Voor de
 verschilmakers.

Vitaliteit

Terug naar inspiratie

Alblasserdam: Vernieuwde gesprekscyclus gemeente Alblasserdam - 2022/2

Gemeente Alblasserdam

Project: Vernieuwde gesprekscyclus gemeente Alblasserdam
Contactpersoon gemeente: Ivette Krajenbrink
Contactgegevens: i.paauwe@alblasserdam.nl | 06 36 38 67 48
Thema: Vitaliteit
Looptijd: 31 augustus 2022 - 30 augustus 2023

Het project in het kort
De gemeente Alblasserdam gaat aan de slag met een nieuwe gesprekscyclus. We willen dat medewerkers arbeidsfit zijn en zich blijven ontwikkelen, omdat we in een dynamische omgeving werken en wendbaar en vitaal moeten blijven. We ontwikkelen een meer gestructureerde gesprekscyclus, die aansluit bij de ontwikkeling en doelstellingen van de organisatie, en waarbij regelmatige dialoog plaatsvindt tussen medewerker en leidinggevende. We willen een gesprekscyclus waarbinnen motiverende, toekomstgerichte gesprekken gevoerd worden, ontwikkeling centraal staat en er ruimte is voor feedback. Met het invoeren van een nieuwe en organisatiebrede gesprekscyclus, wordt tevens een slag gemaakt in het transparanter beoordelen van het functioneren en het sturen op resultaten, ontwikkeling en mobiliteit.

De nieuwe gesprekscyclus bestaat uit drie formele momenten. En start met een praatplaat, als startpunt voor de medewerker. Ook vindt binnen de cyclus een functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek plaats. Gedurende het jaar vinden op basis van behoefte meerdere bila's plaats tussen medewerker en leidinggevende. De vlootschouw is tevens onderdeel van de gesprekscyclus. De medewerker vraagt tussentijds meerdere keren feedback via 360 graden feedback.

Het project bestaat uit vier fasen:

1. de initiatieffase
2. de ontwikkelfase
3. de onderzoeksfase
4. de implementatiefase

Evaluatie en materialen
Hier vind je de ontwikkeling-gesprekskaart: Gemeente Alblasserdam Mijn ontwikkeling.
En ook de gesprekscyclus Alblasserdam.

En hier lees je de volledige evaluatie van Gemeente Alblasserdam.

Amersfoort: Slimmer samenwerken - 2021/2

Gemeente Amersfoort

Project: Slimmer samenwerken
Contactpersoon gemeente: Barry Oeljee
Contactgegevens: b.oeljee@amersfoort.nl | 06 - 34 53 16 25
Thema: Vitaliteit
Looptijd: 1 januari 2021 - 1 januari 2022

Het project in het kort
De organisatie en medewerkers begeleiden bij de gedragsverandering die hoort bij (samen)werken op een hybride en activiteitgerichte manier. De kern is dat medewerkers zelf kiezen waar en wanneer ze hun werk doen, maar wel in afstemming met collega’s en met oog voor de klant. Hybride wil zeggen keuze in de werklocatie (thuis, stadhuis, elders) en activiteitgericht wil zeggen keuze in een diverse werkplekmix op het stadhuis (rust, ruis, bruis). Het stadhuis wordt meer een ontmoetingsplek en er komen voldoende faciliteiten voor hybride overlegvormen.

We zoeken naar een balans in het organisatiebelang (resultaatgericht, klantgericht, opgavengericht) én het medewerkersbelang (vermindering reiskosten, balans werk-privé en vitaliteit). Doelgroep bestaat uit leidinggeven én medewerkers. Wat verder vernieuwend is, is onze veranderstrategie waarbij we gebruik maken van ambassadeurs uit de lijnorganisatie. We zetten in op (team)samenwerking, zowel in de lijnorganisatie als in horizontale project- en programmateams. Daarbij gebruiken we diverse interventies zoals begeleide teamgesprekken en serious gaming.

Lees hier het visuele projectplan slimmer samenwerken. En hier vind je de Personas bricks bytes behaviour.

Tussenrapportage
Hier lees je de tussenrapportage van het project Slimmer Samenwerken (Jan 2022).

Visuele eindrapportage
Hier lees je de eindrapportage van het project Slimmer Samenwerken.

Borsele: Duurzame inzetbaarheid - 2022/1

Gemeente Borsele

Project: Duurzame inzetbaarheid
Contactpersoon gemeente: Muriël de Putter
Contactgegevens: mdeputter@borsele.nl | 06 27 52 97 42
Thema: Vitaliteit
Looptijd: maart - december 2022

Het project in het kort
Duurzame inzetbaarheid is een onderwerp dat nu al terug komt in onze CAO. De artikelen gaan over functionerings- en beoordelingsgesprekken, studiemogelijkheden en generatiepact. D.I is wat ons betreft meer dan enkel deze onderwerpen. In het beleid D.I bundelen we alle prioriteiten met bijbehorende acties die we samen hebben vastgesteld. We gaan beleid opstellen op basis van de thema’s mobiliteit, gezondheid en vitaliteit, cultuur en leiderschap en flexibiliteit onder de gezamenlijke noemer D.I

Op basis van de inzetbaarheidsscan die in 2021 is uitgevoerd onder alle medewerkers, hebben we gezamenlijk onze prioriteiten bepaald. Hieruit bleek dat we als organisatie in willen zetten op verschillende onderwerpen, die allemaal raakvlakken hebben met elkaar. Daarom hebben we gekozen om alle prioriteiten en bijbehorende acties te bundelen onder een gezamenlijke noemer. We willen samen met de organisatie komen tot een beleid voor duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbare medewerkers doen hun werk met energie, kunnen het werk fysiek en mentaal aan en zijn in staat om hun werk nu én in de toekomst te behouden. Daar willen we als organisatie naar toe!

Evaluatie
Lees hier de eindevaluatie van de gemeente Borsele.

Deurne: Duurzame inzetbaarheid - 2022/3

Gemeente Deurne

Project: Duurzame inzetbaarheid
Contactpersoon gemeente: Lies van de Laar
Contactgegevens: l.vandelaar@deurne.nl | 06 82 27 67 46
Thema: Vitaliteit
Looptijd: heel 2023

Het project in het kort
Het doel van het project is om bij onze buitendienstmedewerkers hun bewustzijn en eigen regie ten aanzien van duurzame inzetbaarheid vergroten. Dit alles met een praktische aanpak, aansluitend bij de doelgroep. Een concreet voorbeeld is dat medewerkers gaan nadenken (en daar waar passend al concrete afspraken maken) over een plan B in hun loopbaan (wat als het werk niet meer lukt?), maar ook dat we samen gaan kijken wat de medewerker (individu) kan helpen zijn inzetbaarheid te vergroten.

Bij onze buitendienst medewerkers hebben we gemerkt dat de continuïteit van de dienstverlening onder druk staat. Zij zorgen voor een veilige, schone en mooie leefomgeving voor de inwoner. Dat is belangrijk werk, want als het niet gebeurd zijn de straten vies, onveilig en rommelig. Bepaalde groepskenmerken maken dat onze buitendienstmedewerkers (extra) kwetsbaar is. Daarom is er een klusteam samengesteld, bestaande uit afgevaardigde van de doelgroep. Samen is het gekeken naar het probleem, het doel en een gewenste aanpak. In twee maanden doorlopen 6 buitendienstmedewerkers het project waarbij zij in gezamenlijke sessies aan de slag gaan met hun inzetbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan een ouderdompak zodat ervaren wordt wat ouder worden met fysieke gesteldheid doet. Maar ook wordt er gesproken over wat (duurzaam) inzetbaar zijn nu eigen is en wat je daarin kan doen (eigen regie). Er is bewust gekozen voor groepen van 6 personen zodat er ruimte is voor persoonlijke aandacht. Na afloop van het traject wordt er bij succes een nieuwe groep opgestart waarbij wederom 6 gemotiveerde werknemers deel kunnen nemen.

