met leren & veranderen aan de slag te gaan? Klik op het plaatje om de film te bekijken.

 • Waar ben je tegenaan gelopen en hoe heb je dat opgelost? Klik op het plaatje om de film te bekijken.

Met de getoonde contactgegevens onderaan de projectomschrijving kun je rechtstreeks contact opnemen met andere gemeenten die met dezelfde thema’s als jij bezig zijn. Bekijk de projecten per thema of per gemeente:

Thema’s:

Gemeenten:

Amsterdam
Bergen op Zoom
Beroepsvereniging voor Klantmanagers
Breda
Delft
Eindhoven
Haeghe Groep
Hengelo OV
‘s-Hertogenbosch
Hilversum
Hollands Kroon
Oss
Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug
Rotterdam: Innovatie 3-daagse
Rotterdam: Jonge en oude medewerkers

Steenbergen
Terneuzen
Tilburg
Utrecht
Venlo
Werken in Friesland
Woensdrecht

Arbeidsmarkt; Banenafspraak; Participatiewet

Gemeente Amsterdam
Integratieprotocol werknemer met beperking en arbeidsorganisatie
Looptijd: 1 februari 2017 tot 1 januari 2018

Het Adviesteam Banenafspraak van de gemeente Amsterdam plaatste al meer dan honderd mensen met een arbeidsbeperking in banen bij de gemeente Amsterdam. Desondanks is er relatief veel uitval. Daaruit blijkt dat er behoefte is aan heldere afspraken vooraf en tijdens de plaatsing over zaken die een duurzame plaatsing bevorderen en die beschreven worden in een Integratieprotocol. In dit project ontwikkeld Amsterdam een Integratieprotocol, past deze toe en evalueert deze. Met als uiteindelijk resultaat een handleiding voor het opstellen van een Integratieprotocol. Het Integratieprotocol heeft als belangrijkste doelstelling dat alle betrokkenen afspraken maken om iemand met een arbeidsbeperking onder de beste omstandigheden te laten werken.  Een Integratieprotocol (IP) is een overzicht van afspraken die de arbeidsbeperking  van een medewerker en zijn of haar functie op elkaar afstemmen. Een Integratieprotocol bevat zonodig afspraken over bijv. werk(plek)aanpassingen, ondersteuning, werkafspraken en bejegening. Niet om te duiden wat iemand niet kan, maar wel om aan te geven wat nodig is of nagelaten moet worden om iemand optimaal te laten functioneren. Het opstellen van een protocol gebeurt op basis van informatie van en een gesprek tussen de (beoogde) medewerker, de rechtstreeks leidinggevende, een P&O-medewerker en iemand met expertise over de arbeidsbeperking en het werk.

Contactgegevens:
Obbe Willebrands,
06 53894051
A.Willebrands@amsterdam.nl

Haeghe Groep
Nieuw Beschut
Looptijd: 1 maart 2016 tot 1 augustus 2017

Instroom “Nieuw beschut” in ambtelijk dienstverband: een unieke situatie in Nederland. Het College van Den Haag heeft besloten om de komende jaren 200 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in ambtelijke dienst te laten treden van de Haeghe Groep(salarisschaal A). Hiermee wordt gevolg gegeven aan de doelstelling van de Participatiewet om mensen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden. Met de inwerkingtreding van de Participatiewet is de toegang tot de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) afgesloten voor nieuwe instroom. Beschut werk is expliciet als instrument in de Participatiewet opgenomen vanuit het oogpunt dat er een groep mensen is die wel loonwaarde heeft, maar deze loonwaarde in eerste instantie in een beschutte omgeving dient te  ontwikkelen. Het gaat hierbij om mensen die een grotere mate van begeleiding en aanpassing(en) nodig hebben; deze begeleiding  kan in eerste instantie niet van een werkgever worden verwacht. Daarmee wordt de Haeghe Groep voor de uitdaging gesteld hoe voor de lagere ambtelijke loonschalen een instrument te ontwikkelen dat de arbeidsontwikkeling borgt. De ontwikkeling van deze medewerkers “Nieuw beschut” wordt gezien als een doorlopende leerlijn: van diagnose en instroom tot en met uitstroom. Het is daarom van groot belang dit proces te onderbouwen, te beschrijven en te borgen in de vorm van een methodiek, waarin de verschillende ontwikkelfasen (voorfase, ontwikkelfase en uitstroomfase) en interventies worden vastgelegd.

Contactgegevens
Ingrid Schoemaker
06-29092075
i.schoemaker@haeghegroep.nl
Meer informatie over dit project, klik hier.

Rotterdam
Waardevolle verbindingen tussen jonge en oude medewerkers
1 december 2016 tot 1 januari 2018

Stadsbeheer houdt de Rotterdamse buitenruimte in vorm. Met ruim 3.000 collega’s zorgt Stadsbeheer ervoor dat de stad een fijne, veilige en schone stad is om in te wonen, werken en recreëren. Vakmanschap staat bij Stadsbeheer hoog in het vaandel, gericht op het beste resultaat op straat. Efficiënt, duurzaam en innovatief. Gelijkertijd staat zowel de duurzame inzetbaarheid van ouderen als van jongeren staat onder druk. Stadsbeheer vergrijst. Dit maakt dat het belang groeit dat de oudere werknemers gezond, productief en met plezier tot aan de pensioengerechtigde leeftijd aan het werk blijven. Daarnaast zullen ook de jongeren langer moeten werken en misschien wel bijna 60 jaar aan het werk zullen zijn. Hierdoor is het belangrijk dat jonge medewerkers van jongsaf aan werken aan hun talentontwikkeling en de eigen regie nemen op hun eigen duurzame inzetbaarheid.

Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe in het werk waardevolle verbindingen tussen jong en oud gemaakt kunnen worden. Dat wil zeggen dusdanige verbindingen dat er meer tegemoet wordt gekomen aan ieders basisbehoeften op het gebied van bestaanszekerheid, autonomie, competentie en verbinding met anderen. Bijvoorbeeld door de taken van ouderen en jongeren inhoudelijk met elkaar te verbinden. Of door ouderen hun kennis over te laten dragen aan de jongere medewerkers of trainees maar ook vice versa. Dit kan bijvoorbeeld door oudere en jongere medewerkers samen te laten werken: de oudere medewerker brengt kennis en ervaring over, en de jongere medewerker helpt bij fysieke taken en leert de oudere medewerker de nieuwste ontwikkelingen, gebruik van smartphone, tablets etc. Terug dus naar het oude ‘meester en gezel’-denken om waardevolle connecties te maken tussen oud en jong. Dit om zowel bij de jonge als oude medewerkers onder meer hun vakmanschap te versterken door nieuwe vormen van leren, intervisie en kennisoverdracht. Dit alles om bij te dragen aan de kansen van oudere werknemers om gezond, productief en met plezier tot aan de pensioengerechtigde leeftijd aan het werk te blijven. En daarnaast de talentontwikkeling van jongere medewerkers te stimuleren.

Contactgegevens
Claudia Baars
06-23881174
c.baars@rotterdam.nl

Leren en veranderen

Bergen op Zoom
Integrale toegang
Looptijd: 1 juli 2016 tot 1 januari 2018

De gemeente Bergen op Zoom heeft tot 1 januari 2015 de focus gelegd op de overdracht van taken en verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen. Er is bewust gekozen om de bestaande toegangen in tact te laten. Nu is het tijd om ook daadwerkelijk de transformatie door te voeren en het zorg- en ondersteuningsstelsel anders in te richten. Eén van de programma’s die hiervoor is opgezet is Integrale Toegang. De transformatie van het sociaal domein gaat eigenlijk over het herinrichten van het zorg- en ondersteuningsstelsel. De integrale toegang is een belangrijk onderdeel van deze herinrichting. Het gaat hier niet alleen om het herinrichting van het dienstverleningsproces. Er wordt ook gekeken naar de organisatie: welke rollen en functies moeten er komen om de integrale toegang zo goed mogelijk in te richten? Hoe zorgen wij er voor dat een ‘klant’ echt integraal wordt geholpen?’ Dit betekent dus het loslaten van de budgetten, integraal benaderen, los van de kokers (jeugd, wmo, participatiewet) en soms maatwerk toepassen en de klant centraal zetten, niet de regelgeving. Ook wordt er een domeinonafhankelijk informatiesysteem ontwikkeld. Dit allemaal om het zo goed mogelijk te organiseren voor de klant. Daarnaast wordt gelijk de verbinding gelegd met onder andere het zorg- en veiligheidshuis, en de partner die o.a. het maatschappelijk werk, welzijnswerk, ouderenwerken, jongerenwerk, mantelzorg uitvoert. Door deze partner gelijk te betrekken en een rol te geven in de integrale toegang kan er preventief gewerkt worden met als doel om ten eerste de 1 juli 2016 tot 1 januari 2018 dienstverlening richting de klant te verbeteren en ten tweede om dure maatwerkvoorzieningen te voorkomen.

Contactgegevens
Annette Kemmeren
0164-277641
a.kemmeren@bergenopzoom.nl

Breda
Klimaat Pioniers – een leerprogramma voor en door klimaat-professionals
Looptijd: 1 oktober 2016 tot 1 november 2017

Veertien publieke partners (waaronder acht gemeenten) en twaalf (semi)private samenwerkingspartners sloten in september 2016 de City Deal Klimaatadaptatie, om een doorbraak te bereiken in de aanpak van klimaatadaptatie in Nederlandse steden. In vier jaar van intensieve samenwerking wordt kennis uitgewisseld met als doel invulling te geven aan de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie en input te leveren aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het motto van deze City Deal is: goed voorbeeld doet goed volgen. De City Deal is een open netwerkorganisatie, waarin experts en bestuurders samen optrekken in het verbeteren van de aanpak van klimaatadaptatie en het identificeren van belemmeringen en doorbraken. De City Deal werkt vanuit vier inhoudelijke thema’s en twee netwerkgerichte thema’s aan klimaatadaptatie.

