Programma Arbeidsmarkt

Wat we zien

Gemeenten hebben last van krapte op de arbeidsmarkt …
De  arbeidsmarkt verandert. Voor sommige functies ontstaat schaarste. Gemeenten hebben volop vacatures en zoeken kandidaten. Dat levert niet alleen wervingsuitdagingen op, maar stelt ook andere eisen aan ‘onboarding’ en het binden en boeien van nieuwe collega’s.

… en van overschot in de eigen organisatie
Tegelijkertijd verdwijnen en veranderen functies binnen de gemeente. Bij- en omscholing en interne mobiliteit zijn daardoor belangrijker dan ooit. En voor gemeenten en medewerkers betekent het ook: over de grenzen heen kijken naar andere sectoren. Dat laat ook de gemeente als werkgever niet onberoerd.

Wat we doen

We helpen gemeenten zichzelf te informeren …
Dit programma is toegespitst op twee onderwerpen: arbeidsmarktinformatie en arbeidsmarktcommunicatie. We voorzien gemeenten van ken- en stuurgetallen over het eigen gemeentelijke personeelsbestand, over de trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het algemeen en die van gemeenten in het bijzonder.

… en succesvoller te communiceren
We inspireren gemeenten met kennis en inzicht in benodigde competenties op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Gemeenten professionaliseren hun werving- en selectiebeleid en hebben behoefte aan op de eigen sector toegespitste kennis, een betere uitwisseling tussen en samenwerking met andere gemeenten, en een gezamenlijke inspanning om te werken aan een reëel imago van de gemeentelijke sector als werkgever. Juni 2019 publiceren we de jaarlijkse Personeelsmonitor, hét overzicht van ken- en stuurgetallen op het gebied van het gemeentelijke personeelsbestand.

Onderzoek

Personeelsmonitor

De Personeelsmonitor is het onderzoek van A&O fonds Gemeenten naar arbeidsmarkttrends en HR ontwikkelingen bij gemeenten. Door uitgebreid onderzoek te doen bij zoveel mogelijk gemeenten verzamelen we informatie over de belangrijkste kengetallen. Cijfers over ziekteverzuim, personeelsopbouw, externe inhuur en opleiding en ontwikkeling zijn daardoor beter te vergelijken. De benchmark die hieruit ontstaat kunnen gemeenten gebruiken bij het opstellen en vormgeven van het eigen personeels- en arbeidsmarktbeleid.

Doelstellingen

Het onderzoek voor de Personeelsmonitor heeft twee doelstellingen:

  • Het bieden van een benchmark aan gemeenten om ontwikkelingen in de bezetting en trends in HRM te vergelijken met andere gemeenten.
  • Het verschaffen van inzicht aan sociale partners in de samenstelling en ontwikkeling van de totale gemeentelijke bezetting ten behoeve van het landelijk arbeidsvoorwaarden overleg.
De opzet van het onderzoek

Samen met een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit de gemeentelijke sector, worden de onderwerpen die in de monitor aan de orde komen en de vragenlijst vastgesteld. Daarnaast buigt de werkgroep zich over de manier waarop we de gegevens het beste uit kunnen vragen.
Het onderzoek voor de Personeelsmonitor bestaat uit twee delen.

  • Als eerste verzamelen we met toestemming van gemeenten de geanonimiseerde salarisgegevens bij de vier grootste salarisverwerkers (Raet, Centric, ADP en Afas). Hierdoor hebben we inzicht in de salarisgegevens van ruim 160.000 gemeenteambtenaren.
  • Ten tweede zetten wij jaarlijks een vragenlijst uit onder alle gemeenten. Hierin worden meer kwalitatieve vragen gesteld over HRM beleid en ontwikkelingen in het personeelsbeleid. De respons onder gemeenten ligt over het algemeen ruim boven de 60%.
Producten

Van het onderzoek verschijnt jaarlijks zowel een offline als een online publicatie. Daarnaast ontvangen gemeenten een overzicht voor de eigen gemeente waarin HR kengetallen worden vergeleken met de totale sector en de eigen gemeentegrootteklasse.