Binnen gemeente Deurne zetten we graag die stap extra. We dagen elkaar uit om beter te worden en bieden de ruimte om continu te blijven ontwikkelen. We zijn immers nooit uitgeleerd. Met oprechte aandacht voor de ander halen we het beste uit elkaar én bereiken we het beste voor Deurne. Duurzaam inzetbaar zijn is daarbij essentieel voor onze medewerkers. Om niet alleen nu, maar ook op langere termijn te willen en kunnen blijven werken.

Hier vind je de Presentatie van het plan.

Resultaten
Benieuwd naar de eindevaluatie van dit project? Lees het hier terug!
En hier vind je alle uitwerkingen van de ideeën van medewerkers.

Deventer: Toekomstgericht Werken (TGW) - 2021/1

Gemeente Deventer

Project: Toekomstgericht Werken (TGW)
Contactpersoon gemeente: Lorraine Cornet
Contactgegevens: lorraine.cornet@dowr.nl | 06 18 905 369
Thema: Vitaliteit
Looptijd: 1 januari 2021 – 31 december 2023

Het project in het kort
Door de coronamaatregelen zijn we heel snel overgestapt naar thuiswerken. Met als gevolg: andere inzichten over (thuis)werken, meer gebruik van digitale middelen en een andere blik op de functie van het kantoor dan vóór de coronacrisis. Dit gaf aanleiding om te bekijken hoe we in de toekomst willen werken, en hoe we daar komen. De directie Deventer heeft voor de eigen organisatie één scenario als ambitie gekozen: ‘Opgavegericht Werken’.

De uitgangspunten van Opgavegericht Werken zijn:

 • Het werk/de opgave staat centraal; samen bepaal je binnen kaders de gewenste plek en manier van werken
 • Virtueel (samen)werken waar mogelijk, fysiek (samen)werken waar wenselijk
 • Een balans van de goede elementen van werken op kantoor en werken vanuit huis
 • De functie van kantoor verschuift van werkplekken meer naar ontmoeten en samenwerken; de nadruk ligt op verbondenheid, samenwerken en inspiratie
 • De organisatie faciliteert het werken en ontmoeten, zowel vanuit huis als op kantoor

Het project ‘Toekomstgericht Werken’ zal in 2021 bestaan uit twee belangrijke onderdelen:
1. Samen met de organisatie invulling geven aan hoe het Opgavegericht Werken optimaal kan werken en wat daarvoor nodig is door middel van gezamenlijke kaders en randvoorwaarden en dit vertalen in opgaven en proeftuinen voor de Bricks, Bytes en Behaviour.
2. Zorgen voor een implementatie vanaf 1 september 2021 (aanname; afhankelijk van de geldende corona maatregelen).

Eindevaluatie
Hier lees je de eindevaluatie van gemeente Deventer over het project Toekomstgericht Werken.

Dongen: Datagedreven aanpak hybride werken - 2022/1

Gemeente Dongen

Project: Datagedreven aanpak hybride werken
Contactpersoon gemeente:
Donald Meulensteen
Contactgegevens: donald.meulensteen@dongen.nl | 06 30 82 05 32
Thema: Vitaliteit
Looptijd:
april - december 2022

Het project in het kort
Er is een duidelijke link tussen de verbinding die medewerkers ervaren met hun collega's en de organisatie waar ze voor werken enerzijds en hun vitaliteit anderzijds. ‘In Dongen doen we dingen samen.’ Dat is een gevleugelde uitspraak in onze gemeente. De afgelopen twee jaar hebben we daar echter noodgedwongen een andere invulling aan moeten geven. Nu na twee jaar de coronacrisis grotendeels achter ons lijkt te liggen is het tijd om vooruit te kijken. We mogen weer meer op kantoor werken maar moeten nog op zoek naar hoe we de voordelen van het thuiswerken kunnen combineren met de toegevoegde waarde van elkaar fysiek kunnen ontmoeten. Verbinding houden met elkaar en de organisatie krijgt daarmee weer een nieuwe dimensie.

Vanuit onze visie waarin vrijheid en verantwoordelijkheid hand in hand gaan willen we onze collega’s zoveel mogelijk zelf laten beslissen wanneer ze waar met wie samenwerken. De meest optimale mix is voor iedereen natuurlijk anders. Om die keuze zo goed mogelijk te kunnen maken is het belangrijk dat iedereen over de juiste informatie beschikt. We willen graag met behulp van objectieve data voorbijgaan aan het maken van beslissingen op basis van intuïtie en gevoed door de wens elkaar weer te zien. Of op basis van persoonlijke overtuigingen over de effectiviteit van persoonlijke en digitale communicatie.

Een netwerkanalyse levert die objectieve informatie op en is voor ons daarom een belangrijke tool om hybride werken bij gemeente Dongen duurzaam vorm te geven. Daarnaast levert de netwerkanalyse mogelijk ook simpele interventies op om geïsoleerde collega’s meer te verbinden en kan het werkdruk bij bepaalde collega’s verklaren.

Tussenrapportage
Hier lees je de tussenrapportage van het project van Gemeente Dongen - oktober 2022.

Eindrapportage
Hier lees je de volledige evaluatie.
En hier vind je de Presentatie gemeente Dongen.
En als laatste de powerpoint van de Startbijeenkomst.

Dordrecht: Verbindende Wandel- en Lunchbijeenkomsten

Gemeente Dordrecht

Project: Verbindende Wandel- en Lunchbijeenkomsten
Contactpersoon gemeente:
Barbara de Bruin-Vos
Contactgegevens:
bn.de.bruin-vos@dordrecht.nl | 06-10792294
Thema: Vitaliteit
Looptijd:
juli t/m oktober 2020

Het project in het kort
Medewerkers zijn opzoek naar verbinding met elkaar, missen sociaal contact en zijn fysiek minder in beweging door thuiswerken. Door dit project "Verbindende wandel- lunchbijeenkomsten" geven leidinggevenden extra aandacht aan hun medewerkers. Hierdoor spreken we waardering uit, geven we elkaar aandacht en verminderen we vereenzaming, nu we verwijderd zijn op de werkvloer. Daarnaast wordt er onderling op gepaste afstand en met toestemming ruimte gemaakt voor ontmoeting en verbinding.

Medewerkers zijn in beweging door in de buitenlucht te wandelen en zijn er even tussen uit. Tijdens deze lunchwandelingen maken we gebruik van kaarten met vragen. De vragen op de kaarten zijn geënt op reflectie, verbinding, samenwerking en duurzame inzetbaarheid. Ook aan humor is gedacht! De kaarten gebruiken we, zodat bestaande en ook nieuwe collega's elkaar beter leren kennen en met elkaar in gesprek gaan.

Na afloop ontvangt iedereen een goodiebag met daarin benodigdheden om gezond en veilig te werken in coronatijd. Zoals handreinigingsgel, een mondkapje, hygiënesleutel en een blik met inhoud met de slogan "jouw inzet wordt gewaardeerd".

