A&O fonds Gemeenten voorziet Nederlandse gemeenten jaarlijks met de nieuwste cijfers via de Personeelsmonitor. De monitor geeft inzicht in trends en ontwikkelingen op de Nederlandse arbeidsmarkt in het algemeen en die van gemeenten in het bijzonder.

De arbeidsmarkt verandert. Gemeenten hebben volop vacatures. Voor sommige functies ontstaat zelfs schaarste. Tegelijkertijd verdwijnen en veranderen functies binnen de gemeente. Bij- en omscholing en interne mobiliteit zijn daardoor belangrijker dan ooit. Voor gemeenten en medewerkers betekent het ook over de grenzen heen kijken naar andere sectoren. Dat laat de gemeente als werkgever niet onberoerd.

medewerkers aan het werk

Producten

Van het onderzoek verschijnt jaarlijks zowel een offline als een online publicatie. Daarnaast ontvangen gemeenten een overzicht voor de eigen gemeente waarin HR-kengetallen worden vergeleken met de totale sector en de eigen gemeente.

Direct zien wat de laatste cijfers zijn? Ga naar onderstaand artikel: Personeelsbezetting blijft groeien.

Trends en vergelijkingen

De Personeelsmonitor is het onderzoek van A&O fonds Gemeenten naar arbeidsmarkttrends en HR-ontwikkelingen. Door uitgebreid onderzoek te doen bij zoveel mogelijk gemeenten verzamelt A&O fonds Gemeenten informatie over de belangrijkste kengetallen.

Cijfers over ziekteverzuim, personeelsopbouw, externe inhuur, opleiding en ontwikkeling zijn daardoor beter te vergelijken. De benchmark die hieruit ontstaat kunnen gemeenten gebruiken bij het opstellen en vormgeven van het eigen personeels- en arbeidsmarktbeleid.

Online Personeelsmonitor

Van de Personeelsmonitor is ook een online versie gemaakt waar bij alle feiten visueel worden gepresenteerd.

Doelstellingen

De Personeelsmonitor heeft twee doelstellingen:

 • benchmark voor gemeenten om ontwikkelingen in de bezetting en trends te vergelijken met andere gemeenten.
 • inzicht voor sociale partners in de samenstelling en ontwikkeling van de totale gemeentelijke bezetting ten behoeve van het landelijk arbeidsvoorwaardenoverleg.

De opzet van het onderzoek

Samen met een werkgroep van vertegenwoordigers uit de gemeentelijke sector, worden de onderwerpen en de vragen die in de monitor aan de orde komen, vastgesteld.
Het onderzoek voor de Personeelsmonitor bestaat uit twee delen:

 • Als eerste verzamelt A&O met toestemming van gemeenten de geanonimiseerde salarisgegevens van 160.000 gemeenteambtenaren bij de vier grootste salarisverwerkers (Raet, Centric, ADP en Afas).
 • Ten tweede doet A&O onderzoek bij gemeenten naar het HRM beleid en ontwikkelingen in het personeelsbeleid.

De respons onder gemeenten ligt over het algemeen ruim boven de 60%. Via een vragenlijst wordt informatie verzameld over:

 • Ziekteverzuim
 • Formatie & Bezetting
 • Mobiliteit
 • Vacatures & Werving
 • Externe inhuur
 • Bezuinigingen en personele consequenties
 • Opleiding & Ontwikkeling

Gedragsprotocol

Bij de Personeelsmonitor Gemeenten houdt A&O fonds Gemeenten en de ondersteunende bureaus zich aan het gedragsprotocol behorende bij de Personeelsmonitor.

Gegevenswoordenboek

Voor het onderzoek is een gedeeld begrippenkader tussen gemeenten belangrijk. In het Gegevenswoordenboek staan de definities en omschrijvingen van de kengetallen die in de monitor worden gebruikt. Deze definities worden door gemeenten toegepast om in de eigen organisatie de juiste gegevens te verzamelen en daarover op een uniforme manier te rapporteren.

HR-databank offline

De HR-databank is tijdelijk offline. We werken aan een update en aanpassing van de databank.

De meest recente versie van de Personeelsmonitor vind je hier:

Elke twee jaar brengen A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Waterschappen en A&O-fonds Provincies een gezamenlijke monitor uit: Personeelsmonitor Decentrale Overheidssectoren. Om deze gezamenlijke personeelsmonitor mogelijk te maken, hebben de drie fondsen een standaard set van kernvragen ontwikkeld en deze ieder opgenomen in hun eigen personeelsmonitor, naast andere sectorspecifieke vragen.

De monitor geeft hiermee inzicht in het personeelsbestand van de drie afzonderlijke decentrale overheidssectoren. De gezamenlijke personeelsmonitor maakt het mogelijk om een vergelijking te maken tussen de sectoren in verschillende personeelskenmerken zoals werkgelegenheid, aanstellingsvorm, personeelsopbouw, loonsom, loonschaal, opleiding en ontwikkeling, in- en uitstroom en ziekteverzuim.

Misschien vind je dit ook interessant