Leiderschap en cultuur

Terug naar inspiratie

Asten: Leidinggeven op afstand - 2021/2

Gemeente Asten

Project: Leidinggeven op afstand
Contactpersoon gemeente: Sjoerd van Loon
Contactgegevens: s.vanloon@asten.nl | 06 - 18 52 64 24
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: 1 mei 2021 - 1 november 2021

Het project in het kort
Project gericht op het toekomstbestendig en effectief samenwerken en leidinggeven op afstand anno 2021.
De training leidinggeven op afstand maakt onderdeel uit van een breder pakket aan maatregelen gericht op de bestrijding van corona. In het laatste kwartaal van 2020 heeft een enquête plaatsgevonden onder alle medewerkers van de gemeente Asten. De titel van de enquête was: ‘hoe ervaar jij het werken in coronatijd bij de gemeente Asten?’. Het onderzoek naar de beleving van onze medewerkers, had tot doel om knelpunten en kansen die corona teweeg bracht (en brengt) inzichtelijk te maken.

Uit de enquête bleek dat er veel knelpunten werden ervaren op het gebied van thuiswerkfaciliteiten en digitale vergadermogelijkheden. Voor deze en een aantal andere punten (die nu niet allemaal genoemd worden) zijn inmiddels oplossingen gevonden. Daarnaast bleek uit de enquête dat 80% van onze medewerkers in de toekomst graag één of meerdere dagen structureel thuis wil blijven werken, ook als daar vanwege corona geen aanleiding meer toe is. Dit betekent dat we in de toekomst een organisatie krijgen die er anders uitziet en dit vraagt om een andere manier van aansturen, waarin vertrouwen een belangrijke rol speelt. Een andere belangrijke conclusie uit de enquête was dat leidinggevenden het lastig vonden (en vinden) om op afstand leiding te geven. Medewerkers geven daarnaast aan dat zij behoefte hebben aan een andere manier van sturing, die past bij de hedendaagse werkelijkheid en manier van werken.

Naar aanleiding van de enquête is een plan van aanpak gemaakt. Er zijn diverse maartregelen getroffen (waaronder ICT en Abro-faciliteiten, daarnaast heeft er een opleidingsweek plaatsgevonden gericht op leven en werken anno 2021). De training leidinggeven op afstand maakt ook onderdeel uit van het bredere maatregelenpakket dat de gemeente Asten toe moet rusten op de uitdagingen van deze en toekomstige tijd. Er is zowel draagvlak vanuit medewerker als leidinggevende. Meer informatie over de enquête en het plan van aanpak is te vinden in de bijgevoegde rapportage.

Lees meer over het programma Leidinggeven op afstand.
En hier vind je de presentatie van de enquêteresultaten.

Beesel: Coaching over Het goede (vitale) gesprek tussen Teamleiders en hen medewerkers - 2021/3

Gemeente Beesel

Project: Coaching over Het goede (vitale) gesprek tussen Teamleiders en hen medewerkers
Projectleider gemeente: Nancy Hermans & Thomas Verheijen
Contactgegevens: thomas.verheijen@beesel.nl | 077 474 92 92
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: 2021 - 2022

Het project in het kort
In kaart brengen van de inzetbaarheid van onze medewerkers en zorgdragen voor het goede (vitale) gesprek tussen leidinggevenden en hen medewerkers.

Ministerie van Inzetbaarheid wordt ingezet omdat er organisatie-breed een urgentie is aan (goede/vitale) gespreksvorming. De visie op de samenwerking met het Ministerie v. Inzetbaarheid luidt; Het verder stimuleren en verbeteren van de inzetbaarheid van de medewerkers van de gemeente Beesel. Dit dient gerealiseerd te worden a.d.h.v. de volgende stappen;

 1. Uitdraai inzetbaarheidscan onder de medewerkers, bestaande uit het activeren en mobiliseren van medewerkers om met hun eigen inzetbaarheid aan de slag te gaan. Zowel op fysieke inzetbaarheid, mentale inzetbaarheid en of het weer op de rit krijgen van hun relevante inzetbaarheid.
 2. Het inzetbaarheidgesprek tussen de medewerkers van gem. Beesel en een ambassadeur van inzetbaarheid.
 3. 2-daagse Training van de leidinggevende in het goede gesprek over inzetbaarheid in de praktijk. Dient leidinggevenden te helpen om de juiste vragen te stellen, de juiste signalen op te vangen en medewerkers in beweging te krijgen.
 4. Bespreken van de resultaten organisatorisch vlak als persoonlijk vlak.

