Ruim honderd deelnemers waren aanwezig bij het werkatelier Jeugdparticipatie van de Uitvoeringsautoriteit A&O fonds Gemeenten op 25 januari 2018. Zij hoorden bij de opening van het atelier directeur Karin Sleeking zeggen dat de Uitvoeringsautoriteit er is om te helpen bij de vragen die zich voordoen in de praktijk van de de uitvoerders en professionals in het sociaal domein. “Wij maken geen programma, maar faciliteren jullie om het werk goed te kunnen doen. Om het delen van informatie, kennis en praktijkvoorbeelden nog makkelijker te maken openen we binnenkort het digitale Platform Uitvoeringsautoriteit. We zullen jullie daarover snel informeren.”

Nathalie Sterenberg, ISD Noorderkwartier, Trajectbegeleider
“Ik ben hier om het werkveld te verkennen en kennis op te halen.”

Thema’s Jeugdparticipatie
Voorzitter Rob Koops introduceerde kort het programma en de sprekers en medewerkers van Radar die tijdens het atelier de taak hadden om aan de werktafels de discussies in goede banen te leiden om zo te komen tot oplossingen voor belangrijke thema’s. Deze thema’s waren vooraf opgehaald bij de deelnemers van het atelier om zo goed aan te sluiten op de dagelijkse praktijk van Jeugdparticipatie, de drempels en problemen waar men in de uitvoering tegen aan loopt. De thema’s werden besproken tijdens de dag waren:

·         Begeleiding van (kwetsbare) jongeren
·         Lokale en regionale samenwerking
·         Wet en regelgeving
·         Financiën
·         Interne werkprocessen
·         Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt
·         (Mis)match vraag en aanbod

Praktijk klantmanager
De eerste van de twee sprekers op deze dag was klantmanager bij de gemeente Wageningen Ariëla van Ingen. Zij gaf een mooi inkijkje in de dagelijkse praktijk en deelde haar eigen ervaringen met het begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk. Het gaat om jongeren uit VSO en PRO, maar ook hoogopgeleiden en bijvoorbeeld statushouders. “Het doelgroepenregister bestaat voor tweederde uit jongeren. We hebben in Wageningen zo’n 900 jongeren met een  uitkering. Wat wij leveren is maatwerk in samenwerking met Wmo en Jeugdconsulenten. Het vergt creativiteit om binnen bestaande wet en regelgeving tot oplossingen te komen.”

Clemens van den Broek, Avans Hogescholen,
“Ik ben benieuwd naar ervaringen. Het is belangrijk dat het onderwijs goed aansluit op de praktijk, want anders leiden we een leger werklozen op. We moeten ons meer verhouden naar de markt.

Werkfit
In het proces is een onderverdeling gemaakt van jongeren die werkfit en niet werkfit zijn. Ariëla van Ingen hierover:”Eenderde van de jongeren is niet werkfit dat wil zeggen dat er nog omstandigheden zijn waardoor de jongere nog niet toekomt aan werk, omdat bijvoorbeeld nog vaardigheden moeten worden aangeleerd of er andere problematiek is die eerst moet worden opgelost. Als een jongere wel werkfit is gaan we actief werkgevers en stagebedrijven benaderen. We faciliteren ook om de kans op werk zo groot mogelijk te maken. Leidt het niet direct tot een baan dan zorgen we wel dat ze in een werkritme komen.”

Overtuigingskracht
De sociale context speelt een belangrijke rol bij de kans van slagen bij het vinden van een baan. “Een stabiele omgeving is erg belangrijk. We betrekken ook de ouders bij dit proces, omdat hun rol van invloed is op de motivatie van jongeren. Het vergt vaak een intensieve begeleiding. Zoals gezegd het gaat om maatwerk en het vraagt vaak ook veel overtuigingskracht om anderen te overtuigen om het plan dat jij voor de jongere hebt opgesteld geaccepteerd te krijgen. Van ontschotting is nog vaak nog geen sprake. Onderhandelen kost veel tijd en ieder uur achter de PC is zonde.”, aldus Ariële van Ingen.

De Borisaanpak
Monique Mol van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven was de tweede spreker tijdens het werkatelier Jeugdparticipatie. Zij presenteerde de sluitende aanpak kwetsbare jongeren oftewel de Borisaanpak. “Hoewel er nog wel werk aan de winkel is om nog meer scholen (VSO, Pro, VMBO) aan te sluiten, zijn al 300 van de 500 scholen aangesloten. En de beroepsaanpak werkt. Zelfs de Sociaal Economische Raad (SER) is er positief over.” Monique Mol geeft aan dat er drie wegen zijn naar een baan, namelijk met een diploma, met praktijkverklaring en/of diploma en via een praktijkverklaring.

Werkgevers willen graag
“De praktijkverklaring sluit aan op de wensen van de werkgevers. De jongeren zijn opgeleid in het bedrijf en maken daardoor meer kans op een baan. De Borisaanpak vergroot de kansen om een baan te krijgen of te behouden. Het netwerk met de scholen is van groot belang en de klik die werkgevers maken met de jongere. Samenwerking met gemeenten zou door ontschotting nog meer kunnen verbeteren. Ze hebben aangegeven dat ze de komende jaren 125.000 banen willen creeëren voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.  Zoek de werkgevers op. Ze willen graag, maar je moet de moeite nemen ze te vinden.”, Aldus Monique Mol van SBB.

 

Aan de slag
Het tweede deel van het programma bestond uit het bespreken van de belangrijke thema’s in Jeugdparticipatie. Radar, Bureau voor sociale vraagstukken, deed in een presentatie uit de doeken hoe je van elkaar kunt leren en het naar een hoger plan kan trekken met gedeelde lessen en het naast elkaar leggen van casussen. Hierbij onderscheiden zij vijf leidende principes namelijk:

·         Aansluiting bij huidige praktijk
·         Vertrek vanuit drijfveren en ambities
·         Signaalvlaggen, zorgen en onzekerheid
·         Benedenlangs
·         Alle kennis in de greep

Na deze korte toelichting gingen de deelnemers met de procesbegeleiders van Radar aan de slag aan de verschillende werktafels om te komen tot oplossingen. De verslagen van de verschillende werktafels rondom de eerder genoemde thema’s zullen op het digitale platform worden gepubliceerd.

Peilen van de praktijk
Karin Sleeking, directeur A&O fonds Gemeenten, nam aan het einde van het werkatelier  Jeugdparticipatie nog het woord. “Wat jullie hier doen doet ertoe en wordt ook zichtbaar gemaakt. Mede ook met behulp van het nieuwe digitale Platform Uitvoeringsautoriteit. Ook de bewindspersonen vragen wat zij kunnen doen. Zij willen in gesprek met de praktijk en peilen die praktijk ook. Dus genoeg redenen om ook in 2018 door te gaan met ontmoeten, het ophalen van de praktijklessen en ontwikkelen van instrumenten t.b.v. de uitvoeringspraktijk.”

Mieke Rijnders, Sociaal Team IJsselstein,
“Het is allemaal zo zwart/wit. Ik heb behoefte aan meer creatieve oplossingen. Meer samenwerking en innovatie.”

Aanbevolen voor u