Vraag & Antwoord

Wij kunnen ons voorstellen dat het Generatiepact heel wat vragen kan opleveren. Daarom hebben we op deze pagina alvast de meest voorkomende verzameld. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met Mireille Stuart via Mireille.Stuart@aeno.nl.

Er zijn geen resultaten gevonden. Klik hier om alles te tonen / opnieuw zoeken
Ziekte, AO en werkloosheid
 • Wat is de grondslag voor het bepalen van een WIA-uitkering?

  De WIA-uitkering wordt berekend over het gemiddelde WIA-loon dat u verdiende in het jaar voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid. Dit is gemaximeerd op het maximum dagloon voor de sociale zekerheid. Vanuit ABP kan een arbeidsongeschiktheidspensioen worden toegekend over het totale pensioengevend salaris. Feitelijk wordt de gekorte WIA uitkering (grotendeels) gecompenseerd door ABP AO pensioen.

 • Heeft deelname aan het generatiepact gevolgen voor de hoogte van de WW?

  Door een lager salaris, daalt ook het sociale verzekeringsloon. Een eventuele WW-uitkering zal hierdoor ook lager zijn. In de regeling kunnen compenserende maatregelen zijn opgenomen. Ook kunnen lokaal in een sociaal plan andere voorzieningen zijn opgenomen. Dit kun je navragen in jouw eigen organisatie.

 • Wat zijn de effecten van langdurige arbeidsongeschiktheid bij deelname aan het generatiepact?

  In de Invulregeling (verlofvariant/ontslagvariant) staat aanvullende informatie over de te maken afspraken met betrekking tot langdurige arbeidsongeschiktheid.

Aanpassing arbeidsduur
 • Kan ik gedurende deelname (weer) mijn weektaak uitbreiden?

  De meeste regelingen zullen dit niet toestaan. In de regeling van jouw organisatie zijn hier afspraken over opgenomen. Deelname aan het generatiepact is vrijwillig, maar heeft ‘beperkingen’ tot gevolg over het meer willen gaan werken. Door de afspraken in de regeling, kun je hierdoor geen harde rechten ontlenen, zoals omschreven in de Wet aanpassing arbeidsduur.

Verlof
 • Kan ik deelname aan een generatiepact combineren met opname van verlof uit een groot tegoed aan verlof?

  Dat kan, echter er is vanuit fiscale wetgeving een minimum gesteld aan de tijd die je minimaal moeten blijven werken. De minimaal te werken tijd is gesteld op 50% van de oorspronkelijke weektaak. Dit geldt ook voor opname van levensloopverlof.

 • Houd ik bij deelname aan het generatiepact recht op (lokaal) leeftijdsverlof?

  Dit is afhankelijk van lokale afspraken. Het is mogelijk dat met invoering van het generatiepact is afgesproken dat het leeftijdsverlof komt te vervallen.

 • Waarin wijkt een generatiepact af van een seniorenregeling?

  Een seniorenregeling is binnen de CAO voor alle gemeenten gelijk. Een generatiepact kan lokaal worden afgestemd op vragen en wensen en heeft als doel om instroom van jongeren binnen de organisatie te bevorderen.

 • Wordt mijn vakantieverlof gekort bij deelname aan het generatiepact?

  Ja, het is gebruikelijk dat de omvang van het vakantieverlof wordt toegekend naar rato van de nieuwe weektaak.

Pensioen
 • Kan ik het verlaagde inkomen door deelname aan het generatiepact aanvullen met het eerder laten ingaan van mijn pensioen (Keuzepensioen)?

  Ja dit kan. Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen twee situaties:

  Binnen 60 maanden voor de AOW-leeftijd en buiten 60 maanden voor de AOW-leeftijd. ZIE FACTSHEET 13.

  LET OP: De opname van ABP-keuzepensioen is alleen mogelijk indien deze evenredig is aan de vermindering van inkomen uit arbeid.

 • Mag de pensioenopbouw bij ABP ongewijzigd (volledig) blijven als ik elders ga werken en pensioen ga opbouwen?

  Dit moet doorgegeven worden aan ABP. Meer informatie is te vinden in Factsheet 13: Pensioenopbouw en premieverdeling

Overig
 • Wat is de grondslag voor het bepalen van de uitkering bij een ambtjubileum?

  De ambtsjubileumgratificatie is conform de CAR-UWO gebaseerd op het salaris van de ambtenaar direct voorafgaand aan deelname aan deze regeling. De dienstjubileumgratificatie is per 1 januari 2016 aan verandering onderhevig als gevolg van de invoering van Hoofdstuk 3. Wij volgen hierin de CAR-UWO. De gemeente mag hier niet van afwijken.

 • Wat is de grondslag voor het bepalen van de uitkering bij een gratificatie?

  zie vraag Ambtsjubilea

 • Wat is de grondslag voor het berekenen van de overlijdensuitkering van een deelnemer?

  Het laatst genoten salaris vermeerderd met vakantietoelage en toegekende salaristoelagen vormen de grondslag (CAR UWO artikel 3:23). Afwijking hiervan is niet toegestaan.

 • Mogen deelnemers aan het generatiepact nevenwerkzaamheden verrichten?