Eindevaluatie
Lees hier de volledige eindevaluatie gemeente Beesel 2023.

Beuningen: Doorontwikkeling zelforganisatie - 2022/3

Gemeente Beuningen

Project: Doorontwikkeling zelforganisatie
Projectleider gemeente: Valerie Jassen
Contactgegevens: v.janssen@beuningen.nl | 06 31 10 12 23
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: 8 november 2022 - 29 juni 2023

Het project in het kort
Gemeente Beuningen gaat aan de slag met het project doorontwikkeling zelforganisatie, omdat we merken dat het zelf organiserend vermogen van de teams momenteel erg verschilt. Daarnaast hebben er binnen het management team en de teams veel personele wisselingen plaatsgevonden. Niet meer iedereen is op de hoogte van de bedoeling van de zelforganisatie. Wij zijn ervan overtuigd dat zelforganisatie vele voordelen oplevert, dus we willen graag investeren in een doorontwikkeling binnen de organisatie. In november start de doorontwikkeling zelforganisatie bij gemeente Beuningen. We beginnen met een pilot die loopt van november 2022 tot juli 2023. De volgende onderdelen worden hierin opgepakt:

 • Situationele leiderschapsontwikkeling van de individuele managers en teamleiders, dit wordt ingevuld door middel van individuele coaching en intervisie.
 • Er worden procesbegeleiders geworven in de organisatie. Deze medewerkers gaan de gekozen teams begeleiden in het teamtraject. Ze krijgen hiervoor een opleiding van een teamcoach. Hiermee vergroten we de kennis en expertise in de organisatie op het gebied van zelforganisatie en het begeleiden van teams, bijvoorbeeld door middel van intervisie.
 • De gekozen teams(4-5 teams in totaal) gaan aan de slag te gaan met de doorontwikkeling van het team onder leiding van een teamcoach en procesbegeleider. Het management team gaat dit traject ook doorlopen als team.
 • Alle andere teams binnen de organisatie bekijken in welke fase van zelforganisatie ze zich bevinden en wat de toegevoegde waarde van het team is. Zij kunnen zich later aanmelden voor een teamtraject.

Hier vind je het Projectplan Doorontwikkeling zelforganisatie gemeente Beuningen.

Eindevaluatie
Hier lees je de volledige eindevaluatie Doorontwikkeling zelforganisatie Beuningen 2023.

Breda: Leidende Principes – Experimenteren, reflecteren en samen sterker! - 2022/1

Gemeente Breda

Project: Leidende Principes – Experimenteren, reflecteren en samen sterker!
Projectleider gemeente: Jannet Koster
Contactgegevens: jj.koster@breda.nl | 06 -57 59 30 39
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: september 2021 - december 2022

Het project in het kort
Er is in 20219 een (cultuur)onderzoek geweest binnen het Sociaal Economisch Domein (SED) van de gemeente Breda. Daaruit zijn verschillende verbeterpunten gekomen waardoor het programma “samen ergens van zijn” is gestart met daarin 6 strategische doelen. Zie bijlage Programma. Een van de strategische doelen betreft het formuleren en verankeren van Leidende Principes (LP). Aanleiding daarvan was dat medewerkers behoefte hadden aan meer richting maar ook bij complexe casuïstiek handelingsverlegen zijn. LP moeten allereerst professionals handvatten geven om goed onderbouwd een keuze te kunnen maken in hun werk. Het is de bedoeling om sociaal werkveld breed met de LP te werken: samen sterk. We starten intern zodat we als eenheid naar buiten treden en een heldere belofte naar de stad hebben: zo doen we het in Breda. In het 1e kwartaal zijn samen met collega’s Leidende Principes gemaakt en geladen. De rest van 2022 staat in het teken van LP in hoofd (kennen), hart (voelen) en handen (doen) krijgen bij medewerkers. Hier worden verschillende activiteiten voor ontwikkeld: LP toetsen/ uitvoeren in ketenoverstijgende projecten, in teams sessie uitvoeren oa met lego serious play en een reflectiespel in een app. We zien onze inwoners en maatschappelijke organisaties als partners en dus wordt de volgende slag in 2023 gemaakt met dit project om samen met onze partners de LP verder te versterken. Ons motto hierbij intern beginnen, extern winnen. Uiteraard wordt bij iedere stap die we intern zetten worden afgewogen hoe die 'buiten' zal vallen.

Eindrapportage
Lees hier de volledige eindevaluatie.