Eén van de netwerkgerichte thema’s is het thema “Competentie ontwikkeling”.  Binnen dit thema is het leerprogramma “Klimaatpioniers – een leerprogramma voor en door klimaatprofessionals’ ontwikkeld. In dit project is een leerprogramma ontwikkeld voor en door klimaatprofessionals met als doel om het vermogen tot innovatie binnen gemeenten en waterschappen te vergroten. Inmiddels zijn er ook wat deelnemers van buiten de City Deal partners aangehaakt aan het leerprogramma.

De kern van het leerprogramma bestaat uit een serie sessies waarin kennisuitwisseling wordt gestimuleerd volgens met de techniek van het city-to-city leren. De sessies zullen bovendien in het teken staan van de benodigde verandercompetenties waar klimaatprofessionals mee te maken krijgen.  Het leerprogramma richt zich primair op de ‘young professional’ binnen de organisatie die zich elke keer mag laten vergezellen door een ‘senior’ met een steeds andere achtergrond, zodat de kennisuitwisseling en de betrokkenheid van de organisaties nog meer wordt vergroot.

Contactgegevens
Richard van Nispen
076 – 529 44 85
RM.van.nispen@breda.nl

Downloads bij dit project:

Cover Klimaatpioniers
Artikel: Klimaatpioniers van start
Artikel: Om gesprek over opgaven
Artikel: Verdiepen in het weten

Delft
Leerroute publiek ondernemerschap
Looptijd: 1 januari 2017 tot 1 januari 2019

De wereld is in beweging. Steden zijn in beweging. Delft is in beweging. We bevinden ons in een overgang naar een nieuw tijdperk. Een tijd van wij-economie, co-creatie, Nieuwe Businessmodellen, inclusieve en circulaire economie, innovatie en decentralisatie. Oude systemen functioneren nog, maar volstaan niet meer. Er wordt gezocht naar nieuwe wegen. De gemeente Delft is zich van deze ontwikkelingen terdege bewust en heeft maatregelen genomen invulling te geven aan die veranderingen. Een ervan is, bij wijze van experiment, het aanstellen van een drietal Regisseurs Publiek Ondernemen. Deze ‘partners in Publiek Ondernemen’ gaan, vanuit een gezamenlijke drive en motivatie en samen met zowel in- als externe partners in stad en regio, op zoek naar innovatieve en ondernemende oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor de gemeente is gesteld. Deze partners in Publiek Ondernemen hebben als opgave: 1. (Sociaal)ondernemers, initiatiefnemers e.a. ondersteunen, zodat zij hun beoogde doelen kunnen realiseren 2. Verdienen voor de stad  3. Verdien jezelf terug. Dit verdienmodel moet uiterlijk per 1.1.2018 ingaan en houdt concreet in dat twee van de drie betrokken formatieplaatsen van de regisseurs Publiek Ondernemerschap zichzelf moeten terugverdienen, plus extra geld verdienen/waarde creëren voor de stad. In 2016 en 2017, is de ambitie, willen we eerste resultaten behalen.

Contactgegevens
Peter Tangel
06 – 23016443
ptangel@delft.nl

Downloads bij dit project:
Barometer april 2017
Barometer mei 2017
Tussenrapportage
Voorbeeld prestatieafspraak

Eindhoven
Planlab
Looptijd: 1 april 2017 tot 1 januari 2019

Het Planlab stimuleert planmatig werken en vult de bijbehorende randvoorwaarden in. Planmatig werken wordt onze Eindhovense norm voor ambtelijk vakmanschap in het sociaal domein. We investeren tijd, aandacht en middelen voor onze medewerkers om naar deze norm te groeien. Het Planlab traint medewerkers in de nieuwe werkwijze, biedt individuele ondersteuning en laat opdrachten soepeler lopen. Het is een groot onderhoud aan de opdrachtportfolio en richt een intakeproces in om het op orde te houden. We creëren duidelijkheid over rollen en taken bij medewerkers en tussen organisatieonderdelen.

Het Planlab richt zich op opdrachtnemers, opdrachtgevers en stakeholders in het gehele sociale domein. Onze nieuwe werkwijze richt zich op de “levensloop” van de opdrachten: opdrachten van buiten naar binnen formuleren, prioriteren middels intake en opdrachten uitvoeren “van achter naar voren”. Planmatig werken is een breed begrip. Voor ons betekent dit dat wij werken aan duidelijke opdrachten, die aansluiten bij behoeften in de stad en die prioriteit hebben bij ons bestuur. Dat wij duidelijk maken wie iets wil (opdracht geeft) en wie het uitvoert (de opdracht aanneemt). Wij kiezen per opdracht bewust welke aanpak het beste past en hoeveel tijd hiervoor beschikbaar is. Opdrachten bereiden wij goed voor, waardoor we goede kwaliteit leveren.

Wij maken ons deze manier van werken eigen door het samen vorm te geven. Werkendeweg en stap voor stap. Wij creëren hiermee voor onszelf de ruimte en het plezier voor innovatie in het sociaal domein. Medewerkers krijgen zo meer grip, ruimte en plezier zodat we betere resultaten voor het sociaal domein kunnen bereiken. Voor burgers, bestuurders en instellingen worden we betrouwbaarder en transparanter in wat we (niet) doen en hoe we dat (samen) doen. We vergroten efficiëntie en effectiviteit met duidelijkheid over de werkwijze, rollen en opdrachten.

