De gemeente Alkmaar is in maart 2018 gestart met de invoering van de Omgevingswet. In 2017 is de gemeente al wel gestart met de voorbereidingen voor de invoering. Saskia de Rover, programmamanager Invoering Omgevingswet, vertelt over het proces, de rol van P&O en hoe toekomstproof Alkmaar is.

Rust in je hoofd en in je agenda

In 2017 startte Alkmaar al met de voorbereiding voor de invoering van de Omgevingswet. Saskia: “In 2017 hebben we het programmateam samengesteld, de personele bezetting geregeld en hebben we afgesproken hoe we de taken en de rollen verdelen. En heel belangrijk, de medewerkers van het projectteam hebben voldoende uren om er aan te werken. Dat betekent rust in je hoofd en in je agenda.”

Het programmateam bestaat uit 5 projectleiders, een planner en een project- en programmacoördinator. Het programmateam heeft een programmaplan Invoering Omgevingswet opgesteld en er is door elke projectleider een plan van aanpak geschreven. Hierin is ook opgenomen: ‘Wat zijn de gevolgen voor de organisatie en de medewerkers?’ De projectleiders hebben met elkaar meegelezen met de plannen van aanpak. Dat versterkt de samenhang van de plannen. En ze leren elkaar meteen beter kennen.”

Alkmaar kiest eigen route

De omgevingsvisie is in Alkmaar al vastgesteld. Saskia: “Daarin kiest Alkmaar geheel zijn eigen route. De visie is ontstaan vanuit een participatief proces. Natuurlijk in de geest van de Omgevingswet. De visie is erg goed ontvangen door de raad. Het resultaat is robuust, transparant en beeldend.” In de Omgevingsvisie zijn 3 thema’s uitgewerkt:

  • De Kanaalzone
  • De Compacte Stad
  • Behoud van kwaliteit bij ontwikkelingen in het buitengebied

“De invoering van de Omgevingswet gaat gestructureerd”, vertelt Saskia. “Het belangrijkste is dat we een duidelijke overleg- structuur hebben. We doen verslag tijdens het directieoverleg, zodat ook zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Zelf heb ik presentaties gegeven over de Omgevingswet op verschillende afdelingen. ‘Waar streven we met z’n allen naar met de invoering van de Omgevingswet? En hoe sluiten onze ambities aan bij de organisatieontwikkeling?”

Omgevingswet biedt kansen!

In Alkmaar gebeuren al genoeg mooie dingen in de geest van de Omgevingswet. Saskia: “Heel concreet: de pilot Begrijpelijk Schrijven. Een idee dat ontstaan is in een van de workshops van het projectteam. Kunnen we de brieven die de afdeling Vergunningen verstuurt zo schrijven dat meteen helder is wat we bedoelen? Zo krijgen we minder bezwaren binnen. En krijgen we dus meer tijd om initiatiefnemers te faciliteren in hun plannen. Dat gaat al goed, maar de Omgevingswet biedt de kans om dit verder te versterken. Op onze dienstverlening zijn we erg trots. Het idee voor de pilot is vanuit de mederwerkers ontstaan. Dat is wat we bedoelen als we zeggen: we maken gebruik van de energie en de ideeën die er zijn! Een ander voorbeeld zijn de werkmethodieken die we ontwikkelen. Workshops, mindmapping, geen notulen, maar een beeldverhaal als verslag van een vergadering. Heel inspirerend.”

Verbindende factor

De gemeente Alkmaar ziet de Omgevingswet als een van de sleutels tussen de verschillende trajecten binnen de organisatie. “De organisatievisie is leidend. Daar sluiten we op aan. Maar wat interessant is, is waar de invoering van de Omgevingswet een link heeft met andere trajecten in de organisatie. Want dat is wat we willen: koppeling van de invoering aan de organisatievisie 2021. Alkmaar als innovatieve 100.000+ gemeente.” De Alkmaar Academie is een goed voorbeeld van een van die koppelingen. Saskia: “De Alkmaar Academie ondersteunt de andere manier van werken in de hele organisatie. Dat doen ze onder andere door middel van workshops en trainingen om competenties en vaardigheden te ontwikkelen. Ook daar sluiten we met de invoering van de Omgevingswet graag op aan. Er is door de rekenkamercommissie een onderzoek gestart over participatie in de Omgevingswet. Dit rapport wordt naar verwachting in december 2018 in de raad besproken. Ambtelijk was er aansluiting bij dit onderzoek. Een mooie start om als organisatie én raad kennis met elkaar te maken in dit dossier.”

Alkmaar is klaar voor de omgevingswet?

Wat Saskia betreft is Alkmaar klaar voor de Omgevingswet. “Zeker! Wij zijn klaar voor de landelijke invoering in 2021! Dan werken we organisatie breed en resultaatgericht samen. Dat is ook een belangrijke pijler in onze organisatie.

Op dit moment wordt de impact van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in beeld gebracht via een nulmeting. Zodat alle opgaven die we met elkaar hebben als olympische ringen in elkaar grijpen. Het is een reis, we kennen de eindbestemming nog niet, maar met een open houding gaan we het gesprek aan met elkaar en onze inwoners.”

Heb jij een mooie ervaring uit de praktijk? Dan horen wij dat graag! Stuur een mail naar esther.loozen@aeno.nl, dan neemt zij contact met je op.

Stuur een email

Misschien vind je dit ook interessant