  Een ambtenaar mag nevenwerkzaamheden verrichten mits en voor zover dit niet strijdig is met artikel 15:1e CAR. In het kader van het generatiepact mag de werkgever nadere eisen terzake stellen.

  LET OP: Als na de start van deelname aan het generatiepact nieuwe werkzaamheden worden verricht en daarin pensioenopbouw plaatsvindt, dient te worden overlegd met werkgever en pensioenfonds over de toegestane pensioenopbouw.

Boventalligheid en onvrijwillig ontslag (WW-rechten)
 • Wat is de grondslag voor het bepalen voor de omvang van de boventalligheid?

  Wanneer een aan deze regeling deelnemende ambtenaar boventallig wordt, wordt er een Van Werk naar Werk traject gestart als bedoeld in hoofdstuk 10d van de CAR-UWO voor de verminderde arbeidsduur.
  Slaagt de ambtenaar er niet in een passende of geschikte functie te vinden, dan wordt hem na afloop van het Van Werk naar Werk traject ontslag verleend op grond van artikel 8:3 van de CAR-UWO. De hoogte van de werkloosheidsuitkering is gebaseerd op het nieuwe (huidige) salaris.

  Er is een mogelijkheid dat de werkgever het verschil compenseert tussen de vastgestelde werkloosheidsuitkering op basis van het nieuwe salaris en de werkloosheidsuitkering waarvan sprake zou zijn als er geen gebruik wordt gemaakt van deze regeling. Je kunt dit terugvinden in de regeling van jouw organisatie.

 • Wat is de grondslag voor het berekenen van de WW-uitkering van een deelnemer?

  Zie vraag Boventalligheid

Begrippen
 • Wat is een RVU?

  RVU staat voor regeling vervroegde uitkering.

 • Wat wordt er verstaan onder een 'arrangement'?

  Een arrangement is de concrete uitwerking van een generatiepact. Met name de looptijd van een regeling en de minimumleeftijd voor deelname zijn van belang en natuurlijk de mate waarin de werktijd kan worden verminderd, hoe deze vermindering wordt geëffectueerd (door bijzonder verlof of door vermindering van de aanstelling) en de financiële compensatie door de werkgever.

 • Wat is de kern van een verlofvariant?

  De vermindering van de werktijd wordt bewerkstelligd door bijzonder verlof te verlenen voor een bepaald deel van de aanstellingsomvang. De omvang van de aanstelling wordt hierdoor niet aangetast en de grondslag voor het (arbeidsongeschiktheids)pensioen ook niet.

 • Wat is de kern van een ontslagvariant en waarin wijkt deze af van de verlofvariant?

  De vermindering van de werktijd wordt bewerkstelligd door de omvang van de aanstelling te verminderen. Feitelijk gaat de deelnemer dus met deeltijdontslag. Dit heeft ook tot gevolg dat de pensioenopbouw en ook het eventuele arbeidsongeschiktheidspensioen worden verminderd.

 • Wat betekent WWZ?

  Wet werk en zekerheid

 • Wat wordt er verstaan onder deelnemers?

  Medewerkers die daadwerkelijk deelnemen aan het generatiepact binnen jouw gemeente.

 • Wat wordt er verstaan onder doelgroep?

  Medewerkers die kunnen deelnemen aan het generatiepact binnen jouw gemeente. Kijk in tool ‘Beslisboom doelgroep’ voor een toelichting op de criteria voor het omschrijven van de doelgroep

RVU
 • Wanneer is er sprake van een RVU?

  De belastingdienst toetst of de uitkering aan oudere werknemers als RVU moet worden gezien. Als dit zo is, is er sprake van een ‘straf-belastingheffing’ van 52%. Indien de ambtenaar minimaal 50% van zijn oorspronkelijke weektaak blijft werken, wordt een financiële compensatie voor verminderde inkomsten uit arbeid niet als RVU gekwalificeerd. Let op dat ook een combinatie met opname van verlofstuwmeren en/of opname levensloop het criterium van 50% minimale weektaak geldt. Uiteraard is opname van wettelijk verlof gewoon toegestaan. De regeling mag niet eerder starten dan maximaal tien jaar voor de voor betrokkene vastgestelde AOW leeftijd.

 • Hoe weet ik zeker of onze regeling niet aangemerkt zal worden als RVU?

  Voordat jouw regeling van kracht wordt, kun je deze laten toetsen door de belastinginspecteur in jouw regio.

Herbezetting
 • Hoe kan herbezetting worden gerealiseerd?

  Kijk in Factsheet 12: Herbezetting voor een uitgebreide toelichting.

 • Welke afspraken kunnen er gemaakt worden over de herbezetting.

  Kijk in Factsheet 12: Herbezetting voor een uitgebreide toelichting.

Werkdruk
 • Welke mogelijke effecten hebben de afspraken over herbezetting op de ervaren werkdruk

  In Factsheet 11: Werkdruk vind je informatie over werkdruk, afspraken die je hierover kunt maken en tips hoe hiermee om te gaan. Dit zowel vanuit het perspectief van de deelnemer, als dat van de overige collega’s.