Contactgegevens
Gerry van Aken
0615945419
g.van.aken@eindhoven.nl

Hengelo OV
Effectief aan de slag met de omgevingswet
1 maart 2017 tot 1 augustus 2017

Om goed voorbereid te zijn op de nieuwe Omgevingswet start de gemeente dit project. De gemeente heeft haar ambities voor de organisatie van de Omgevingswet van tevoren vastgesteld. Op basis van deze ambities wordt de implementatie van de nieuwe wet voorbereid. Het is de bedoeling dat al oefenend de betrokkenen tot andere manieren van werken komen. Het beoogde resultaat is dat er (meer) integraal wordt gewerkt binnen de eigen organisatie en het op een andere wijze samenwerken met de stad. In dit plan wordt gewerkt aan bewustwording en komt de veranderopgave scherp in beeld. Onderdelen van dit plan zijn leren door te doen, leren door te reflecteren en het uitvoeren van een impactanalyse. Leren door te doen vertaalt zich bijvoorbeeld in een proef waar in co-creatie een omgevingsvisie is opgesteld voor een specifiek gebied in Hengelo. Dit project betrekt zowel gemeenteraad, college, management, ambtenaren en inwoners, bedrijven en instellingen in de stad.

Contactgegevens
Fleur Beverdam
074-2458842
f.beverdam@hengelo.nl

‘s-Hertogenbosch
Ontwikkelmotor
Looptijd: 4 maart 2016 tot 1 april 2017

Binnen de sector Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn twee afdelingen beleid actief, een gericht op individuele verstrekkingen en een op collectieve voorzieningen. Op meerdere fronten is doorontwikkeling gewenst; de inhoudelijke opgaven, de manier van werken van de medewerkers en de organisatie van de afdelingen. De omgeving verandert snel; overheidsparticipatie is in opkomst, technologische ontwikkelingen gaan snel. Met de decentralisatie heeft de gemeente daarnaast ook een grotere en andere rol gekregen in het sociaal domein. Het omgaan met de onzekerheden van deze ongewisse toekomst is een belangrijke vaardigheid geworden. Het werk van Otto Scharmer in Theory U biedt houvast om met die onzekerheden om te gaan én tot toekomstbestendige ontwikkeling te komen. Recent heeft Theory U veel opgeleverd bij een bezuinigingsoperatie die samen met externe partijen invulling heeft gekregen. Deze methodiek staat daarom centraal bij de ontwikkeling van deze twee afdelingen. Het project heeft intern de naam ‘Ontwikkelmotor’ gekregen.

Contactgegevens
Sebelia Perquin
06-52584127
s.perquin@s-hertogenbosch.nl

Hilversum
De sterke buurt 2016
Looptijd: 1 juni 2016 tot 1 januari 2018

Dit project bereidt alle betrokken medewerkers en organisaties voor op de toekomst in het kader van Buurtgericht Werken. Binnen de gemeente Hilversum worden binnen de domeinen Zorg en Welzijn en Openbare Ruimte participatie-leertrajecten ontwikkeld. Deze twee trajecten lopen parallel naast elkaar en bestaan uit verschillende pilots en werkgroepen. De werkgroepen Communicatie, Monitoren en Deskundigheidsbevordering werken daarbij gezamenlijk en ondersteunend aan beide trajecten. Vanuit de werkgroep Monitoren wordt een innovatieve meetwijze geïntroduceerd, waarbij kwaliteit en kwantiteit worden gemonitord via narratieven (storytelling). Dit vraagt een andere manier van werken, waarbij de impact van de dienst/hulpverlening op de inwoners wordt gemeten inclusief diens waardering. Door vooraf de waarden te benoemen die belangrijk zijn voor het resultaat, zijn wij in staat heel gericht te meten. Een belangrijk ondersteunend hulpmiddel daarbij zijn zelf gemaakte films over de huidige ontwikkelingsbeweging en de toekomstvisie op diverse onderdelen. Deze films gaan niet alleen over de burgers, maar worden samen met hen gemaakt (participatief filmen).

Contactgegevens
Esther Sarphatie
06-27102021
e.sarphatie@hilversum.nl

Hollands Kroon
Het echte gesprek;
Een interactief theaterstuk als onderdeel van de implementatie van de nieuwe waarderingsmethodiek bij gemeente Hollands Kroon
Looptijd: 1 januari 2017 tot 1 juli 2017

In 2017 neemt Hollands Kroon afscheid van functieprofielen en functiewaardering. Collega’s waarderen elkaar vanaf dat moment op basis van hun talent en toegevoegde waarde voor Hollands Kroon. Hollands Kroon heeft geen managers meer en daarom is het aan de pits om te leren hoe zij elkaar hierin kunnen waarderen. Hollands Kroon heeft gekozen om collega’s hierbij te helpen door een interactief theaterstuk aan te bieden, waarin zij de verschillende spanningsvelden beleven en ervaren. Dit theaterstuk is te zien als de ‘grande finale’ en volgt op de ‘Benen-Op-Tafel-sessies’ met de directie en informatieve bijeenkomsten met o.a. Glenn Frijde. Omdat het theaterstuk de directe verbinding maakt met het dagelijkse, waarneembare gedrag, is de beoogde impact breder dan alleen de waarderingsmethodiek. Het theaterstuk staat daarmee niet op zichzelf en maakt onderdeel uit van een serie interventies om zelfsturing en de waarderingsmethodiek succesvol te implementeren. Het sluit volledig aan op de transitie die Hollands Kroon inmiddels heeft doorgemaakt.

