Verslag themabijeenkomst 18-/18+ Uitvoeringsautoriteit 3 oktober 2017

Bij een goed bezochte bijeenkomst van de Uitvoeringsautoriteit in de Munt in Utrecht kwamen weer interessante onderwerpen voorbij die stof tot nadenken gaven. De presentaties en werksessie zullen voor menige deelnemer weer inspiratie zijn voor het werk in hun dagelijkse praktijk. Zoals bij voorgaande bijeenkomsten speelde dagvoorzitter Rob Koops weer een mooie verbindende rol tussen de verschillende onderwerpen en hield hij de deelnemers goed bij de les.

Bekijk de sfeerimpressie van deze dag:

Bij de eerste presentatie over de pilot ‘Vroegsignalering 12-minners’ bij de gemeente Tilburg vertelden Evelyn Kessels en Marcel de Jong over hun preventieproject. De deelnemers werden daarbij eerst meegenomen door Evelyn naar een andere ruimte om inzichtelijk te maken hoe de samenstelling was van de deelnemersgroep en op welk vlak zij zich in de jeugdhulp bezighielden. Het gaf een mooi inzicht in beleid, praktijk en professionals die betrokken zijn bij de problematiek en op welke manier zij met elkaar zijn verbonden.

Een persoonlijk verhaal

Marcel de Jong nam de deelnemers mee in het ervaringsverhaal. Een heftige confrontatie met de praktijk. Een persoonlijk verhaal van een ouder die geconfronteerd wordt met zijn kind dat weinig aansluiting vindt op school en in de klas. Het synchrone verhaal van een ander kind dat overschrijdend gedrag vertoont, maar waar de signalen niet gedeeld worden en er niet tijdig ingegrepen wordt. Instanties, ouders, omgeving en professionals dieachteraf met elkaar constateerden: ”Als we echt hadden geluisterd en de signalen bij elkaar gebracht hadden, dan  …….…”

Wachten op elkaar

Evelyn Kessels: ’We zijn de pilot gestart in september 2015 en gestart met een raamwerk. Welke stappen moeten er worden gezet en wat is er nodig? Er moest een verbindingstaal komen tussen de verschillende leefwerelden. Netwerken moesten aan elkaar worden gekoppeld en niet naast elkaar werken in een keten, want dat is wachten op elkaar. Er was wel een gedeelde urgentie, maar de doelstellingen sloten niet aan. Uiteindelijk zochten we naar een natuurlijke manier om het bij elkaar te brengen.”

Evelyn Kessels aan het woord:

Vertrouwen

Steeds meer partijen sloten zich aan tot de vraag kwam: Gebeurt er nog iets? De school is de plaats waar alle signalen samen komen. De school als vindplaats. Het heeft geleid tot het aanstellen van een medewerker op de school die de signalen inventariseert en deelt. “Het vertrouwen in de aanpak moet groeien en aan ieder signaal is actie en hulp gekoppeld. Voorlopig gaat het project twee jaar lang lopen.”, aldus Evelyn Kessels.

Jongerenwerk nieuwe stijl

Genomineerde voor de titel ‘Sociaal werker van het jaar 2017’ Lennert Bont sprak de deelnemers in zijn presentatie over jongerenwerk toe in de taal van de straat. Gelukkig zorgde hij ook voor een vertaling, want de meesten begrepen niet goed waar het om ging. Hij had het over jongerenwerk nieuwe stijl. Een promotiefilmpje brachten sommigen op het verkeerde been, want het jongerenwerk speelt zich niet af in een gebouw, het speelt zich op straat in de leefwereld van jongere.

Lennart Bont aan het woord:

Jeugdwerker als verbinder

Lennert Bont: ’Het gaat om een persoonsgerichte aanpak, één op één, om de problematiek achter de problematiek. Het gaat niet om het drugsgebruik, het gaat om de reden erachter. Waarom is een jongere gaan gebruiken?’ De jeugdwerker is de verbinder. Niet de wijkagent, niet de leraar. We zijn flexibel en spreken de taal. Je moet om de jongere bij de les te houden ze verantwoordelijk maken. En heel belangrijk is om te laten zien wat je doet! Jongeren zijn geholpen bij een persoonsgerichte aanpak.”

Bij de werksessie gingen de deelnemers aan het werk met zeven belangrijke onderwerpen namelijk:

  • Ontschotting
  • Onzichtbare jongeren
  • Professionalisering
  • Werkplekken kwetsbare jongeren
  • Ervaringsdeskundigen
  • Hulpverlening en privacy
  • Onderwijs arbeidsmarkt

Levendige discussies

Deze onderwerpen zijn bepaald na een inventarisatie tijdens eerdere bijeenkomsten. De vraag aan de deelnemers was of zij de problemen konden definiëren en konden komen tot concrete oplossingen. De discussies aan de tafels was levendig en voor velen ook een bron van informatie die in hun eigen werkveld van pas komt. Najade Post, leerplichtambtenaar gemeente Vianen: “Aansluiting jongeren vanuit praktijkonderwijs op de arbeidsmarkt is lastig. Vooral bedrijven moeten oplossingen vinden, het blijft ook een oplossing die vooral lokaal moet worden gevonden.”

Marvin de Vos aan het woord:

De Reclassering bestaat niet

Ruben te Winkel gaf na de pauze een kijkje in de keuken van de Reclassering door maar meteen te zeggen dat dé Reclassering niet bestaat. “Verschillende partijen zijn hierbij betrokken. Je hebt jeugdbescherming, het Leger des Heils en de William Schrikkergroep en voor volwassenen Reclassering Nederland, het Leger des Heils voor dak- en thuislozen en de SVG voor de verslavingszorg. De belangrijkste taken zijn advies, toezicht en werkstraf.” In verschillende animaties werden deze taken uitgelegd.

Forensische behandeling

“We zijn betrokken bij het gehele strafproces en het gaat niet alleen om zware criminelen. We komen in aanraking met het gehele sociale veld. Ook met gemeenten is veel contact en dat verloopt soms moeizaam en soms heel gemakkelijk.” Hij gaf het voorbeeld van een 22-jarige jongere die pas na een half jaar aan de forensische behandeling kon beginnen. “Door een veelheid van vragen duurde het zo lang totdat deze jongere de hulp kreeg die nodig was. Je komt in de discussie over kosten en dergelijke. Daar waar het goed ging was één contactpersoon SWT bij de gemeente.”

Lef en creativiteit

Officier van Justitie Carlo Donkers ontwikkelde mede het adolescenten strafrecht. Hij toonde het publiek de leeftijdsontwikkelingscurve. “Het is toch duidelijk, uiteindelijk lost het probleem zich op! Fouten maken hoort bij ontwikkeling, ze zijn leeftijd gerelateerd. We hanteren in het strafrecht nog steeds de kalenderleeftijd. De grenzen zijn arbitrair. De strafmaten zijn over heel de wereld anders. We moeten aan de basis veel meer rekening houden met het ontwikkelingsniveau. Sleutelwoorden bij het oplossen van de problematiek 18+/18- zijn wat mij betreft lef en creativiteit. Goed dat ik die woorden bij de oplossingen zag staan.”

Carlo Donkers, Officier van Justitie

Quote deelnemer: Marijke Laanstra, Dienst Noordwest Fryslan

“Ik ben hier om te horen wat de mogelijkheden zijn voor deze moeilijke doelgroep 18+/18-. Regelgeving is een groot obstakel, er zijn teveel verschillende wetten. Wat is het doel van deze wetten, want heel veel jongeren kunnen het gewoon niet aan.”

 

 

 

 

 

Aanbevolen voor u