Voor het onderzoek is een gedeeld begrippenkader tussen gemeenten belangrijk. In de loop van het onderzoek hebben we daarom een Gegevenswoordenboek samengesteld met definities en omschrijvingen van de kengetallen die in de monitor gebruikt worden. Deze definities worden door gemeenten gebruikt om in de eigen organisatie de juiste gegevens te verzamelen en daarover op een uniforme manier te rapporteren.

Tot slot is er een HR-databank. Dat is een database waarin de data uit meerdere jaren onderzoek geraadpleegd kan worden.

Gedragsprotocol

Bij het onderzoek houden A&O fonds Gemeenten en de ondersteunende bureaus zich aan het gedragsprotocol behorende bij de Personeelsmonitor Gemeenten. Dit houdt onder andere in dat wij geen tot individuele gemeenten herleidbare gegevens publiceren.

Bekijk alle verschenen Personeelsmonitoren

Jong@Gemeenten

We willen het nu wel eens weten. En het liefst van de jonge ambtenaar zelf. Hoe vinden zij het om bij een gemeente te werken? Wat maakt dat ze het naar hun zin hebben, of dat ze toch gaan solliciteren? In samenwerking met onze partner FUTUR startten we een onderzoek. Het toetst de aannames over de werkbeleving van jongeren bij gemeenten bij die jongeren zelf. Want wie kan nou beter vertellen wat hen motiveert, waar zij het voor doen, hoe zij het liefst aan hun ontwikkeling werken en wat zij zoeken in een volgende functie of werkgever, dan zijzelf? De respons op de enquête was overweldigend. Dit najaar verschijnt het rapport Jong@Gemeenten en organiseren we Arbeidsmarktversnellers waarin we de resultaten en tips delen.


Overig onderzoek

Met de personeelsmonitor richt A&O fonds Gemeenten zich op het HR beleid van gemeenten. In dat onderzoek is geen ruimte voor de werkbeleving van medewerkers of arbeidsmarkttrends buiten de sector. Daarvoor participeren wij in een tweetal andere onderzoeken.

Het WERKonderzoek

Het WERKonderzoek  (voorheen Personeels en Mobiliteitsonderzoek (PoMo)) wordt elke twee jaar in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uitgevoerd. Met behulp van PoMo worden verschillende indicatoren gemonitord die van invloed zijn op de werkbeleving van medewerkers. PoMo omvatte in 2016 de volgende onderwerpen: organisatieverandering, werkplezier, mobiliteit en inzetbaarheid, mobiliteitswens, leren en ontwikkelen, werkplezier, public service motivation, betrokkenheid, bevlogenheid, werkdruk, gesprekken met de leidinggevende en leiderschap.

Dit jaar wordt het onderzoek uitgevoerd door het CBS. Het is het grootste enquêteonderzoek onder overheidswerknemers over het werken in een overheidsorganisatie. In het onderzoek dat in 2019 is uitgevoerd komen onderwerpen als organisatiecultuur, leiderschap, integriteit, inclusiviteit en ongewenste omgangsvormen aan de orde.  De resultaten van dit WERKonderzoek worden eind 2019 gepresenteerd.

Functiemetamorfose

De drie A&O fondsen – A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Provincies en A&O-fonds Waterschappen – zijn 2 jaar geleden geleden gestart met het project Functiemetamorfose. Een project over de invloed van technologische ontwikkelingen op het werk van mensen en organisaties.
De website functiemetamorfose.nl is recent aangevuld met 5 casestudies. Alles wat je wil weten over functiemetamorfose staat nu overzichtelijk bij elkaar. Dit is een eerste stap. Komende tijd hopen we nog meer interessante cases te ontvangen, die we graag op functiemetamorfose.nl delen.

Functiemetamorfose

Arbeidsmarktcommunicatie

Het onderwerp ‘Arbeidsmarktcommunicatie’ is onderdeel van het programma Arbeidsmarkt bij A&O fonds Gemeenten.