Belangrijkste concrete doelen zijn:

 • Het realiseren van benodigd basisinzicht en -vaardigheid – Het bieden van hulp.
 • Het creëren van een blijvende referentie.
 • Het bevestigen van de strategie.

Contactgegevens
Ronald Smit
088-321 5136
RonaldSmit@HollandsKroon.nl

Oss
Osse manier van Zelforganisatie
1 maart 2017 tot 1 januari 2019

De netwerkorganisatie vraagt om medewerkers die aan programma’s, projecten en processen werken om de maatschappelijke vragen te kunnen beantwoorden. Om dwars door de bestaande kokers (harkstructuur) te gaan werken is het belangrijk dat medewerkers hun zelforganiserend vermogen vergroten. Medewerkers moeten meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap nemen om  uiteindelijk in zelforganiserende teams werkzaam te zijn. Het team van vier (interne)  organisatieadviseurs gaan vijf teams (ong. 110 medewerkers) begeleiden in hun vergroting van het zelforganiserend vermogen. Gedurende deze ‘pilots’ worden de organisatieadviseurs begeleid/opgeleid door een externe teamcoach. Samen ontwikkelen zij de Osse manier van Zelforganisatie.

Het doel van het organisatieontwikkeltraject is om een groter maatschappelijk effect te hebben. Het concern management team heeft de keuze gemaakt dat teams centraal komen te staan en dat er meer professionele ruimte moet komen om dat te realiseren. De pilottrajecten die worden aangegaan met 5 teams zijn een middel om te ontdekken hoe zelforganisatie in Oss ingezet moet worden om meer maatschappelijke effect (het doel) te realiseren. De pilots zijn dus een middel om te ontdekken hoe we door zelforganisatie ons doel beter, efficiënter en effectiever kunnen realiseren.

Belangrijk is de buitenwereld betrokken wordt bij het project. De wijze waarop dat gebeurt is door middel van het meten van maatschappelijk rendement. De pilotteams bepalen zelf hoe zij dit meten. De kaders waarbinnen de meting gebeurt zijn er wel: de klant is betrokken, er is een nulmeting is en er is een resultaatmeting.

Contactgegevens
Joyce Bergmans
0629024454
j.bergmans@oss.nl

Rotterdam
Innovatie 3-daagse
Looptijd: 1 juni 2016 tot 1 augustus 2017

Hoe kunnen we het innoverend vermogen binnen Rotterdam een boost geven, veranderaars, vernieuwers en verbeteraars aan elkaar verbinden en collega’s laten ervaren hoe leuk, lastig en nuttig het is om andere manieren van werken toe te passen? Het antwoord van een aantal medewerkers van de gemeente Rotterdam op deze vraag luidt: ‘we organiseren een innovatie 3-daagse’ en ook dat doen we op andere dan de gebruikelijke manier. Zonder opdracht, voor en door collega’s, met elkaar en ons netwerk, zo groot als kan en zo klein als moet!

Het ‘project’ start en eindigt met het aanbieden van inspiratiesessies en workshops die gegeven worden door en open staan voor de medewerkers van de gemeente Rotterdam en de mensen uit ons netwerk. Op het programma staan onder meer: serieus spelen, social marketing, grafisch faciliteren, Rotterdams verbeteren, mini Theorie U en Serious Lego play.

Tijdens de innovatie 3-daagse brengen we maatschappelijke relevante vraagstukken een stap verder door deze op te pakken met (een combinatie van) methoden als Service Design, Social Marketing, Ynnovate, Scrum, Sprint en Theorie U. Dat doen we met de opdrachtgever, externen die last hebben van het probleem en baat bij de oplossing, medewerkers van de gemeente Rotterdam en samenwerkingspartners.

We doen, ervaren, leren, falen en slagen en leggen een basis voor anders werken dwars door de organisatie heen.

Contactgegevens
Jolande van ’t Woudt, 06-27007011 / jr.vantwoudt@rotterdam.nl
Martine Hartkamp, 06-12867660 / md.hartkamp@rotterdam.nl
Carolien de Vries, 010-2672946 / cr.devries@Rotterdam.nl

Steenbergen
Script aanpak: Programma mensen
Looptijd: 1 juli 2016 tot 1 januari 2018

Net als ieder andere gemeenten in Nederland, staat Steenbergen voor een transformatieopgave. De transformatie zal plaats moeten vinden voor zowel de burgers, organisaties/partners en gemeenten.

De transformatie in mensen beoogt een gedrags- en cultuurverandering bij medewerkers van de gemeente (regie- en netwerkgemeente), bij burgers (eigen kracht, verantwoording, initiatief, regie) en bij partners (niet denken vanuit het instituut, maar de mens centraal).

