Naar verwachting treedt de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking. Gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en het Rijk krijgen hierdoor te maken met ingrijpende veranderingen. Deze veranderingen vragen, ook van gemeenten, een verandering in houding en gedrag van hun medewerkers. Om de invoering van de Omgevingswet vlot en soepel te laten verlopen adviseert het A&O fonds gemeenten om op tijd aan de slag te gaan met  deze houding en gedragsverandering van medewerkers. Het A&O fonds ondersteunt gemeenten hierbij met onder andere Werkateliers.

Deelname aan een werkatelier gaat in duo’s. De HR-adviseur en programmaleider Omgevingswet hebben elkaar nodig voor een goede voorbereiding bij verandering van houding en gedrag bij medewerkers van gemeenten. Daarom nemen zowel de HR-adviseur als de programmaleider Omgevingswet samen deel aan het programma. De Omgevingswet heeft straks niet alleen gevolgen voor de gemeenten maar ook voor alle keten-partners. Daarom bieden we deze werkateliers alleen regionaal aan. Bij de opzet van een werkatelier kunnen maximaal 12 duo’s deelnemen.

Wat is er nodig om een werkatelier Omgevingswet te organiseren?

  • 12 organisaties die in regionaal verband samenwerken en dat straks met de komst van de omgevingswet ook moeten doen.
  • Van elke organisatie zowel een HR-adviseur als projectleider Omgevingswet aanwezig.
  • Een locatie waar het werkatelier wordt gehouden.
  • Vooraf en gedurende het werkatelier koffie, thee en water voor de deelnemers.
  • Is er 1 (plenaire) zaal met genoeg stoelen voor de aanwezigen. De stoelen staan in kring/vierkant (zonder tafel).
  • Bij voorkeur naast de plenaire zaal de mogelijkheid willen hebben om in kleine groepen te kunnen werken.
  • In de plenaire zaal (minstens) 2 flip-overs.
  • In de plenaire zaal is een beamer en een scherm of een witte muur.

Programma

Opening
Wat weet jij van de Omgevingswet?
Interactieve inleiding om kennis op te frissen over of kennis te maken met de Omgevingswet.
Best team ever.
We gaan met elkaar in gesprek over wat goede teams kenmerkt en welke ingrediënten essentieel zijn voor onze organisaties om de transitie succesvol te laten zijn. Is er een rode lijn aanwezig?

Aan de slag (deel 1)
We gaan aan de slag met de concrete veranderopgave per organisatie met betrekking tot anders werken: wat is ons doel, wat helpt ons in de transitie, welke belemmeringen zijn er, wat gaan we tegenkomen. Op basis van deze analyse en de verkregen inzicht in het werkatelier bepalen we de eerste te zetten stappen.

Pauze

Aan de slag (deel 2)
We bespreken de opbrengst van deel 1 met elkaar. Is er een rode lijn zichtbaar? Hoe kunnen we elkaar helpen, wat kunnen we van elkaar leren?

Afsluiting

Aanmelden

Wil jij in jouw regio samen met andere gemeenten, waterschap(pen), omgevingsdienst(en), provincie en het Rijk een werkatelier Omgevingswet, meld je dan aan via onderstaand formulier.

Aanbevolen voor u