De volgende richtlijnen houden we aan:

 • De bijeenkomsten worden alleen georganiseerd wanneer de overheid aangeeft dat dit verantwoord is. We volgen de richtlijnen van het RIVM;
 • Iedereen blijft op 1,5 meter afstand;
 • Bijeenkomsten worden georganiseerd in de buitenlucht. Wanneer het weer dit niet toelaat dan zoeken we naar een passende oplossing. Bijvoorbeeld een terras met overkapping;
 • Zo min mogelijk reisbeweging, medewerkers worden ingedeeld op postcode en een locatie wordt centraal bepaald, zodat iedereen een korte reisafstand heeft;
 • Gezonde lunch en coronaproof verpakt.

Resultaten
Er zijn al een aantal bijeenkomsten geweest. Medewerkerstevredenheid ligt zeer hoog! Mooie vragen, fijn om te mogen en kunnen ontmoeten, boost voor de zomer en komende periode. Waardering dat deze wordt uitgesproken en gezien. Dit hebben we vastgesteld door het ontvangen van feedback.

De gevolgde werkwijze is in hoofdlijnen toepasbaar in elke willekeurige gemeente in Nederland. De lessen die we hebben geleerd zullen voor veel gemeenten herkenbaar zijn en hen concrete handvatten geven om een dergelijke aanpak binnen hun gemeente gestalte te geven.

Hier vind je de verschillende gesprekskaarten terug:

Gesprekskaart 1, gesprekskaart 2 en gesprekskaart 3

GGD regio Utrecht: Vitaliteitskalender - 2022/3

GGD regio Utrecht

Project: Vitaliteitskalender
Contactpersoon gemeente: Roanne Bernink
Contactgegevens: rbernink@ggdru.nl | 06 53 99 43 88
Thema: Vitaliteit
Looptijd: heel 2023

Het project in het kort
Bewustwording bij medewerkers creëren hoe zij hun gezondheid positief kunnen beïnvloeden, zodat zij gezond kunnen blijven werken. Gedurende het gehele jaar verschillende activiteiten aanbieden binnen de pijlers van 'Positieve gezondheid', zodat voor ieder individu een onderwerp aanbod komt wat bij de betreffende persoon aansluit.

We willen meer aandacht geven aan de vitaliteit en gezondheid van medewerkers. Vitale medewerkers zijn energieker, creatiever, gemotiveerder, productiever en veerkrachtiger. Hun verzuim is minder; tegenslagen of veranderingen worden beter opgevangen. Een gezonde leefstijl speelt een grote rol om je vitaler te voelen.

Door het aanbieden van diverse activiteiten in het jaar 2023 worden medewerkers geprikkeld en uitgenodigd om aandacht te geven aan beweging, voeding, mentale gezondheid, zingeving, genieten, contacten met anderen en voor jezelf zorgen (zes dimensies van positieve gezondheid). En indirect het terugdringen van verzuim.

Vitaliteitskalender
Bekijk hier de Vitaliteitskalender 2023.
Lees hier de eindevaluatie van GGD regio Utrecht.

Hardenberg: Thuis- en samenwerken in Hardenberg - 2021/2

Gemeente Hardenberg

Project: Thuis- en samenwerken in Hardenberg
Contactpersoon gemeente: Emiel Borgardijn
Contactgegevens: emiel.borgardijn@hardenberg.nl | 06 - 52 96 00 43
Thema: Vitaliteit
Looptijd: 15 december 2020 - 1 december 2021

Het project in het kort
In het project thuis- en samenwerken in Hardenberg gaan wij op basis van een concrete visie een eigentijdse werkomgeving creëren (thuis en op kantoor), mede door hybride werken.

Dat doen we door het maken van concrete plannen en afspraken op de aandachtsgebieden Gedrag (de mens), ICT & Techniek en Locaties & Materialen. We zorgen er allereerst voor dat de randvoorwaarden goed zijn, zoals een goede bruikleenlaptop voor iedere medewerker en goed werkende Audiovisuele middelen (AVM) op kantoor. Daarnaast wordt zichtbaar gemaakt dat het kantoor meer dan voorheen een ontmoetingsplek wordt. Ook komen er uitnodigende proefopstellingen waarin medewerkers en teams elkaar kunnen ontmoeten en hybride kunnen overleggen. Zo kan vervolgens veel aandacht worden besteed aan de verandering van gedrag, het doorbreken van patronen en het bewust benutten van de vele mogelijkheden voor overleg en samenwerking.

Het doel van het project is om in Hardenberg een eigentijdse werkomgeving te creëren (thuis en op kantoor, door hybride werken) die het beste in medewerkers naar boven haalt, zodat wij ons zo goed mogelijk kunnen inzetten voor de inwoners en organisaties in Hardenberg. Ons ontwikkelspoor ‘De samenleving centraal’ staat daarbij voorop, maar dit doel past uitdrukkelijk ook binnen de overige ontwikkelsporen (waaronder ‘Een ontwikkelgerichte organisatie’ en ‘Een aantrekkelijk werkgever’).

De uitvoering van dit project moet opleveren dat het gemeentehuis aanzienlijk meer is ingericht als ontmoetingsplek (met verschillende ontmoetingsruimtes) en technisch gezien het hybride werken ondersteunt (met goede ICT en ‘bel- en teamsplekken’). Daarnaast zou het op de langere termijn moeten opleveren dat een extra kantoorlocatie kan worden afgestoten omdat een groot deel van de medewerkers structureel een deel van de tijd vanuit huis werkt. Ten aanzien van het (vergader)gedrag heeft het project reeds ‘gouden vergaderregels’ opgeleverd, op basis waarvan wij efficiënter en beter willen vergaderen. Daarnaast willen we met het project het werkgedrag van medewerker duurzaam veranderen door introductie van nieuwe uitgangspunten, kaders en richtlijnen rondom hybride werken. Dit levert uiteindelijk een lagere werkplekbezetting op.

Lees hier het artikel 10 Gouden Vergaderregels in Hardenberg.

Lees hier het document Visie Thuiswerken en Samenwerken.

Eindevaluatie
Hier lees je het volledige eindverslag en adviezen van de projectgroep Thuis en samenwerken (Fase 1).

HLTsamen: Integraal Werkconcept HLTsamen - 2021/1

HLT Samen

Project: Integraal Werkconcept HLTsamen
Projectleider gemeente: Ester van Tol
Contactgegevens: e.vantol@hltsamen.nl | 06 46 053 600
Thema: Vitaliteit
Looptijd: oktober 2020 - augustus 2021

Het project in het kort
Tijdens en na de fusie van HLTsamen is gekeken hoe we de beschikbare gebouwen optimaal kunnen gebruiken en inrichten. Daarbij zijn bij de start enige aanpassingen in de inrichting gedaan om ons werk goed te kunnen ondersteunen. Ook in de jaren erna is besproken en onderzocht hoe we onze werkomgeving zo optimaal mogelijk in kunnen richten, binnen de toen geldende kaders. Inmiddels zijn we 4 jaar verder en zijn er nieuwe en/of aanvullende behoeften ontstaan. Daarnaast is het op een andere manier kijken naar ons werkconcept door de Corona pandemie in een stroomversnelling geraakt. Doordat we al sinds maart 2020 grotendeels thuis werken, hebben we versneld ervaring opgedaan met andere manieren van werken.

