Het ziekteverzuim is in 2022 historisch hoog. Het ziekteverzuimpercentage bij gemeenten steeg in 2022 tot 6,7 procent (2021: 5,8 procent). Nooit eerder was het ziekteverzuimpercentage zo hoog. Dit laat de Personeelsmonitor 2022 zien. Hoe kun je deze cijfers gebruiken om aan de slag te gaan met het aanpakken van verzuim in jouw gemeente? Doe mee met ons webinar van 6 juli: aan de slag met verzuim.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Welke verzuimcijfers komen uit personeelsmonitor?
  • Wat voor benchmarks kun je maken met je eigen cijfers?
  • Wat zijn de succesfactoren van een succesvolle aanpak?
Verzuimplaat 2022

Verzuim hoog

In de rest van Nederland zien we een vergelijkbare toename van het ziekteverzuimpercentage. Bij organisaties met meer dan honderd medewerkers ging het percentage ook hard omhoog, van 5,5 procent naar 6,3 procent.

Kort verzuim gestegen

Als we het ziekteverzuim uitsplitsen naar verzuimduur, blijkt dat in 2022 het kort verzuim (maximaal zeven kalenderdagen) flink is gestegen. Nu gemeentemedewerkers weer vaker naar kantoor gaan, melden gemeentemedewerkers zich mogelijk sneller ziek bij bijvoorbeeld een verkoudheid. Dat resulteert in meer kortverzuim, hogere meldingsfrequentie en lager aandeel nulverzuim.

De belangrijkste oorzaken van lang of extra lang verzuim zijn volgens bedrijfsartsen enerzijds fysieke en fysiologische aandoeningen en anderzijds werkdruk en stress (beide 63 procent).

Waalwijk- Leeg-Bureau-ziekteverzuim-1400
Fotografie: Kees Winkelman

Werkdruk actueel thema

Meer dan negen op de tien gemeenten geeft aan dat werkdruk een actueel HR-thema binnen zijn gemeente is. 56 procent van de gemeenten heeft maatregelen genomen om de werkdruk terug te dringen. 5 procent daarvan zegt dat de werkdruk aanzienlijk is verbeterd door de genomen maatregelen. De meest genomen maatregelen zijn het uitbreiden van de formatie, het voeren van gesprekken met medewerkers (coaching) en het organiseren van trainingen.

Meer weten over de cijfers rondom verzuim? Bekijk onze verzuimpagina.

Succesfactoren aan de slag

Uit onderzoek blijkt dat gemeenten met een (stabiel) laag verzuim de volgende factoren goed geregeld hebben:

  1. Goed geïnformeerde leidinggevenden die zich actief opstellen
  2. Gevraagde en ongevraagde feedback van experts aan leidinggevende op verzuimcaseniveau
  3. Goede en duurzame samenwerking met een bedrijfsarts
  4. Aandacht voor preventie en verzuim als continue proces.
Naar succesfactoren | Aan de slag

Haalbare verzuimdoelen vaststellen

Ook de nieuwe verzuimberekenaar staat inmiddels online. Met de Berekenaar Verzuimtargets kun je doelstellingen voor verzuimbeheersing berekenen voor de gehele gemeente, dienst of afdeling. Hierbij wordt rekening gehouden met de minder beïnvloedbare factoren: leeftijd, geslacht, functieniveau en gemeentegrootte. Wat zijn bijvoorbeeld haalbare streefverzuimpercentages of wat zijn de haalbare meldingsfrequenties voor een specifieke afdeling groenvoorziening?

Naar Berekenaar

Dashboard Personeelsmonitor

Persoonlijke dashboard van de personeelsmonitor

Op het dashboard van de personeelsmonitor kun je ook jouw (verzuim)cijfers vergelijken met de verschillende cijfers van je gemeentegrootteklasse of jouw provincie.

HR-kengetallen vergelijken

Dashboard Personeelsmonitor

De gegevens van de Personeelsmonitor Gemeenten 2022 zijn ook terug te vinden in het dashboard van de Personeelsmonitor. Op dit online platform staan alle gegevens van de laatste Personeelsmonitor, maar ook de trends van de afgelopen jaren. Daarnaast kunnen de HR-kengetallen van jouw gemeente vergeleken worden met die van andere gemeenten in dezelfde gemeentegrootteklasse én met provinciale en landelijke cijfers. Met een inlog kan je zelf vergelijkingen maken.

Heb je nog geen account? Vraag de contactpersoon Personeelsmonitor van jouw gemeente om een account aan te vragen. Lukt dat niet? Stuur dan een mail naar personeelsmonitor@aeno.nl.

Dashboard Personeelsmonitor Gemeenten 2022

Misschien vind je dit ook interessant