Reflectiekaarten

Dit zijn reflectiekaarten, deze kunnen verschillend ingezet worden: als reflectie op je eigen handelen, bij intervisie, bij casusoverleg.

Breda: Leiderschapstraject - 2021/2

Gemeente Breda

Project: Leiderschapstraject
Projectleider gemeente: Paul van der Wolf
Contactgegevens: van.der.wolf@breda.nl | 06 - 51 97 7 098
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: 2020 - 2021

Het project in het kort
Leiderschapstraject van, voor en door leidinggevenden zelf. Bij de start is gebruik gemaakt van een aanjaagprogramma. Leidinggevenden ontwikkelen en dragen het programma zelf en leren in de praktijk.

De leidinggevende community van professionals Gemeente Breda wil de komende jaren aan de hand van een gecontroleerde investeringsagenda haar leiderschap ontwikkelen en borgen. In de periode 20-24 wordt daar gericht aan gewerkt. Tevens wordt in die periode met interne en externe belanghebbenden tijd uitgetrokken om te werken aan een visie op Breda 4.0. Een 2040 variant voor de gemeentelijke organisatie van Breda die anticipeert op tijden die komen. Geen blauwdruk, wel een vertaling naar organisatieontwikkeling vanuit een eigentijdse mindset. Gebruik makend van meest actuele mogelijkheden van deze tijd. Zo zijn we samen als organisatie leidend.

Ondernemend werknemerschap vragen we van alle medewerkers binnen de gemeente Breda. Deze vorm van Leiderschap betreft alle mw-ers waarbij het management inspirerend het voorbeeld geeft. Dat leg je niet op. Dat ben je, dat laat je zien. Dit traject kun je dus ook niet opleggen maar moet je zelf gaan ervaren, ontdekken. Wat leer je zelf, wat ervaar je, wat voel je? Neem dat mee in je verhalen (storytelling) naar de rest van de organisatie en wees daar mee de inspirator voor anderen : maak de weg vrij voor persoonlijk leiderschap voor anderen > vanuit onze 5 leidende leiderschapsprincipes:

 • moedig en hartelijk
 • werken vanuit samenhang
 • verbinden en inspireren
 • kiezen en doorzetten
 • pragmatisch en ontwikkelgericht

Lees hier het programmaplan TIAS Breda nieuwe route. En het plan voor Q3 en Q4: Leiderschap Q3 en 4 2021 2022.

Capelle aan den IJssel: Leidinggeven op afstand - 2021/2

Gemeente Capelle aan den IJssel

Project: Leidinggeven op afstand
Contactpersoon gemeente: Paule Kok
Contactgegevens: kok@capelleaandenijssel.nl | 010 - 284 80 97
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: 10 mei 2021 - 1 november 2021

Het project in het kort
Door corona en de veranderende stijl van werken is meer eigenaarschap nodig en een wendbare organisatie met medewerkers die eigenaarschap vragen. Door leidinggevenden deel te laten nemen aan de leergang 'Betrokken leidinggeven op afstand' geven we leidinggevenden de tools en vaardigheden geven om leiding te geven op afstand.

Over de leergang
Leiderschap naar een ‘next level’ te brengen? De leergang ‘Betrokken leidinggeven op afstand’ is een online programma dat inzicht en tools geeft om jezelf, je medewerkers en je team de kracht van (samen)werken op afstand te laten ontdekken en ervaren.
Je leert te sturen op resultaten en de onderstroom mee te nemen. Daarnaast krijg je in de praktijk beproefde concepten en instrumenten die jou houvast geven als leider in complexe tijden en omstandigheden. De realiteit van meer online werken zal niet meer verdwijnen voor jou als leidinggevende. ‘Leidinggeven op afstand’ is een essentiële competentie voor je leiderschap geworden. Dit brengt ook worstelingen met zich mee. Belangrijke thema’s als ‘hoe zorg ik voor eigenaarschap bij medewerkers’ en ‘verbindend leiderschap’ komen nu echt op scherp te staan. Gelukkig is er ook goed nieuws: als je dit online kunt invullen, dan kun je het altijd en overal!
Lees hier meer: Betrokken leidinggeven op afstand.