Het MT heeft in het voorjaar van 2020 een drietal huisvestingscenario’s besproken. Deze scenario’s gaven een beeld van de huisvestingsmogelijkheden wanneer werken op kantoor weer mogelijk zou kunnen zijn. Het MT koos voor het starten met het scenario waarin de huidige gebouwen zodanig werden aangepast dat veilig werken in beperkt gezelschap weer mogelijk was. Met daaropvolgend een uitwerking van het scenario waarin we het werkplekconcept volledig herzien met een kostenbesparing op fysieke werkplekken, toekomstgericht, passend bij de duurzaamheidsambities en het vrijspelen van m2. In het najaar is het besluit genomen om het nieuwe werkconcept te splitsen naar de korte en lange termijn. Het plan voor de korte termijn geldt daarmee als basis voor de toekomstige huisvestingsvisie. Hoewel de oorspronkelijke vraagstelling een nieuw kantoorconcept betrof, zien we dat de vraag inmiddels breder is dan alleen het werkveld van onze fysieke werkomgeving. Het gaat ook om onze digitale werkomgeving en de afstemming tussen fysiek en digitaal. Het gaat ook over de impact op onze werkprocessen en zachte factoren zoals de verbinding die onze medewerkers hebben met de organisatie.

Ook als de Corona maatregelen langer gelden, is helderheid over nieuwe werkafspraken en eventuele aanpassingen in de panden belangrijk. Het is een proactieve benadering die tegemoetkomt aan de behoeften die in de organisatie leven. Met input van de organisatie en de ingezette lijn van thuiswerken, digitaal vergaderen, de kantoorlocatie als ontmoetingsplek gebruiken en om te werken waar dat voor je werk of voor jou als persoon noodzakelijk is, is de projectgroep tot een feitelijk werkconcept gekomen.

Werkafspraken
Hier vind je de werkafspraken over Hybride werken.

Hoeksche Waard: Herijking werkconcept - 2021/2

Gemeente Hoeksche Waard

Project: Herijking werkconcept
Projectleider gemeente: Frederique Vegter
Contactgegevens: frederique.vegter@gemeentehw.nl | 088 - 64 73 700
Thema: Vitaliteit
Looptijd: mei 2021 - november 2021

Het project in het kort
De ommekeer in het thuis- en op afstand werken door de corona crisis heeft vele positieve kanten. Denk aan minder reistijd, geen files, soms een betere werk-privé balans. Ook zijn er negatieve kanten, zoals het gemis aan contact met collega’s, isolatie en moeilijkheden bij aansturing van medewerkers op afstand. Zowel de positieve als de negatieve ervaringen maken het nodig om opnieuw naar het huidige werkconcept te kijken. Door de ervaringen van deze veranderende omstandigheden in kaart te brengen, kan het werkconcept worden herijkt. In samenwerking met een externe partij Hevo gaan we onderzoeken hoe de organisatie in de toekomst werk ziet. We onderzoeken hoe medewerkers de verdeling tussen op afstand werken en op kantoor werken zien en wat daar voor nodig is. Hetzelfde doen we voor het college, de raad en de griffie wanneer het gaat om overleggen en werkzaamheden.

Eindevaluatie
Lees hier de volledige en zeer uitgebreide Rapportage Herijking werkconcept.

Hoorn: Hoorn2025 - 2022/3

Gemeente Hoorn

Project: Hoorn 2025
Contactpersoon gemeente: Corine Buijs
Contactgegevens: c.buijs@hoorn.nl | 06 11 46 57 18
Thema: Vitaliteit
Looptijd: 2023 - 2025

Het project in het kort
Werkdruk is een veel genoemd en besproken thema binnen de gemeente Hoorn. Om hier iets aan te doen zijn zowel de individuele medewerkers en ook management en bestuur aan zet. Een expeditieteam heeft het onderwerp verkend en een voorzet gedaan voor de aanpak die is omarmd door de directie. De visie van het expeditieteam is dat door te leren prioriteren en keuzes te maken en daarmee ook ‘nee’ te zeggen, meer focus komt te liggen op wat echt belangrijk is en meer resultaten.

De opdracht is een werkdrukprogramma uitwerken voor de gemeente Hoorn op inhoud en vorm, prioritering, met daarin:

1. Opzet en uitvoering van pilot voor individuele medewerkers en voor drie (sub)teams.

2. Opzet en uitvoering van advisering, training, begeleiding van het management.

3. Evaluatie en zo nodig programma aanpassen op basis van de pilots.

4. Advies, aanbevelingen en aandachtspunten ten behoeve van vervolgaanpak en borging.

Welke resultaten en effecten verwachten we?

 • Inzicht bij teammanager, team en individuen in het team over specifieke oorzaken en oplossingen.
 • Medewerkers ervaren ondersteuning én krijgen handvatten voor persoonlijk leiderschap.
 • Medewerkers krijgen inzicht in oorzaken van werkdruk, energievreters en energiegevers.
 • Medewerkers krijgen inzicht in persoonlijke talenten en persoonlijke missie in relatie tot organisatiedoelstellingen. Dit kan tot meer plezier in het werk leiden. En leidt in sommige gevallen tot doorstroom of uitstroom.
 • Er wordt vaker “nee” of “ja, mits” gezegd; ook in gesprek met bestuur; daardoor focus op prioriteiten. Focus op prioriteiten is onderwerp van gesprek in de samenwerking tussen medewerkers en teams. Daar wordt dan vaker “nee” gezegd, als de prioritering niet helder is. Dat voelt niet voor iedereen positief.

Lees hier het volledige organisatieplan.

Lees hier meer over de aanpak van werkdruk, genaamd ‘Van werkdruk naar werkplezier’.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door subsidie van A&O fonds Gemeenten.

Hoorn: Route van corona naar permanent hybride werken - 2021/1

Gemeente Hoorn

Project: Route van corona naar permanent hybride werken
Contactpersoon gemeente: Marijke Visser
Contactgegevens: marijke.visser@hoorn.nl | 06 15 159 724
Thema: Vitaliteit
Looptijd: maart 2021 - juni 2021

Het project in het kort
De wens en de verwachting is dat een groot deel van de medewerkers in de nabije toekomst (na Corona) permanent hybride gaat of blijft werken: een mix van thuis (of elders) en op kantoor. Met dit project gaan we een routekaart opstellen met verschillende scenario’s voor een invulling van het nieuwe hybride werken vanuit verschillende gezichtspunten. Specifiek gaat het om de eerste stappen in het gefaseerd opschalen in de kantoorbezetting naar de gewenste permanente hybride vorm en wat daarvoor nodig is. De scenario’s gaan een duidelijk handelingsperspectief geven voor managers en medewerkers. Er wordt duidelijk welke inrichting en faciliteiten er nodig zijn voor het hybride kantoor en de organisatie van het werk. En, wat er nodig is qua veranderaanpak en ondersteuning van medewerkers en management in de nieuwe manier van (samen)werken.

Bekijk hier de routekaart van gemeente Hoorn.

Maastricht: Samen Beter - Plan van Aanpak inzetbaarheid - 2022/3

Gemeente Maastricht

Project: Samen Beter - Plan van Aanpak inzetbaarheid
Contactpersoon gemeente: Lloyd Vromen
Contactgegevens: lloyd.vromen@maastricht.nl | 043 350 51 27
Thema: Vitaliteit
Looptijd: heel 2023

Het project in het kort
Plan van Aanpak is gericht op het vergroten van de inzetbaarheid van de medewerkers door de regie meer bij de medewerker en manager neer te leggen, met als uitgangspunt kijken naar mogelijkheden i.p.v. beperkingen. Het is een nieuwe visie op verzuimbegeleiding door het accent te verschuiven van 'beperkingen' naar het kijken naar 'mogelijkheden (inzetbaarheid)' en de bal vooral neer te leggen bij de medewerker die hierin de regie moet nemen. De leidinggevende moet het thema inzetbaarheid als vast agendapunt bespreken in de overleggen met de medewerkers en personeelsadviseur, zodat we ook veel meer aan de voorkant kunnen acteren om verzuim te voorkomen en de inzetbaarheid van de medewerkers te vergroten.