Het programma Mensen focust op gedragsverandering bij de gemeente (beleidsmedewerkers en medewerkers in de uitvoering in het sociaal domein), onze partners en burgers. We steken in op gedragsverandering bij beleidsmedewerkers door strategisch relatiemanagement in te voeren en klantmanagement (vaardigheden en competenties) in klantgesprekken in de integrale dienstverlening. Daarnaast focussen we op competenties die ander gedrag bij onze partners en inwoners bevordert. Hiervoor zetten we verschillende instrumenten in (o.a. train de trainer programma, nudging, samenwerking met Avans Hogeschool in Breda, creatief denken en taal als motor voor verandering). We gebruiken hier een creatieve werkwijze van het samen maken van een filmscript, bestaande uit 33 scènes. Elke scène beschrijft wat de startsituatie is, wat het resultaat moet zijn en wat we gaan doen en wat de resultaten van de scène (interventie) zijn.

Contactgegevens
Astrid Marchand
0167-533434
a.marchand@gemeente-steenbergen.nl

Terneuzen
Het nieuwe Samenspel
Looptijd: 1 februari 2017 tot 1 januari 2019

Grotere doel van het project is: als gemeenten op innovatieve wijze samen met andere partijen vormgeven aan 6 lokale vormen van ‘excellente en energieke samenleving’. Namelijk door met bestaande, nieuwe en tot nu toe ongebruikelijke stakeholders samen te ‘spelen’, te experimenteren, te leren en samen te dóen. Specifiek doel voor de gemeenten is het ontwikkelen van praktische ‘manieren van denken, doen en zijn’ om als gemeentelijke overheid passend en effectief actief te zijn in de participatiesamenleving. Dit gebeurt door in het ‘nieuwe samenspel’ te experimenteren met ‘nieuwe’ competenties en vaardigheden (21st century skills) en ‘nieuwe’ rol(len) en bijdrage(n) van mensen uit gemeenten (in ieder geval ambtenaren en waar nodig en mogelijk ook gemeenteraadsleden, wethouders en anderen). Het project bestaat uit 2 fasen:

 1. Ontwikkelen (of aanpassen) en spelen van een Spel (serious game) rond 1 real-life vraagstuk, waardoor in een proeftuin-setting (social lab / living lab) geoefend kan worden met ‘het nieuwe samenspel’ van gemeente & burgercollectief & bedrijven/instellingen & andere betrokkenen.
 2. Opzetten en uitvoeren van nog eens 5 proeftuinen waarin het Spel en het geleerde uit Fase 1 worden ingezet om 5 lokale, real-life vraagstukken ‘op te lossen’ c.q. dromen/ambities te realiseren.

Ook in de 1e proeftuin wordt verder gewerkt aan de droom/ambitie. Zo komen in goed samenspel totaal 6 ‘next practices van excellente en energieke samenleving’ tot stand. In beide fasen worden geleerde lessen uitgewisseld en gedeeld in Particip@Sea – Leerkring voor Sociale Innovatie in het Gemeenteveld in Zeeland. De opgedane kennis wordt geborgd in een openbaar toegankelijke wiki-omgeving. Daarnaast worden inspiratiesessies georganiseerd, zodat de ervaringen met het Spel én de proeftuinen binnen de kring van deelnemende gemeenten én belangstellende andere (overheids)organisaties, ook buiten de proeftuinsettingen worden gedeeld.

Contactgegevens
Anouk Guilliet
0613162844
a.guilliet@terneuzen.nl

Download bij dit project:
Visual het nieuwe samenspel

Tilburg
Ontwikkeling aanpak Vroegsignalering 12minners
Looptijd: 8 april 2016 tot 30 april 2016

Aanleiding is het probleem van dat kinderen die al vóór hun 12e jaar antisociaal en delinquent gedrag vertonen, een sterk verhoogd risico hebben om zich verder in een crimineel milieu op het criminele pad te begeven, wat maatschappelijk ongewenst is.  Vroegtijdig interveniëren blijkt effectief, het vraagt wel om het creëren van een sterke sociale omgeving (een sterk netwerk) en samenwerken. Naast de persoonlijke sociale omgeving (het eigen gezin) is afstemming en samenwerking nodig tussen andere betrokkenen, mensen én organisaties. School, politie, maatschappelijke organisaties, de buurt, clubs en verenigingen etc..

De invalshoek van de aanpak is die van leren samenwerken (organisaties), het ontwikkelen van samenwerkingscompetenties en het toepassen van professionele interventies vanuit multidisciplinaire benadering. Vakmanschap van meerdere medewerkers is aan de orde. In een samenwerkingspilot worden praktijkervaringen en inzichten opgedaan die leiden tot een samenwerkingsaanpak. In de pilot wordt vanuit het perspectief van de professionals onderzocht, geobserveerd en gewerkt. Welke indicatoren, informatie en interventies heb je, gebruik je en deel je met elkaar? Hoe werk je samen en wat maakt dat het samenwerken effectief en succesvol is?