Het Rapport ‘Waar haal je ze vandaan?’ en bijbehorende factsheets zijn vanuit het onderwerp Arbeidsmarktcommunicatie ontwikkeld.

Rapport ‘Waar haal je ze vandaan?’

Bijna alle gemeenten hebben vacatures en 14% ervan staat zelfs al langer dan een half jaar open. En dat is wel eens anders geweest. Gemeenten willen snel reageren op de veranderende arbeidsmarkt, zich goed presenteren als aantrekkelijke werkgever en de juiste mensen aantrekken voor het vele interessante werk dat er is. Maar hoe pak je dat aan? Wat zoekt de kandidaat van vandaag in een nieuwe functie? Waar kun je die kandidaat (virtueel) ontmoeten?

A&O fonds Gemeenten gaf Motivaction en Intelligence Group in 2018 opdracht te onderzoeken hoe gemeenten hun arbeidsmarktcommunicatie inzetten om het juiste talent te kunnen aantrekken en welke knelpunten ze daarbij tegenkomen. De resultaten van dit onderzoek, die nog niets aan actualiteit hebben ingeleverd, zijn gebundeld in het rapport ‘Waar haal je ze vandaan?’. Het rapport biedt tips van collega’s, adviezen van de professionals van de Intelligence Group en zes factsheets met informatie over het arbeidsmarktgedrag van de meest schaarse doelgroepen voor gemeenten van dit moment.

Lees hier meer en download het rapport en de Ken-je-kandidaat-factsheets.

Rapport Waar haal je ze vandaan

Rapport Waar haal je ze vandaan

De praktijk

Arbeidsmarktversnellers

Digitalisering, economische en demografische ontwikkelingen maken dat ernstige krapte en grote overschotten naast elkaar bestaan op de arbeidsmarkt. Kennis en goede stuurinformatie zijn onontbeerlijk voor HRM-ers die de match tussen de personeelsbehoefte van hun organisatie en de arbeidsmarkt van vandaag moeten realiseren.

Daarom hebben we de Arbeidsmarktversnellers bedacht: 3 à 4 keer per jaar samen met collega’s en experts actuele arbeidsmarktthema’s verkennen én meteen aan de slag met praktische oplossingen. Arbeidsmarktcommunicatie, strategische personeelsplanning, de werkbeleving van jongeren staan al op de agenda van de arbeidsmarktversnellers #1, 2 en 3.

Lees hier verder en schrijf je in.

Vacacturemonitor

Meer informatie volgt.

Vacaturetekstdokter

Meer informatie volgt.

Ken je kandidaat

“De grootste valkuil voor gemeenten? Dat is het vasthouden aan werkervaring.”

Een effectieve wervingsstratgie is gebaseerd op actuele informatie over je doelgroep. Als je je doelgroep kent, weet waar ze naar vacatures zoeken, voor welke arbeidsvoorwaarden en functiekenmerken ze gevoelig zijn, hoe ver ze bereid zijn te reizen, dan kun je je tekst en wervingskanalen daar op afstemmen. Voor de zes meest schaarse doelgroepen hebben we die informatie over arbeidsmarktgedrag bij elkaar gebracht op overzichtelijke factsheets. De data worden regelmatig geactualiseerd. Zo leer je je kandidaten kennen en kun je hen benaderen op de manier die bij hen past. Resultaat? Meer en ‘betere’ sollicitanten!

Lees hier meer en download de Ken-je-kandidaat-factsheets.

Jouw Toekomst is Nu

In deze tijd is het belangrijker dan ooit dat medewerkers de regie over hun loopbaan nemen. Werkgevers hebben in onze snel veranderende maatschappij dagelijks te maken met nieuwe uitdagingen op de arbeidsmarkt. Zij hebben steeds meer behoefte aan medewerkers die goed passen in deze snel veranderende werkomgeving. Medewerkers die voorbereid zijn op de toekomst van nu. A&O fonds Gemeenten en FLOW organiseren – voor zowel werkgevers als werknemers – samen met een aantal andere partners Jouw Toekomst is Nu.  Inspirerende dagen die geheel in het teken staan van veranderkracht en intersectorale mobiliteit. Medewerkers kunnen een kijkje nemen in de keuken van een andere organisatie en maken kennis met handige vaardigheden die hen helpen om keuzes te maken, voor nu en in de toekomst.
Lees hier verder.