CNV Jongeren: MZ Frontliners Gemeenten

CNV Jongeren

Project: MZ Frontliners Gemeenten
Contactpersoon gemeente: Rianne Rietveld
Contactgegevens: r.rietveld@cnvjongeren.nl | 06 28 86 65 93
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: 31 augustus - 30 december 2022

Het project in het kort
De or-verkiezingen die er in 2023 aan komen voor veel gemeenten zijn een perfect moment om verjonging en vernieuwing binnen de gemeentelijke medezeggenschap te creëren. Met het project ‘MZ Frontliners Gemeenten’ willen we bij drie gemeenten het Frontliners-traject uitvoeren. Tijdens het doorlopen van 3 fasen ‘boeien, activeren en binden’ willen we met 3 ondernemingsraden en jonge gemeentelijke ambtenaren de medezeggenschap verjongen en vernieuwen. De jonge ambtenaren krijgen meer inzicht in medezeggenschap en wegen af of en hoe zij willen participeren de medezeggenschappen. Wij hopen natuurlijk dat deze jongeren zich verkiesbaar willen stellen, daar krijgen zij ondersteuning in. Anderzijds gaan we aan de slag met de ondernemingsraden. Zij krijgen meer inzicht in de behoeften van hun jonge werknemers en krijgen meer handvatten hoe ze (jongeren)inspraak (structureler) kunnen faciliteren. In 2020-2021 is het traject MZ Frontliners voor het eerst uitgevoerd bij de Nationale Politie. Graag rollen we dit traject ook binnen de sector gemeenten uit en maken we het helemaal passend voor deze sector.

Lees hier het CNV Jongeren Projectplan MZ Frontliners Gemeenten.

De Wolden Hoogeveen: Leiderschapsontwikkeling 'Van eiland naar Wij-land' - 2022/2

Gemeente De Wolden Hoogeveen

Project: Leiderschapsontwikkeling 'Van eiland naar Wij-land'
Contactpersoon gemeente: Jose de Korte
Contactgegevens: j.de.korte@dewoldenhoogeveen.nl | 06 11 34 70 36
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: 22 augustus 2022 - 30 juli 2023

Het project in het kort
De SWO is volop in ontwikkeling. Na een aantal onderzoeken en ontwikkelplannen m.b.t. de organisatie is een actieplan 'Van eiland naar Wij[1]land' geformuleerd. Een van de acties uit dat vrij instrumentele actieplan is 'het ontwikkelen van een leiderschapstraject'. De ontwikkeling van het traject, het uitdenken, was een proces op zich. In nauwe samenspraak met de directie, die in die periode wisselde van (interim) samenstelling, is een plan ontwikkeld dat bestaat uit 2 onderdelen, ter borging geflankeerd met HR beleid dat bestaat uit 3 aanvullende trajecten (coachopleiding, Management Drives, train-de-trainer voor interne trainingen). De twee onderdelen zijn: (1) een ontwikkeltraject voor het Centraal Management Team (CMT), waarin onder andere een visie op leidinggeven in de SWO ontwikkeld wordt. En (2) een ontwikkeltraject voor alle 6 de management teams dat na de start van het CMT traject begint. Kern bij beide trajecten vormt gevormd door een aantal aandachtsgebieden, gevisualiseerd door een praatplaat met 'belevingswerelden'. Maatwerk is essentieel: ieder team doorloopt alle aandachtsgebieden met daarin diverse thema's. De behoefte van ieder team is bepalend voor de diepgang in de thema's. Ieder team start met een tweedaagse waarin thema's als veiligheid centraal staan. Per team wordt de ontwikkelbehoefte bepaald. Hiervoor is één begeleider ingeschakeld die zorgt voor consistentie in alle trajecten: een rode draad tussen CMT en de MT's, met als grondgedachte dat er maatwerk geboden wordt. De afzonderlijke trajecten worden periodiek aan elkaar gekoppeld in thematische plenaire bijeenkomsten voor alle leidinggevenden. Op die manier wordt leiderschap beter gepositioneerd in de SWO, vanuit één visie. De leidinggevenden vormen de cultuurdragers voor onze gewenste cultuur en kunnen zo de medewerkers meenemen in de ontwikkeling.

Eindevaluatie
Hier lees je de volledige eindevaluatie De Wolden Hoogeveen 2023.
En hier vind je de Praatplaat reisplan met toelichting.

Deurne: Samen op pad - 2021/3

Gemeente Deurne

Project: Samen op pad
Contactpersoon gemeente: Brigitte Bastiaans
Contactgegevens: b.bastiaans@deurne.nl | 06 13 25 81 97
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: 2 juni 2021 tot juli 2022

Het project in het kort
Op basis van signalen (hoge werkdruk, -stress) uit de organisatie en een analyse van de HR cijfers (hoog verzuim/veel verloop) is door het management de noodzaak onderkend om samen aan de slag te gaan om tot verbetering te komen.

