Op 6 april jl. kwamen enthousiaste uitvoerders die werken in het sociaal domein bij gemeenten en maatschappelijke organisaties bij elkaar  om aan te geven wat hen bezig houdt tijdens hun werk.
Het verslag van deze dag kun je hier lezen.

Belangrijkste onderwerp dat de uitvoerders bezighoudt

Het belangrijkste onderwerp dat de uitvoerders bezighoudt is het moment dat kwetsbare jongeren 18 jaar worden en voor de wet en regelgeving volwassen zijn, terwijl ze op dat moment nog niet in staat zijn (volledig) voor zichzelf te zorgen. Dit vergt nogal wat van deze jongeren en van de uitvoerders die deze jongeren ondersteunen. Uitvoerders pleiten er dan ook voor om de grens van 18 jaar voor deze jongeren te verhogen (of in ieder geval voor individuele jongeren de mogelijkheid te creëren om voldoende zorg te kunnen waarborgen).

Onder professionaliseren verstaan uitvoerders het vergroten van de wijze van deskundigheid. Dit kan bijvoorbeeld door betere intercollegiale samenwerking in de gemeenten en met maatschappelijke organisaties, zelfsturing, meer intervisie of teamontwikkeling.

De volgende inhoudelijke thema’s zijn door uitvoerders aangedragen om met elkaar te verbeteren:

  • Het ontschotten van budgetten binnen het sociaal domein zodat er meer ruimte is voor maatwerk zodat professionals beter kunnen ingaan op de vraag van de inwoners.
    Het in kaart brengen van onzichtbare jongeren. Hoe kunnen jongeren worden bereikt die het vertrouwen zijn verloren in de hulpverlening? En hoe kunnen jongeren worden opgevangen voordat ze uit beeld verdwijnen?
  • Een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door gastcolleges, stages en promotietrajecten gericht op een bepaald thema. Zijn er andere manieren om onderwijs en de praktijk beter op elkaar aan te sluiten?
  • Het organiseren van werkplekken voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Het betrekken van ervaringsdeskundigen bij de hulpverlening aan jongeren. Zijn er al plekken waar hier mee geёxperimenteerd wordt? Welke effecten heeft dit op de hulpverlening? Hoe zouden de ervaringsdeskundigen goed kunnen worden ingezet?
  • Privacy en hulpverlening. Privacy moet goed zijn geregeld en het moet duidelijk zijn wie er toegang hebben tot het dossier van jongeren. Hoe kunnen professionals hier zelf aan bijdragen? En wat hebben zij nodig van hun eigen organisaties dan wel de organisaties om hen heen?

Aan bovenstaande thema’s gaan we werken om de professionalisering in de uitvoering te verbeteren.  We gaan hiermee aan de slag tijdens vervolgbijeenkomsten van de Uitvoeringsautoriteit. Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan onderaan deze pagina!

 

Een overzicht van andere punten die zijn genoemd tijdens de bijeenkomst van 6 april:
* Het waarborgen van de zorg continuïteit.
* Het creëren van meer experimenteerruimte voor jongeren en hun begeleiders.
* Kwetsbare jongeren zelf verantwoordelijk maken voor hun zorgtraject
(ook wanneer ze nog geen 18 jaar zijn).

* Vluchtelingen integratie van 18-/18+ jongeren
* Juridische mogelijkheden voor verplicht verlengde jeugdhulpverlening creëren.
* Verbetering van samenwerking met huisartsen.
* Bij het uitschrijven uit het bevolkingsregister moet er gezorgd worden voor passende     vervolgacties.
* Meer aandacht voor de overgang van Jeugdwet naar Zorgverzekeringswet.
* Meer aandacht voor GGZ lang verblijfplekken voor jeugd.
* Jongerenhulpverlening verdient dezelfde erkenning als ouderenzorg.
* Betere samenwerkingsverbanden met zorgverzekeraars en andere ketenpartners.
* Het in kaart brengen van de gevolgen van onthechting bij kinderen/jongeren.
* Meer aandacht/het in kaart brengen van kinderen met ouders met psychiatrische problemen.
* Meer mogelijkheden om te voorkomen dat jongeren op een gesloten afdeling terecht komen.
* Centrale wegwijzer voor jongeren.
* Herstelondersteunende zorg.
* Bureaucratie terugdringen.
* Er moet een duidelijk beleid komen voor schoolverlaters.
Let op: Bovenstaande punten zijn ingebracht door de uitvoerders tijdens de bijeenkomst van 6 april. Dat betekent niet dat er voor bovenstaande punten niet al oplossingen zijn geïmplementeerd, maar dat deze oplossingen wellicht nog niet bekend zijn bij deze groep.

Meedenken met collega-professionals over oplossingen voor het thema 18-/18+? Dat kan op 3 oktober a.s.  De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen in het sociaal domein met direct klantcontact (dus ook niet gemeenteambtenaren zijn van harte welkom).
Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst en meld je aan!

Aanbevolen voor u