Het Plan van Aanpak is opgesteld n.a.v. een uitgevoerde verzuimscan gemeentebreed. Uit de scan zijn adviezen geformuleerd en geprioriteerd. Met een aantal van deze acties zijn we reeds gestart en andere acties moeten nog worden opgestart. In het plan hebben we gekeken naar alle draaiknoppen waar we iets mee moeten, dus van zowel beleid tot de rol van de medewerker/manager, het trainen/opleiden etc. Concreet gaan we met de volgende acties aan de slag:

 • Herschrijven missie, visie en ontwerpen slogan ('SamenBeter') = reeds afgerond
 • Communiceren rondom missie en visie, aan de hand van de nieuwe slogan = loopt momenteel
 • Agenderen van ‘inzetbaarheid’ als gespreksonderwerp
 • Opleiden en trainen leidinggevenden en medewerkers (eigen regie)
 • Uitvoeren van aanvullend onderzoek naar verzuimoorzaken
 • Optimaliseren re-integratie proces - Opstellen escalatieprocedure
 • Faciliteren van intervisie Vervolgens gaan we aan de slag met lange termijn acties, waaronder: implementatie AFAS, bepalen van een streefcijfer.

Hier lees je de Missie en Visie slogan van dit project.

Meppel: Energiek de week door - 2022/3

Gemeente Meppel

Project: Energiek de week door
Contactpersoon gemeente: Jaco ter Avest
Contactgegevens: j.tavest@meppel.nl | 06 28 52 38 74
Thema: Vitaliteit
Looptijd: januari - maart 2023

Het project in het kort
Wat betreft het onderwerp werkdruk is het advies om organisatie breed te onderzoeken waar de werkdruk vandaan komt en of er behoefte is om dit te verminderen. En verder individueel of als team te kijken hoe het gesteld is met de werkdruk. Dit kunnen verschillende interventies zijn zoals energie de week door. Door enkel op organisatie niveau te kijken wordt het probleem niet voldoende in de kern aangepakt. Op teamniveau betekent dit het gesprek aangaan met de medewerkers, waarin het team ook zelf met oplossingen komt. Om het op de agenda te houden van de diverse teams vitaliteit/werkdruk onderdeel te laten zijn van de werkoverleggen of het A3 jaarplan.

Op basis van de vitaliteitspyramide gaat Burovitaal met de workshop energiek de week door aan het werk met:

 • Wat is vitaliteit
 • Stress als grootste vitaliteitsondermijner
 • Wat is (werk)stress
 • Oorzaken van stress
 • Stresssignalen
 • De functie en gevolgen van (langdurige) stress
 • Het stressmodel van Fransen (Innerlijke veerkracht versus objectieve druk en subjectieve druk).
 • Wat kun je zelf doen voor meer energie in je werk en leven
 • Effecten van vitaal

Lees hier het Projectplan van gemeente Meppel.

Nunspeet: Dialog - 2021/3

Gemeente Nunspeet

Project: Dialog
Contactpersoon gemeente: A.M. Hazenberg
Contactgegevens: a.m.hazenberg@nunspeet.nl | 06 38 05 52 76
Thema: Vitaliteit
Looptijd: 1 juni t/m 31 december 2021

Het project in het kort
Dialog biedt ondersteuning aan medewerkers, leidinggevenden en HR om het “goede gesprek” met elkaar te voeren.

Wij zijn van mening dat Dialog een instrument is dat een bijdrage levert aan het eigentijds en efficiënt houden van de bedrijfsvoering en organisatie van Nunspeet. Om bij te kunnen dragen aan een toekomstbestendige organisatie starten we met een cultuurprogramma waarmee we persoonlijk leiderschap/eigenaarschap en feedback vragen en geven willen stimuleren.

Het online platform van Dialog is een onderdeel van dit cultuurprogramma en zorgt voor een vernieuwde HR cyclus en vervangt de traditionele formats van functioneringsgesprekken en Persoonlijke ontwikkelplannen. Verder kan met dit platform feedback vragen en geven op een laagdrempelige manier worden geïntroduceerd en draagt het bij aan een mindset van continu leren en ontwikkelen.

Evaluatie
Lees hier de eindevaluatie van het project Dialog in Nunspeet - januari 2023.

Oss: tOss - 2021/2

Gemeente Oss

Project: tOss
Contactpersoon gemeente: Wiesje de Klein
Contactgegevens: w.de.klein@oss.nl | 0412 - 629 936
Thema: Vitaliteit
Looptijd: september - november 2021

Het project in het kort
We gaan in Oss hybride werken. In Oss noemen we dat tOss werken. Thuis, Ontmoeten, Samenwerken en Stilte. Deze functies faciliteren wij voor onze medewerkers. Dit vraagt een andere inrichting van ons kantoorgebouw (verhuizen – verbouwen), we gaan van vaste werkplekken naar docking stations met laptops, we passen onze arbeidsvoorwaarden aan (thuiswerkvergoeding, thuiswerkfaciliteitenregeling). Dit betekent vooral ook anders werken voor onze collega’s zelf en met elkaar. Voor de benodigde houding en gedrag in dit project wordt een plan van aanpak geschreven door de projectleider tOss. Dit doen we allemaal graag samen met de medewerkers zodat zij hun inbreng kunnen geven maar vooral ook zodat de aanpassingen die we doen ook van hen zijn.

Het allover project en de deelprojecten hebben een doorlooptijd van een aantal jaren met einddatum 2023. Het deel waarvoor de subsidie is aangevraagd is voor het organiseren en houden van de ontwerpsessies met medewerkers die vóór 1 november worden gehouden.

Tijdens de ontwerpsessies gaan we met medewerkers van alle afdelingen – teams en vestigingen in verschillende werkvormen aan de slag over de vraag: hoe ziet het kantoor er dadelijk uit als we de functies Ontmoeten, Samenwerken en Stilte vorm willen geven? Dit doen we ook hybride: zowel live als via InternOss, polls en digitale denksessies.

De volgende vragen staan daarin centraal: Wat vraagt tOss voor jouw specifieke functie en werk? En wat moeten we dan met elkaar afspreken op het gebied van houding en gedrag? En wat helpt om dit niet alleen te bedenken, maar ook echt een wezenlijk onderdeel te laten worden van ons DNA?
We kunnen het pand wel anders inrichten en allerlei stukken schrijven hierover, maar hoe zorgen we ervoor dat medewerkers ook echt hybride gaan en blijven werken? Niet omdat het moet, maar omdat we hier als werkgever in geloven.

We worden tijdens deze bijeenkomsten bijgestaan door een adviseur op het gebied van kantoorinrichting – gedrag. En we willen van de 800 medewerkers van minimaal 200 medewerkers input krijgen. Zodat we een goede dwarsdoorsnede krijgen aan beelden en wensen.

De uitkomst van deze ontwerpsessies is input voor het plan van aanpak houding en gedrag tOss.