Netwerken

  • Marktmeestersnetwerk
  • Platform Regionale Mobiliteitsnetwerken
  • Flexpools
Marktmeestersnetwerk

Inspelen op de arbeidsmarkt: #Hoedan? Vraag en aanbod. Het klinkt zo eenvoudig. Maar, weinig markten zijn zo complex als de arbeidsmarkt. Dagelijks komt er nieuwe informatie beschikbaar: onderzoeken, trendrapporten, data en duidingen. Waar begin je? Wat is echt relevant voor jouw organisatie? En vooral: wat kun je ermee? Wat betekent al die informatie voor de strategische personeelsplanning of je wervingsstrategie? A&O fonds Gemeenten wil je helpen inzicht en overzicht te krijgen door gericht onderzoek, workshops, bijeenkomsten en monitoring. We willen daarbij natuurlijk zo goed mogelijk inspelen op jouw behoeften. Dingen doen die écht werken, waar je vandaag mee geholpen bent en die je voorbereiden op morgen.
Daarom willen we onze krachten bundelen, die van jou, HRM-er uit de praktijk, en van ons. Samen hebben we veel ervaring, zien en weten we meer, komen we tot meer én betere ideeën. Samen worden we de arbeidsmarkt meester. Daarom introduceren we het Marktmeestersnetwerk!

Platform Regionale Mobiliteitsnetwerken

Uitdagingen en kansen bespreken, van elkaar leren, je laten inspireren. Dat is wel de kern van dit platform. Als projectleider/coördinator van een regionaal mobiliteitsnetwerk trek je de kar namens verschillende (gemeentelijke) opdrachtgevers. En of je nu vijf of vijftien organisaties bedient, dat is soms een weerbarstige klus. Twee keer per jaar ontmoet je in dit netwerk je collega’s uit andere regio’s. Je helpt elkaar en we nodigen een interessante spreker uit. Het platform is van en voor de deelnemers, dus je bepaalt samen waar het over moet gaan.  Sluit je aan en stuur een e-mail naar maartje.bedaux@aeno.nl.

Platform Flexpools

Is het een traineeship? Is het klussenbank? Nee, het is een flexpool en dat is toch nét even anders. Hoe kun je een flexpool inzetten? Wat zijn de succesfactoren? Hoe zorg je dat  de organisatie de flexpool weet te vinden voor de juiste vraagstukken? Waar kun je tegenaan lopen en wat zijn dan de kansen en oplossingen? Gemeenten die een flexpool hebben én organisaties die serieuze plannen hebben een begin te maken, komen twee keer per jaar centraal in Nederland bij elkaar om ervaringen en tips uit te wisselen. Hoor jij er ook bij? Meld je aan door een e-mail te sturen naar maartje.bedaux@aeno.nl!

Contact

Team Arbeidsmarkt

Mireille Stuart, projectleider
Tel. 06 58834176 – mireille.stuart@aeno.nl

Fred Jansen, projectleider
Tel. 06 58833874 – fred.jansen@aeno.nl

Drieske Mangnus, projectleider
tel. 06 30073782 – drieske.mangnus@aeno.nl

Eveline van Leeuwen, communicatie adviseur
Tel. 06 82308378 – eveline.vanleeuwen@aeno.nl

Maartje Bedaux, projectondersteuning
Tel. 070 7630030 – maartje.bedaux@aeno.nl

Meer informatie?

Heb je een vraag of een suggestie voor het programma Arbeidsmarkt, bel 070 7630030 of stuur een e-mail naar maartje.bedaux@aeno.nl.