Contactgegevens
Michael Rol
013 – 542 8806
Michael.rol@tilburg.nl

Utrecht
Co-organiseren bij de gemeente Utrecht
Looptijd: 1 april 2017 tot 1 april 2018

We streven er bij de gemeente Utrecht naar veel ruimte voor vernieuwing te bieden. Dit doen we onder andere door een focus op innovatie, een focus op het toevoegen van ‘publieke waarde’, minder regels, minder centralisatie en minder formalisatie. Medewerkers voelen hierdoor steeds meer de ruimte om zelf initiatief te nemen en beslissingen te maken. De inzet op de horizontale organisatie is nu niet alleen merkbaar in structuur maar is nu ook voelbaar geïnternaliseerd bij de medewerkers. Hierdoor kantelt ook de zeggenschap en medezeggenschap. In het verlengde daarvan hebben we de ambitie om steeds meer medewerkers actief te laten participeren in de ontwikkeling van onze organisatie, iets waarvoor we de term co-organiseren in het leven hebben geroepen.

In dit project komen we tot twee uitkomsten:

1. Een aantal best practices op het gebied van co-organiseren, waarbij we nadrukkelijk van buiten naar binnen werken; we kijken wat er in de wereld om ons heen gebeurt en gebruiken dat als inspiratiebron voor vernieuwingen in de gemeente.

2. Een businesscase: een set aan meetbare toetsingscriteria die we kunnen inzetten om het effect van co-organiseren op de effectiviteit (vanuit burgerperspectief) van de organisatie te meten waardoor uiteindelijk een strategische keuze gemaakt kan worden en spelregels en/of kaders voor co-organiseren kunnen worden vastgesteld.

Contactgegevens
Sara Geerken
0638113722
s.geerken@utrecht.nl

Venlo
Sociale Innovatie

Looptijd: 1 januari 2017 tot 1 januari 2019

Sociale innovatie in venlo is een beweging die gericht is op het zoeken van nieuwe creatieve oplossing voor sociale vraagstukken. We creëren een omgeving waarin organisaties en netwerken kunnen experimenteren. De nieuwe rol van de overheid vraagt om een andere omgang met de burgers van de stad. Faciliterend in plaats van een controlerende rol, meer ruimte voor maatwerk, blik op de buitenwereld (weten wat er speelt)  en inzetten op de kracht van de samenleving. Een groeiproces dat in gang is gezet binnen de gemeente Venlo en een beweging die ondersteund wordt door het project sociale innovatie. Sociale innovatie is een continue proces  waarbij kennis, ervaringen, ideeën en oplossingen worden gedeeld in zowel de fysieke wereld als de digitale omgeving. In dit project wordt samengewerkt tussen burgers, ondernemers uit de stad en de gemeente. Het doel is om in 2017 20 nieuwe challenges op te pakken, het gemeentelijk netwerk uit te breiden naar 500 en meer eigenaarschap te krijgen.

Contactgegevens
Geerte Schmitz
06-14354433
g.schmitz@venlo.nl

Downloads bij dit project:
Artikel: Venlo aan de slag met de initiate aanpak
Artikel: Venlo Innovatie

Neem een kijkje op de website van sociale innovatie in Venlo voor meer informatie.

Woensdrecht
Realisatie van een netwerkorganisatie

Looptijd: 1 juli 2016 tot 1 januari 2018

De colleges van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben er voor gekozen om samen te werken binnen het Sociaal Domein. Realisatie van een netwerkorganisatie is één van de opdrachten die de drie gemeenten gezamenlijk uitvoeren.

In de netwerkorganisatie worden beleidstaken gezamenlijk ontwikkeld. De samenwerking binnen het Sociaal Domein op de Brabantse Wal krijgt vorm vanuit het potentieel van de medewerkers. De belangrijkste kernwaarde van de netwerksamenwerking moet zijn: wendbaarheid. In de programmalijn Netwerkorganisatie zien we het als verantwoordelijkheid om aan de ene kant duidelijke afspraken te maken over werkzaamheden, taken en resultaten. Maar tegelijkertijd oog te hebben voor de dagelijkse praktijk waarin onze medewerkers werken.

De ambities van dit plan van de netwerksamenwerking als geheel kunnen alleen bereikt worden als we op tijd bijsturen en inspelen op de uitdagingen waar de netwerksamenwerking zich vanuit politiek en maatschappij voor gesteld ziet. En daarmee is de transformatie in het sociaal domein ook – of zelfs vooral ook – een transformatie in de rol en werkwijzen van gemeenten. Gemeenten die weliswaar regisseren, maar voor de kwaliteit van de productie voor een groot deel afhankelijke is van de kwaliteit, wendbaarheid en passie van de actors op het toneel. De netwerkorganisatie wordt substantieel gevuld vanuit de drie gemeenten (lees: er wordt personeel beschikbaar gesteld), maar er wordt ook ruimte gelaten voor lokale initiatieven. Er komt geen fysieke organisatie en gemaakte afspraken worden niet juridisch vastgelegd. Functionele aansturing vindt plaats in de netwerkorganisatie, hiërarchische aansturing vindt plaats in de eigen gemeente.