Lees meer
Hier vind je de Roadmap tOss
En de Werkvisie tOss in Oss

Plan van aanpak
Hier vind je het volledige plan van aanpak waarin de uitkomsten van de ontwerpsessies zijn verwerkt: Zo werk je tOss - Gemeente Oss.
En daar hoort deze tOss praatplaat bij.

Tilburg: Pilotprogramma "Vergroot je vitaliteit" - 2022/1

Gemeente Tilburg

Project: Pilotprogramma 'Vergroot je vitaliteit'
Projectleider gemeente:
Maureen Ox
Contactgegevens:
maureen.ox@tilburg.nl | 06 11 35 72 97
Thema: Vitaliteit
Looptijd:
21 maart - 18 juli 2022

Het project in het kort
Gemeente Tilburg wil investeren in duurzame inzetbaarheid, zelfontwikkeling en vitaliteit van medewerkers. Hiermee dragen we bij aan optimale inzetbaarheid van medewerkers zodat we impact kunnen maken in de stad en de dienstverlening aan inwoners, partners en ondernemers in de gemeente zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Er is een ‘actieplan vitaliteit’ opgesteld waarin onze visie en doelstellingen m.b.t vitaliteit/duurzame inzetbaarheid zijn beschreven. We geven hier uitvoering aan vanuit drie pijlers: 1) gezond en fit, 2) geschikt zijn en blijven voor werk, 3) werk en privé in balans.

Een van de nieuwe instrumenten om medewerkers ten aanzien van hun vitaliteit/duurzame inzetbaarheid te ondersteunen is het pilotprogramma Vergroot je Vitaliteit. Medewerkers gaan in dit programma integraal aan de slag met de drie pijlers omdat we in de praktijk zien dat deze met elkaar samenhangen en met elkaar in verbinding staan. Een voorbeeld: als je fysiek en mentaal goed in je vel zit geeft dat ook de benodigde energie om te investeren in de eigen ontwikkeling om geschikt te zijn en te blijven voor werk. En het inzetten van je talenten en het op de juiste plek te zitten of daar naar toe te werken heeft een positief effect op je werkplezier en loopbaanperspectieven (mentaal welbevinden). We geloven dus dat integraal aandacht besteden aan de verschillende aspecten vanuit de drie pijlers lonend is.

In het praktische programma Vergroot je Vitaliteit gaan medewerkers aan de slag met hun vitaliteit in relatie tot hun dagelijkse werk/leven onder begeleiding van drie externe professionals vanuit het bureau Careercare. Middels vier groepsmodules, een individueel coachingsgesprek en tussentijdse buddy-sessies gaan deelnemers aan de slag met het eigen vitaliteitsvraagstuk, zowel individueel als in kleine groepjes om optimaal van elkaar te leren. Dit alles aan de hand van theorie en opdrachten op maat aansluitend op de dagelijkse praktijk. Medewerkers ontdekken zo wat zij in de drie pijlers van vitaliteit (gezond en fit, geschikt zijn en blijven voor werk, werk-privé in balans) echt belangrijk vinden, hoe het met elkaar samenhangt en wat ze daarmee willen. Er wordt onder begeleiding een concreet Persoonlijk Actieplan Vitaliteit opgesteld, waarmee medewerkers aan de slag gaan. Gedurende het programma leren ze en stellen ze dit weer bij. Ook de managers van deelnemers worden betrokken bij het programma. Zo worden managers in positie gebracht in hun ondersteunende rol ten aanzien van de vitaliteit van hun medewerkers. We starten met een pilotgroep voor maximaal 15 deelnemers. Wanneer na evaluatie blijkt dat het programma van toegevoegde waarde is dan zal het programma als standaard aanbod opgenomen worden in het Tilburgs Leerhuis.

Vlaardingen: Invoering Hybride Werken - 2021/1

Gemeente Vlaardingen

Project: Invoering Hybride Werken
Contactpersoon gemeente: Priscilla Altun
Contactgegevens: priscilla.altun@vlaardingen.nl
Thema: Vitaliteit
Looptijd: 1 februari tot 1 juli 2021

Het project in het kort
Invoering van hybride werken, op basis van het uitgangspunt dat medewerkers 60% van de tijd thuis werken en 40% op kantoor. We besteden veel aandacht aan de nieuwe manier van werken: wat betekent dat voor de manier van werken, welke werkzaamheden doe je thuis en welke niet, hoe werken we samen, hoe blijven we fit en betrokken bij de Vlaardingse organisatie.

Door Corona werken de medewerkers van de gemeente Vlaardingen al geruime tijd thuis. In het najaar van 2020 is een enquête afgenomen onder de medewerkers, waarin is onderzocht hoe de medewerkers de thuiswerksituatie ervaren, wat ze als voor- en nadelen van de huidige situatie ervaren en hoe de organisatie staat tegenover een hybride werkvorm waarbij, als dit weer mogelijk is, gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk op kantoor zal worden gewerkt.

Uit de enquête is gebleken dat veel medewerkers het thuiswerken als prettig ervaren omdat reistijd wegvalt, ze minder afleiding ervaren, en er ruimte is voor flexibele invulling van de werktijden. Ook blijkt uit de enquête dat er meer behoefte is aan ontmoeting en verbinding en aan een betere thuiswerkplek, gefaciliteerd vanuit de gemeente en dat de voorkeur voor de toekomst uitgaat naar een verhouding van 40% op kantoor en 60% thuis.

Op basis van het onderzoek onder medewerkers, heeft het CMT besloten dat hybride werken ingevoerd gaat worden. Concreet betekent dit dat 60% thuis en 40% op locatie gewerkt zal worden, dat er wordt voorzien in een Persoonlijke Standaard Uitrusting (laptop, muis, toetsenbord) en dat er een voorziening beschikbaar wordt gesteld voor het op ergonomisch verantwoorde wijze inrichten van de thuiswerkplek. De OR heeft een positief advies uitgebracht op het voorstel aan het CMT.

Iedere gemeente (en andere overheidsorganisatie) is momenteel aan het nadenken over de manier waarop de medewerkers in de toekomst gaan samenwerken, welke ondersteuningsmiddelen daar bij horen en wat dit betekent voor het kantoor.

Wij zullen als onderdeel van dit project er voor zorgen dat er een digitaal boekje verschijnt met de belangrijkste uitgangspunten, de hybride werkwijze en de lessons learned.

Eindevaluatie
Lees hier de eindevaluatie van gemeente Vlaardingen over de invoering van Hybride Werken.

Materialen om te delen
Projectplan Hybride werken
Regeling hybride werken overeenkomst uit het personeelshandboek
Spelregels hybride werken juni 2021
Samenvatting adviesrapport welbevinden in het hybride werken
Spelregels Flex Where reserveren werkplek

Vlaardingen: Preventie van verzuim

Gemeente Vlaardingen

Project: Preventie van verzuim vanwege PSA klachten
Contactpersoon gemeente: Angela Hendriks
Contactgegevens: angela.hendriks@vlaardingen.nl, tel. 06 53813145
Thema: Vitaliteit
Looptijd: medio oktober tot en met november 2020

Het project in het kort
Het project is ter preventie van verzuim vanwege PSA klachten bij het team Toezicht en Handhaving als gevolg van handhaving tijdens de corona-crisis. Het thema van het project is om de veerkracht van de medewerkers van het team Toezicht en Handhaving te versterken. Veerkracht wordt gedefinieerd als het vermogen van de medewerker om tegenvallers op te vangen en het vermogen om met veranderingen om te gaan. De veerkracht van de medewerker is afhankelijk van persoonlijke, privé en werk hulpbronnen. Vooraf wordt door communicatie naar de medewerkers aandacht besteed aan het belang van veerkracht. De medewerkers vullen een vragenlijst in met vragen over persoonskenmerken, privé- en werk gerelateerde factoren. De antwoorden brengen in kaart wat de veerkracht van de medewerker beïnvloedt. Deze meting is betrouwbaar en gevalideerd. Elke medewerker die de vragenlijst invult, krijgt een profielrapport dat in een persoonlijk gesprek met een professionele coach wordt besproken. In dat gesprek wordt ingegaan op de uitkomst van de meting en wordt advies gegeven over veerkracht versterking. Na afloop van de meting wordt gerapporteerd over de bevindingen en over de veerkracht van het team op basis van alle deelnemers. Daarnaast wordt er advies gegeven over wat de gemeente kan doen om de veerkracht van de afdeling op een gezond niveau te houden. Om zo de duurzame inzetbaarheid te behouden voor het goede werk dat de BOA’s doen.