Lees hier het Projectplan Samen op pad.

Eindevaluatie
Leer hier de eindevaluatie van gemeente Deurne - Samen op Pad - juli 2022.

Emmen: Leiderschapsontwikkeltraject - 2021/3

Gemeente Emmen

Project: Leiderschapsontwikkeltraject
Contactpersoon gemeente: Nina Brongers
Contactgegevens: n.brongers@emmen.nl | 06 52 49 03 89
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: januari 2021 - december 2022

Het project in het kort
Aanleiding:
De organisatie gemeente Emmen maakt momenteel een doorontwikkeling door en beoogt een professionele, flexibele en wendbare organisatie te zijn. Het leiderschap moet daar aan bijdragen. Uit de ontwikkelrichting en de daaruit voortvloeiende besturingsfilosofie en leiderschapsfilosofie volgt een logische doorontwikkeling van het benodigde leiderschap.

Doel:

 • Teamleiders en concernmanagers faciliteren in de ontwikkeling van hun leiderschap en hen handelingsperspectief bieden om de rollen goed te kunnen blijven uitvoeren, conform de bedoeling van de besturingsfilosofie en de leiderschapsfilosofie.
 • Het samenspel en de relatie tussen leidinggevenden (CMT – CMT, TL – TL en CMT – TL) verstevigen. Gezamenlijk sturen op opgaven, doelen en organisatie(ontwikkeling).
 • Als management samen leren en ontwikkelen. Met ruimte voor specifieke invulling voor de doelgroep teamleiders.

Achtergrond
Gemeente Emmen is een grote gemeente met circa 109.000 inwoners. In onze organisatie werken zo’n 950 medewerkers, georganiseerd in om en nabij 40 teams, elk onder leiding van een teamleider, direct aangestuurd door een compact concernmanagementteam onder leiding van de gemeentesecretaris.

Emmen streeft er naar om samen met anderen kansen te creëren. Wij zijn van en voor de samenleving. In onze visie op de organisatie geven wij richting aan hoe wij van betekenis willen zijn en geven wij richting aan onze ontwikkeling om die belofte waar te maken. De gemeente Emmen staat voor grote en complexe maatschappelijke (transformatie)opgaven en we kunnen het al lang niet meer alleen. En, ook in de ogenschijnlijk eenvoudige vraagstukken of dienstverlening vinden we de kwaliteit die we leveren essentieel. Wij willen een wendbare organisatie zijn. Flexibel en met voldoende snelheid adequaat inspelen op de veranderende samenleving zodat deze op ons kan rekenen wanneer zij ons nodig heeft. Bij al die veranderingen, vragen en vraagstukken wordt van ons als gemeente betrouwbaarheid verlangd. Wij hebben de overtuiging dat onze mensen en de kwaliteit van hun relaties en samenwerking hét verschil maken. Zij staan meest centraal in onze dienstverlening en werken samen aan de bedoeling. Wij investeren in de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en teamwerk. Autonomie in verbondenheid met elkaar én de bedoeling. Alleen dan maken we het mogelijk voor onze mensen om met voldoende (helderheid over de) richting en ruimte te doen wat nodig is. De rol van leidinggevenden verandert hierdoor ook. Leiderschap vraagt meer sturing op ontwikkeling, sturing op integraliteit, samenwerking en oog voor systemen, gedrag en psychologie (coachende- en procesvaardigheden).

Om een wendbare organisatie en wendbaar management te kunnen zijn moeten wij optimaal met elkaar samenwerken, verbindingen leggen, informatie delen en alles wat daar verder bij hoort. Om dit te kunnen worden is een aantal jaren geleden gestart met ontwikkeling van het leiderschap van het management van de gemeente Emmen. Onder andere is ingezet op ons lerend vermogen, (zelf)reflectie en het goede gesprek voeren middels de cirkels van aanspreken.

Inmiddels is een vervolg van dit ontwikkeltraject ingezet en is een programma opgesteld voor 2021 en 2022 dat gericht is op de ontwikkeling van het leiderschap en het bieden van handelingsperspectief om de managementrollen goed te kunnen blijven uitvoeren, conform de bedoeling van de besturingsfilosofie, leiderschapsfilosofie en de 5 sturingsthema’s van de organisatie.

