“Meld agressie- en geweldsincidenten”

Het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR) is een specifiek voor gemeenten ontwikkeld agressie- en (bijna) ongevallenregistratiesysteem. Het GIR is een internetapplicatie die gemeenten kunnen inrichten in hun eigen organisatie.

Verwerkers- en Licentieovereenkomst

Wanneer u gebruik maakt van het GIR verwerkt u persoonsgegevens. Als gevolg daarvan moet u als gemeente, als de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens, aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming voldoen. Eén van de verplichtingen die op u als verwerkingsverantwoordelijke rust, is het sluiten van een geldige verwerkersovereenkomst.

Hier vindt u de verwerkersovereenkomst en licentieovereenkomst. Hiervan kunt u gebruik maken. De overeenkomsten stemmen overeen met de AVG bepalingen en zijn met specialisten en gemeenten tot stand gekomen. Akkoord geven op de overeenkomsten doet u in het GIR systeem, Ook wordt u gevraagd contactgegevens van de persoon door te geven die geïnformeerd moet worden bij datalekken.

Gebruik van GIR:

  1. Vanaf de eigen beeldschermwerkplek of – bijvoorbeeld voor buitendiensten – via een aangewezen derde kunnen medewerkers op eenvoudige wijze een agressie-incident melden. Leidinggevenden en/of P&O-functionarissen kunnen vervolgens in samenspraak met de melder passende maatregelen nemen. Via een apart scherm kan de coördinator Agressie en Geweld of de arbocoördinator het registratiesysteem beheren. Ook zijn er management-overzichten te genereren waarmee u inzicht krijgt in aard en omvang van agressie en geweld tegen uw medewerkers.
  2. P&O, coördinator Agressie en Geweld, arbocoördinator of preventiemedewerker kunnen zelf meldingen van incidenten in het GIR invoeren. Ook dan kunt u overzichten met benchmarkinformatie maken.

Voordelen van het GIR:

  • Internetapplicatie is simpel in te passen in elk IT-systeem.
  • Verschaft inzicht in aard en omvang van agressie met benchmarkinformatie en mogelijkheden voor maatregelen en bijsturing van beleid.
  • Dataverkeer en bescherming van gegevens zijn optimaal beveiligd.
  • Het GIR is zonder aanvullende kosten beschikbaar voor gemeenten.
  • Geeft inzicht in aard en omvang agressie-en geweldsincidenten.
  • Eenvoudig in gebruik en uit te breiden met MeldAgressieApp.
  • Mogelijkheid om (onder voorwaarden) veroorzakergegevens te registreren.
  • Mogelijkheid om een aangifte bij de politie adequaat voor te bereiden door middel van het PIF.

Klik hier om direct naar het GIR te gaan en in te loggen.

Module integriteit
Vanaf 1 juli 2016 is de module Integriteit beschikbaar gekomen voor gemeenten. Met deze module kunnen integriteitsincidenten worden geregistreerd als onderdeel van het integriteitsbeleid. De module is tot stand gekomen in samenwerking met het Expertisecentrum Werkgeverszaken en Gemeentelijke Organisatie VNG. Naast de module integriteit is ook de module Ongewenst gedrag beschikbaar (pesten, seksuele intimidatie of discriminatie).

Meer informatie over de module integriteit vindt u in de factsheet Module integriteit. Heeft u belangstelling voor gebruik van deze module? Stuur dan een mail naar: gezondwerk@aeno.nl. Voor meer informatie over integriteitsbeleid, gaat u naar de website van VNG.

Informatiebeveiliging
Het A&O fonds stelt hoge eisen aan bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging in het GIR. Om inzicht te krijgen in welke maatregelen worden genomen zie de beveiligingsverklaring.

Aanmelding en training GIR

Wilt u gebruik gaan maken van het GIR? Dan dient u eerst de training GIR te volgen. Bij aanmelding van de training worden gegevens voor u aangemaakt en kunt u na deze training het GIR gaan inrichten. U kunt de training ook volgen als u van de test- naar de implementatieomgeving wil. Wij bieden de training GIR, bekijk de data in de agenda.

Helpdesk GIR

Heeft u vragen over het GIR? Neem contact op met het projectteam Arbo van het A&O fonds Gemeenten. Lees op deze pagina hoe de helpdesk is ingericht. Ook staat hier beschreven wat de mogelijkheden voor extra ondersteuning op dit gebied is.

Vragen vanuit nieuwsmedia over GIR
Nieuwsmedia benaderen gemeenten soms met vragen over het GIR. Download het overzicht van vragen en antwoorden.

De Agressie Registratie app

Met de Agressie Registratie app is het mogelijk om snel agressie incidenten te melden. De app is gekoppeld aan ARO en het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR). De met de app geregistreerde incidenten worden opgenomen in de reguliere GIR overzichten en zijn direct bewerkbaar voor afhandeling vanuit de organisatie. Lees op deze pagina meer over de app.