Verloop
Na de communicatie van uitleg over het project Veerkracht bij de BOA’s van de gemeente Vlaardingen, is er een start gemaakt met een afspraak per persoon. Als eerste actie een presentatie naar het management en de sr. HR adviseur toe. Wat houdt het project in en wat is de onderbouwing ervan? Wat gebeurt er na de meting?
Na de presentatie zijn de BOA’s per persoon uitgenodigd voor uitleg over de in te vullen vragenlijst en de coachgesprekken die bij het project horen. Voorts hebben alle BOA’s zich aangemeld!

Na het invullen van de vragenlijst heeft er een coachgesprek met een psycholoog plaatsgevonden per medewerker waarin op basis van arbeidsinhoud, -omstandigheden, - verhoudingen, - voorwaarden als zogenaamde werkhulpbron werd bevraagd. Daarnaast zijn de privé hulpbronnen zoals werk-privé balans, social fit, financieel fit, fysiek fit en life events bevraagd.


Resultaat
Dit heeft geresulteerd tot een rapportage waarin medewerkers met een komend risico en een risico voor uitval is gerapporteerd en medewerkers die geen risico vormen, uiteraard anoniem. Voor het omgaan met medewerkers met een komend risico en die al een risico hebben op uitval, is er een advies uitgebracht t.a.v. de werk en hulpbronnen samen met de persoonskenmerken.

Dit vormt de basis om door te pakken op de gehele groep in het voorkomen van risico’s. Waar de risico’s zijn, is nu duidelijk op individueel en organisatorisch niveau.

Het is een blauwdruk waarmee er een adequate start gemaakt kan worden in de preventie van verzuim vanwege PSA voor het team Toezicht en Handhaving van de gemeente Vlaardingen.

Bekijk hier de volledige rapportage en de presentatie van dit project.

Waalwijk: Stresspreventie

Gemeente Waalwijk: Stresspreventie

Project: Stresspreventie
Projectleider gemeente: Ilse de Bruijn
Contactgegevens: idebruijn@waalwijk.nl
Thema: Vitaliteit

Het project in het kort
De ambitie van de organisatie is dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan en het maximale uit zichzelf en anderen halen. Stress, zowel veroorzaakt door werk- als privégerelateerde gebeurtenissen en fases, kan deze ambitie belemmeren. We willen graag onze medewerkerstevredenheid hoog houden. Uit het laatste MTO komt toch nog steeds naar voren dat de werkdruk als hoog wordt ervaren. Dit verhoogt het risico op uitval.

Ook streven we naar het terugdringen van uitval en het tijdig signaleren van symptomen die duiden op schadelijke stress. Naast het lekker in hun vel zitten, met plezier naar hun werk gaan en maximaal presteren is kostenreductie een belangrijk streven.

Afgelopen jaar hebben we niet stilgezeten. We hebben stresspreventie inmiddels aardig wat bekendheid gegeven via verschillende invalshoeken en er zijn diverse activiteiten georganiseerd in het kader van stresspreventie of stressreductie.

Er zijn inmiddels ruim 60 medewerkers individueel gecoacht of er loopt een coachtraject. Het verzuimpercentage is in een jaar tijd teruggebracht van 6,28% eind 2018 naar 5,32% eind 2019. In het 1e kwartaal van 2020 is een lichte stijging ontstaan maar deze is inmiddels weer gedaald en de afgelopen 3 maanden stabiel op 5,76% (voortschrijdend verzuim per 31 oktober 2020).

Vanuit de managers is er steeds meer oog voor stresspreventie, het herkennen en oppakken van signalen en het inschakelen van het stresspreventieteam / organisatiecoach. Daarnaast weten medewerkers ook zelf hun weg te vinden voor coaching ter voorkoming van uitval en zijn er doorverwijzingen vanuit de training Waalwijkse Werkgewoonten. De evaluaties van de coachtrajecten stemmen tot tevredenheid en laten een positief beeld zien als het gaat om verkregen inzichten, bewustwording en behaalde doelen.

Lees hier de hele integrale aanpak van gemeente Waalwijk: Stresspreventie the next level

Laat je inspireren door de mooie tools van Waalwijk:
1. Gespreksdriehoek stress de baas
2. Handout burn-out reïntegratie
3. Handout stress de baas
4. Stresstest assertiviteit
5. Stresstest belastende omstandigheden
6. Stresstest denkgewoonten
7. Stresstest leefgewoonten
8. Stresstest omgaan met conflicten
9. Stresstest omgaan met stress
10. Stresstest omgaan met tijd
11. Stresstest ontspanning en herstel

Werkmaatschappij 8KTD: Het anders werken - 2021/2

Werkmaatschappij 8KTD: gemeente Achtkarspelen en gemeente Tytsjerksteradiel

Project: Het anders werken
Projectleider gemeente: Rommy Wijnja
Contactgegevens: r.wijnja@achtkarspelen.nl | 06 23 71 48 65
Thema: Vitaliteit
Looptijd: april 2021 - juni 2021

Het project in het kort
In 2020 is door de uitbraak van Corona het thuiswerken noodgedwongen de norm geworden en zijn de meesten medewerkers elkaar vooral digitaal gaan ontmoeten. Als organisatie hebben we in korte tijd een grote slag gemaakt met betrekking tot digitaliseren. Uit de afgenomen enquête van oktober 2020 onder medewerkers blijkt dat een combinatie van thuiswerken en op kantoorwerken door de meeste mensen als positief wordt ervaren. De verwachting is dan ook dat mensen, als we straks weer meer naar kantoor mogen, voor een deel thuis blijven werken. Hierdoor zullen de wensen en behoeften ten aanzien van het gebruik van de gemeentehuizen veranderen.

Eén vaan de pijlers van de organisatie is het werken met plezier. Daarnaast vinden wij het als organisatie van groot belang dat medewerkers verbonden zijn met hun teams en de organisatie. Er moet tijd en ruimte zijn om elkaar echt te ontmoeten en samen te werken. Om ervoor te zorgen dat deze 2 pijlers gewaarborgd worden moeten we inspelen op de veranderde vraag rondom werken. Daarom wordt er nu gestart met het project Anders werken.

In dit project willen we inzicht krijgen op welke wijze de medewerker in de organisaties wil werken, samenwerken en met elkaar in verbinding wil staan. Na het verkrijgen van dit inzicht kunnen we het anders werken (hybride werken) passend naar de vraag gaan organiseren en faciliteren.