Contactgegevens
Annette Kemmeren
0164-277641
a.kemmeren@bergenopzoom.nl

Meester in je werk; Vakmanschap; Sociaal domein

Beroepsvereniging voor Klantmanagers
Naar een certificering van klantmanagers
Looptijd: 1 maart 2016 tot 1 december 2017

De druk op gemeenten neemt toe om te laten zien welke resultaten zij bereiken, mede door de invoering van de Participatiewet. Door de hoge druk op taak, middelen en resultaat van de sociale dienst is een onderbouwd vakmanschap binnen de sector meer dan ooit noodzakelijk. Methodisch werken, openstaan voor verandering en een leven lang leren zijn hierbij kernbegrippen.

In 2013 hebben wij de Standaard voor vakvolwassenheid vastgesteld, die de basis was voor het e-portfolio voor klantmanagers. Sinds 2013 is er veel veranderd in het sociale domein. In dit project willen wij de Standaard en het e-portfolio doorontwikkelen en beide stevig verankeren in de certificering.
Met dit project willen de Beroepsvereniging voor Klantmanagers en Divosa een landelijke certificering van klantmanagers inrichten. Daarvoor wordt input uit de praktijk betrokken in de vorm van:

 • Ervaringen uit 6 pilotgemeenten;
 • Discussies met klantmanagers;
 • Draagvlak bij klantmanagers;
 • Draagvlak bij werkgevers (afdelingen/diensten werk & inkomen van gemeenten).

Contactgegevens
Elke Haitink
06 344 175 34
elke.haitink@debvk.nl

Bekijk ook de video’s:
Het waarom en belang van registratie
Het belang van professionele dienstverlening in het sociaal domein

Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug
The learning journey
Looptijd: 1 maart 2016 tot 1 november 2017

Anticiperend op de veranderingen in het sociaal domein en de veranderende beleidsopvattingen van de vijf gemeenten heeft de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug in 2015 gewerkt aan een ingrijpende reorganisaties onder het motto ‘Van bolwerk naar netwerk’. De RSD KRH heeft een structuur ingevoerd waarmee zij de randvoorwaarden vervult om meer ontschot en doelmatig te werken en beter in te kunnen spelen om de eisen van de 3 D’s. Het management van de RSD KRH is zich ervan bewust dat ‘harde’ veranderingen in structuur en processen niet voldoende zijn om de slag naar een nieuwe dienstverlening te kunnen maken. Vanaf het begin van het veranderproces is daarom voor ogen gehouden dat naast de structuur vooral de betrokkenheid, het talent en de creativiteit van de ruim 160 professionals doorslaggevend zijn. Om optimaal ‘medewerkers in hun kracht te zetten’ heeft de RSD KRH voor ogen een Learning Journey van 18 maanden op te zetten.

Alle medewerkers krijgen de gelegenheid om doelgericht kennis, inzicht en vaardigheden te ontwikkelen. Leren van en met elkaar is een belangrijke bouwsteen van de visie (social learning). Hiervoor investeert het management van de RSD in een veilig, verbonden en inspirerend leerklimaat. Met de Learning Journey gaat de organisatie samen met de medewerkers invulling geven aan deze nieuwe rol. Het doel is om professionals leren te leren en dat in onderlinge samenwerking te doen. De focus van de Learning Jouney is het verzamelen, delen, toepassen en verankeren van kennis.

Contactgegevens
Amita Sardjoemissier
030-6929495
a.sardjoemissier@rsdkrh.nl

Werken in Friesland
Wikipedia gemeenten
Looptijd: 1 februari 2016 – 1 januari 2018

Alles over één onderwerp is te vinden op één plek! Werken in Friesland heeft na een nadrukkelijk verzoek uit de hoek van HRM, (specifiek vanuit een Arbowerkgroep) van diverse samenwerkende gemeenten in Friesland een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan een kennisdatabank op het gebied van HRM met als meest dringend speerpunt: Arbo. Uit dit onderzoek komt naar voren dat vrijwel alle gemeenten bezig zijn om ‘het wiel opnieuw uit te vinden’. Iedereen loopt tegen dezelfde zaken aan, dezelfde vragen en onduidelijkheden. Elke keer weer blijkt dat als iemand een beleid heeft uitgediept er veel onderliggende vraagstukken naar voren komen, die dan ook weer uitgezocht moeten worden. In veel organisaties is Arbo een onderdeel van het werk van een HRM adviseur die Arbo ‘er bij’ doet. Er zijn te weinig uren in de week om op elk gebied de verdiepingsslag te maken die nodig is om tot volledige uitvoering van de Arbowetgeving te komen. Het gevolg daarvan is versnipperde kennis, onvolledig beleid en veel papieren tijgers. Wikipedia gemeenten bestaat uit drie gedeelten:

 1. De kennisdatabank, de gemeentelijke Wikipedia met onderliggende stukken;
 2. Specialistische gemeentegerichte trainingen op verschillende beleidsterreinen;
 3. Een regionaal netwerk of pool van specialisten en het opzetten van diverse samenwerkingsverbanden.

De bedoeling is dat alle drie de onderdelen op dezelfde site aangeboden worden en gemakkelijk vindbaar zijn met ‘één simpele druk op de knop’.

Contactgegevens
Wietie Douma
058-2332336
Wietie.douma@leeuwarden.nl