Deze zijn:

 1. Sturen op ontwikkeling
 2. Verantwoordelijk zijn
 3. Integraal (samen) werken
 4. Financieel in control
 5. Concernbelang

Dit zodanig dat de ambities waar we voor staan als organisatie nog beter waargemaakt kunnen worden en zo de organisatie en de mensen verder te brengen in ontwikkeling. Het is belangrijk om te investeren in de gezamenlijkheid van het management. Maar ook het ontwikkelen van coaching skills op gedrag en resultaat heeft prioriteit. Meer opgavegericht en programmatisch werken is onze toekomst. Dat betekent ook een andere manier van samenwerken en van leidinggeven.

Evaluatie
Hier lees je de volledige eindevaluatie van het leiderschapsontwikkeltraject gemeente Emmen.

Geldrop-Mierlo: Ontwikkelspoor waarden en gedrag - 2022/3

Gemeente Geldrop-Mierlo

Project: Ontwikkelspoor waarden en gedrag
Contactpersoon gemeente: Nadine van der Werf
Contactgegevens: n.van.der.werf@dienstdommelvallei.nl | 06 40 82 56 99
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: november 2022 - juli 2023

Het project in het kort
Met het organisatieontwikkeltraject 'Durven en doen' zet de gemeente Geldrop- Mierlo langs 4 ontwikkelsporen stappen, zodat we steeds verder ontwikkelen in het werken vanuit een visie en strategie, met programma’s en in samenhang. Dat alles vanuit heldere waarden, wat zich vertaalt in gedrag van bestuurders, leiding en medewerkers.

Deze aanvraag gaat over het ontwikkelspoor waarden en gedrag met als doel om medewerkers en leidinggevenden te helpen in de gedragsbeweging die we willen maken.

Door de sterk veranderende maatschappij (denk aan digitalisering, individualisering en burgerparticipatie) is het bij Geldrop-Mierlo voor zowel bestuur als medewerkers de laatste jaren erg veranderd. De organisatie is in ontwikkeling om in te (blijven) spelen op deze veranderingen waarbij elke situatie weer vraagt om een andere houding van de organisatie en individuele medewerkers. Het is dan ook onvermijdelijk dat de cultuur, onze houding en gedragingen, mee moet veranderen. Werken vanuit focus, samenwerken vanuit netwerken en de basis op orde hebben, is hierin helpend. Dit vraagt om de ontwikkeling van vaardigheden en gedragingen op het gebied van eigenaarschap en betrouwbaarheid (afspraken nakomen, constructieve feedback geven, elkaar aanspreken), integraal denken en doen, samenwerken en leiderschap.

Het organisatiedroombeeld Durven en Doen maakt duidelijk wat voor organisatie willen we zijn en hoe wij als organisatie het beste kunnen bijdragen aan de ambities die er voor Geldrop-Mierlo zijn. De volgende belangrijke stap is om samen scherp te maken welk gedrag gewenst is en daar de belangrijkste waarden voor onze organisatie uit te halen. Door ze gezamenlijk te doorleven gaan ze onderdeel zijn van wat we doen en hoe we dat doen. Het stappenplan voor het ontwikkelspoor waarden en gedrag is:

 • Organisatiewaarden ontdekken en definiëren
 • Organisatiewaarden integreren in processen en instrumenten
 • Leer- en ontwikkelprogramma’s voor teams en medewerkers
 • (Verander)leiderschap voor leidinggevenden
 • Coaching voor mensen met sleutelrollen

Hier vind je het Projectplan Spoorboekje Waarden en Gedrag.

En hier het Organisatiedroombeeld.


Evaluatie en materialen

Lees hier de volledige eindevaluatie ontwikkelspoor waarden en gedrag 2023
En hier vind je de Waardenplaat Durven en Doen
En de Leiderschapsvaardigheden Durven en Doen

GGD Zuid Limburg: Leiderschapsprogramma GGD Zuid Limburg - 2021/1

GGD Zuid Limburg

Project: Leiderschapsprogramma GGD Zuid Limburg
Contactpersoon gemeente: Jeannette Claus
Contactgegevens: jeannette.claus@ggdzl.nl | 06 53 334 230
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: januari 2021 tot en met december 2021

Het project in het kort
Een gezamenlijk leertraject voor alle leidinggevenden (directie, managementteam en unithoofden) van de GGD Zuid Limburg waarbij het uitvoeren van authentiek leiderschap passend bij de context centraal staat. Het leiderschapstraject ondersteunt de leercurves van de leidinggevenden. We zetten in op gedragsverandering door te leren met en van elkaar.
De adviseurs van de afdeling Personeels- en Talentontwikkeling volgen het programma in beknopte vorm waarbij er aandacht is voor hun rol van ‘change agent’. Ze helpen bij het creëren van draagvlak, leveren relevante kennis en sparren met leidinggevenden. De ondernemingsraad wordt gedurende het traject twee maal geïnformeerd en geconsulteerd.

