Het programma Grip op Groei richtte zich op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van gemeenteambtenaren uit de salarisschalen 4 t/m 9. Het programma had tot doel om bij te dragen aan bewustwording van de noodzaak tot blijvende ontwikkeling en om te stimuleren dat ambtenaren ook daadwerkelijk initiatief nemen tot ontwikkeling.

Het A&O fonds heeft Regioplan gevraagd gedurende het programma een evaluatieonderzoek uit te voeren. De doelen van het onderzoek waren:

  • lessen opdoen tijdens het programma, zo mogelijk ter ondersteuning ervan
  • de effecten van het programma in kaart brengen voor de eindevaluatie.

Bij de start is een nulmeting uitgevoerd onder de ambtenaren in de salarisschalen 4 t/m 9 (de doelgroep van het programma) in 32 gemeenten.

De uitkomsten van het onderzoek staan beschreven in het rapport hieronder.

Middengroep

Een leven lang leren is niet nieuw. Sterker nog het belang hiervan wordt steeds groter. Denk aan de impact van technologische ontwikkelingen op gemeentes, maar ook aan de veranderende rolverdeling tussen overheden en inwoners bijvoorbeeld. De complexiteit van de gemeentelijke dienstverlening wordt alsmaar sterker.

Dit raakt met name het werk van de ‘middengroep ambtenaren’ (salarisschaal 4 tot en met 9). Voor deze groep geldt dat werkzaamheden vaak administratief van aard zijn en dat de functieprofielen en benodigde competenties sterk wijzigen.

Grip op groei

Werkgever faciliteert

De werknemer is zelf aan zet en moet zelf het initiatief nemen wanneer het gaat om zijn of haar duurzame inzetbaarheid. Maar de rol van de werkgever is daarbij ontzettend belangrijk. Een leven lang leren is namelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid en vraagt om maatwerk, waarbij de werkgever faciliteert.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat met name de middengroep gemeenteambtenaren geen gebruik maakt van de mogelijkheden die de gemeente biedt voor loopbaanadvies en scholing.

Grip op groei

A&O fonds Gemeenten is samen met deze groep ambtenaren op zoek gegaan naar hoe zij willen investeren in hun loopbaan. Dit deden we met steun vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (aan de hand van de ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid).

ESF

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Sociale Fonds: ESF.

Misschien vind je dit ook interessant