In dit deel van het project willen we antwoorden verkrijgen op de volgende vragen:

 • Hoe gaan medewerkers weer naar kantoor en hoe borgen we dit?
 • Hoe wordt het thuiswerken georganiseerd?
 • Hoe wordt het samenwerken georganiseerd en gefaciliteerd
 • Hoe wordt het fysieke ontmoeting gefaciliteerd?

Het resultaat van dit deel van het project is een notitie waarin staat beschreven hoe de organisaties op het moment dat men weer meer naar kantoor mag het werken, samenwerken en ontmoeten kunnen gaan organiseren en faciliteren thuis en op kantoor.

Resultaten project
Hier vind je de Beleidsvisie op hybridewerken.
En hier het Protocol thuiswerken.

Wierden: Het goede gesprek gemeente Wierden - 2022/2

Gemeente Wierden

Project: Het goede gesprek gemeente Wierden
Contactpersoon gemeente: Peter Kieft
Contactgegevens: p.kieft@wierden.nl | 06 33 56 77 78
Thema: Vitaliteit
Looptijd: 18 juli - 1 oktober 2022

Het project in het kort
Bij de gemeente Wierden vinden we het erg belangrijk, dat medewerkers met plezier en vitaal werken en hierover regelmatig in gesprek zijn met hun leidinggevende: Het goede gesprek. Met dit gesprek willen we energie genereren, zodat medewerkers gemotiveerd zijn, met plezier excelleren in hun werk en zich verbonden blijven voelen. Tijdens het goede gesprek gaat over prestaties, ontwikkeling, inzet van talent en ambities. Maar ook over welbevinden, inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers.

Binnen de gemeente Wierden vinden het voeren van het goede gesprek met onze medewerkers essentieel. Niet alleen omdat in onze organisatie onze medewerkers als mens centraal staan. Maar ook omdat dit ons als organisatie wendbaar en toekomstbestendig maakt. Bij de gemeente Wierden zetten we ons elke dag in om zaken mogelijk te maken voor onze inwoners, ondernemers en organisaties. Dit doen we vanuit de visie om samen te werken aan een dienstverlenende en strategisch daadkrachtige organisatie. We geven medewerkers ruimte om eigen beslissingen te nemen, te werken aan ontwikkeling en verantwoordelijkheid te tonen. Hierbij staat ‘de mens centraal’. Wij vinden het belangrijk, dat iedereen mag zijn wie die is en dat in het goede gesprek ‘de mens achter de medewerker’ aandacht krijgt. We willen graag weten wie onze mensen zijn, wat ze in huis hebben en wat hun bezighoudt. Ook willen we weten wat drijfveren en sterke kanten zijn en wat mensen nodig hebben om met plezier te presteren en zich te blijven ontwikkelen. Dit zijn belangrijke ingrediënten voor ‘het goede gesprek’. Het goede gesprek is een combinatie tussen regelmatige feedback én jaarlijkse tenminste 1 gesprek tussen medewerkers en hun leidinggevende. Met het goede gesprek zorgen we voor energie in onze organisatie, zodat medewerkers gemotiveerd zijn, met plezier excelleren in hun werk en zich verbonden blijven voelen met onze organisatie. Belangrijk uitgangspunt bij het voeren van het goede gesprek is, dat medewerkers regie voeren over eigen prestaties en hun ontwikkeling en inzetbaarheid. Bij het goede gesprek maken medewerkers een goede inschatting over hun eigen functioneren, de kwaliteit van te leveren prestaties, hoe sterke kanten en talenten worden ingezet en ambities worden gerealiseerd. Ook gaan medewerkers na wat ze nodig hebben om vitaal en gezond hun werk te kunnen blijven doen. Zodat ze vitaal en inzetbaar blijven en met plezier kunnen blijven presteren.

Lees hier de Notitie Het goede gesprek gemeente Wierden.

Evaluatie
Bij Wierden mag iedereen zij wie hij is en via het goede gesprek krijgt de mens achter de medewerker aandacht. Met één goed gesprek wordt de HR-gesprekscyclus van plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprek vervangen. Tussentijds vraagt de medewerker feedback. Met dit goede gesprek zorgt Wierden voor energie in de organisatie, zodat medewerkers gemotiveerd zijn, met plezier excelleren in hun werk en zich verbonden blijven voelen met de organisatie. Medewerkers en leidinggevenden nemen de tijd om het gesprek te voeren. Zij staan stil bij te leveren prestaties en ontwikkeling, inzet van sterke kanten en talenten, ambities en inzetbaarheid van medewerkers. Belangrijk is dat medewerkers eigen regie voeren bij het goede gesprek. Hierbij wordt rekening gehouden met de kernwaarden van de organisatie “vakmanschap, vertrouwen, verbinden en vernieuwingskracht”.

In aanloop naar de ondersteuning is in verschillende gesprekken met leidinggevenden, medewerkers en HR, opgehaald wat de wensen en verwachtingen waren.

Om medewerkers te ondersteunen bij dit goede gesprek is een korte beschrijving van het doel gemaakt, een checklist en een format voor de medewerker die vormvrij in gesprek wil én een format voor de medewerker die hier juist wel graag een handreiking voor krijgt.

In 2023 wordt geoefend met deze nieuwe manier van gespreksvoering.

Documenten

1 Toelichting het goede gesprek
2 Checklist Het goede gesprek
3 Format het goede gesprek vormvrij
4 Format het goede gesprek optioneel

Zevenaar: Terug naar de Toekomst - 2021/2

Gemeente Zevenaar

Project: Terug naar de Toekomst
Contactpersoon gemeente: Els Geltink
Contactgegevens: e.geltink@zevenaar.nl | 0316 - 595 111
Thema: Vitaliteit
Looptijd: 1 april 2020 - 1 mei 2025

Het project in het kort
Door middel van diverse activiteiten wordt de organisatie ingericht en medewerkers voorbereid op het hybride werken. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in de aandachtsvelden: Facilitair, ICT, Mens en medewerker en Organisatorisch. Het project is in april 2020 gestart met toen de focus op de korte termijn. Toen langzamerhand duidelijk werd dat Covid-19 meer impact had dan verwacht en ook voor de langere termijn, zijn 3 scenario’s aan het managementteam voorgelegd. Vervolgens is aan HR de opdracht gegeven scenario III, het hybride werken, verder uit te werken. Deze uitwerking is onderverdeeld in de aandachtsvelden en in korte-, middel- en lange termijn maatregelen met de focus op hybride werken. Veel interventies op de korte- en middellange termijn zijn inmiddels uitgevoerd waardoor nu de focus komt te liggen op de langere termijn. Daarvoor worden naast het bedenken van keuzes en het uitvoeren van maatregelen a.g.v. die keuzes de medewerkers voorbereid op het hybride werken.

Naast het feit dat het werk niet meer alleen op het kantoor wordt uitgevoerd, wordt ook de wijze van aansturing (management) onder de loep genomen. Denk hierbij niet alleen aan het thuiswerken maar ook het werken bij ketenpartners en ketenpartners bij de gemeente Zevenaar. En denk bij aansturing aan het loslaten van “control” en het omarmen van vertrouwen, resultaten (op afstand) en ken- en stuurgetallen op product-, groeps- en individueel niveau. Dit vraagt om een andere “mindset” bij medewerkers en bij leidinggevenden.

Lees hier het projectplan van Terug naar de toekomst

Bekijk ook

Alle inspiratie onderwerpen
Over cookies & privacy | © A&O fonds Gemeenten