Het doel is de nieuw geformuleerde gezamenlijke visie op leiderschap te implementeren daarmee de bedrijfsvoering te versterken en een verdere bijdrage te leveren aan het op een bevlogen manier faciliteren en stimuleren van de ontwikkeling van medewerkers.

Wat de GGD verstaat onder leiderschap is omschreven in de visie op personeel en talentontwikkeling. Deze visie draagt bij aan het realiseren van de ambitie van de GGD en deze visie als volgt verwoord: “Medewerkers maken het verschil! Daarom is het van belang dat wij vitale, wendbare en professionele medewerkers hebben die, in een lerende organisatie, energie halen uit hun werk, een goede balans hebben en daarmee duurzaam inzetbaar zijn. Strategische personeelsplanning, talentmanagement en leiderschap zijn centrale thema’s om dit te realiseren.”

We gaan ervan uit dat iedere leidinggevende een drietal rollen heeft te vervullen: die van leider, manager en coach. Afhankelijk van de situatie is de leidinggevende in staat deze rollen tot uitdrukking te brengen. Hieronder wordt concreet gemaakt welk gedrag wordt verwacht bij iedere rol:

LEIDER (INSPIREREN)
Je kent en leeft de ambitie van de GGD ZL en daarmee inspireer en enthousiasmeer je de medewerkers. Iedereen in jouw team weet waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Je vertaalt de gedeelde waarden naar gewenst gedrag. Jij geeft vrijheid binnen de kaders en daarmee stimuleer je persoonlijk leiderschap en ondernemerschap. Je bent aanwezig, zichtbaar en aanspreekbaar en je ziet en hoort jouw medewerkers.

MANAGER (MOTIVEREN)
Je bent betrokken en weet wat er speelt in het dagelijks werk van jouw medewerkers. Je bent goed op de hoogte van het primaire proces speelt, zonder dat je de expert bent. Je bent eenklankbord voor de professional. In de rol van manager durf je te differentiëren en kan je dit uitleggen. Je stuurt op output. Je stijl van aansturen past bij het ontwikkelingsniveau van de professional. Je functioneert als “hitteschild” waar nodig. Ook zorg je ervoor dat de organisatie zo efficiënt mogelijk is ingericht. Als manager ben je integraal verantwoordelijk en controleer je waar nodig.

COACH (ONTWIKKELEN)
In de rol van coach, ben je een ontwikkelaar van mensen. Je helpt je medewerkers zich verder te ontwikkelen zowel op persoonlijk vlak als vakinhoudelijk. Als dienend/dragend leider laat je je medewerkers groeien en gun je hen graag het podium. Je spiegelt, bevraagt en daagt uit om ontwikkeling te stimuleren. Als coach ben je in staat om in de dialoog met je medewerker de diepere laag te raken, (niet enkel het kennis en kunde niveau, maar ook het karakter niveau) waardoor bewustzijn wordt gecreëerd.

Goirle: Leiderschapsprogramma - 2021/2

Gemeente Goirle

Project: Leiderschapsprogramma
Contactpersoon gemeente: Linda van Gerwen
Contactgegevens: l.van.gerwen@goirle.nl | 013 - 531 06 18
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: april 2021 - december 2021

Het project in het kort
De gemeente Goirle ontwikkelt zich naar een zelforganiserende organisatie. Het managementteam ziet voor zichzelf een cruciale rol in de doorontwikkeling van de organisatie. De domeinmanagers hebben bijvoorbeeld een belangrijke rol in het begeleiden, coachen en faciliteren van de teams. Daarom is het MT gestart met een leiderschapsprogramma. Tijdens het leiderschapsprogramma verdiepen ze zich in leiderschap in een zelforganiserende organisatie. In het programma wordt aandacht besteed aan individuele ontwikkeling, maar ook aan de ontwikkeling van het MT als team.

Het leiderschapsprogramma wordt begeleid door een coach. De opdracht aan de coach luidt als volgt:
Begeleid ons als managementteam om de stap te maken naar een zelforganiserende organisatie, zodat we als team onze gemeente effectief kunnen aansturen in de volgende fase van groei. Waarbij eenieder vanuit zijn eigen persoon groeit en aan overzicht wint. En waarin we ook als team dezelfde groei doormaken.

Lees hier het Projectplan leiderschapsprogramma Gemeente Goirle.

Leidschendam-Voorburg: Cockpit Leidschendam-Voorburg - 2022/3

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Project: Cockpit Leidschendam-Voorburg
Projectleider gemeente: Tine Bardoel
Contactgegevens: tbardoel@leidschendam-voorburg.nl | 06 52 44 31 41
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: 1 december 2022 - 1 maart 2023

Het project in het kort
In de afgelopen maanden heeft de ambtelijke organisatie van Leidschendam-Voorburg een uitvoeringsprogramma gemaakt, ter uitvoering van het coalitieakkoord dat in het voorjaar totstandkwam. Het nieuwe college heeft stevige ambities. De opgaven zijn bovendien complex en laten onderlinge afhankelijkheden zien. Dit project richt zich op het zorgen dat de sturing op samenhang geborgd blijft tijdens de uitvoering

Samenvatting
De gemeente Leidschendam-Voorburg wil binnen de complexe en continu veranderende samenleving als organisatie effectiever worden voor inwoners, bedrijven en instellingen. De kracht van de organisatie ligt in de korte lijnen en de informele werksfeer. Maar dit leidt er ook toe dat afwegingen soms impliciet worden gemaakt, dat moeilijke keuzes uit de weg worden gegaan, en in het midden blijft wie welke bal oppakt.

Om klaar te zijn voor de toekomst investeert de organisaties in de competenties van managers en medewerkers om belangenafwegingen, dilemma's en prioriteiten expliciet te maken en te agenderen. Onderdeel daarin is dat managers meer met elkaar in gesprek gaan om deze belangenafwegingen te maken, en waar nodig bestuurlijk voor te leggen. We ontwikkelen het ambtelijk leiderschap dat daarvoor nodig is door reflectie en training.

Er is afgelopen periode flink wat tijd en energie geïnvesteerd in de integraliteit van het programma voor de realisatie van het coalitieakkoord. Het komend half jaar richten we ons op het vervolg daarop, gezamenlijk sturen op de uitvoering van dit programma. Wat we gaan doen is een ruimte inrichten met informatie over de status van de verschillende onderdelen van het uitvoeringsprogramma. In deze ruimte kunnen directie en afdelingshoofden met elkaar de voortgang op resultaten en doelen volgen. Op die manier werken ze met elkaar en zichtbaar naar elkaar aan de realisatie van de strategie. De ruimte is tegelijkertijd een leeratelier: we benutten de ruimte om het gesprek met elkaar te voeren en te reflecteren: Hoe lukt het om de dilemma's te hanteren en belangen te wegen? Wat hebben we geleerd en wat hebben we daarin nog te doen? Zo combineren we leren met sturen in de praktijk.

Eindevaluatie
Lees hier de eindevaluatie van het project Cockpit van gemeente Leidschendam-Voorburg.

Meierijstad: Leidinggevenden in beweging

Gemeente Meierijstad

Project: Leidinggevenden Meierijstad in beweging
Projectleider gemeente: Alistair Douglas
Contactgegevens: adouglas@meierijstad.nl | 0413 381 122
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: april 2018 tot mei 2019

Het project in het kort
Gemeenten moeten in hun denken, instrumenten en structuren kantelen van systeemwereld (regels en processen) naar leefwereld om effectief oplossingen te organiseren voor burgers en samenleving. Meierijstad heeft een flexibele en patroon doorbrekende manier van werken en organisatiestructuur neergezet, die hierop aansluit. Dit vergt van medewerkers dat zij vakbekwaamheid combineren met flexibiliteit, eigenaarschap en oplossingsgericht handelen. Daarnaast vindt er een ontwikkeling plaats waarbij er steeds meer gewerkt wordt vanuit rollen, in plaats van vanuit functies.

Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij ruimte en vrijheid bieden, maar tegelijkertijd ook actief sturen op resultaten en processen. Dit vraagt ook dat medewerkers van aanbodgericht meer vraaggericht gaan werken, regels durven los te laten. Van toetsen of controleren naar adviseren, begeleiden of faciliteren.

Het project ‘Leidinggevenden in beweging’ faciliteert leidinggevenden in hun nieuwe rol. Het project richt zich op leren en veranderen, het zich eigen maken van vaardigheden, houding en gedrag die samenhangen met nieuwe manieren van werken. Het programma ontstaat gaandeweg en is een organisch ontwikkelpad, een ‘leiderschap ontwikkelbeweging’, waarin co-creatie en het integreren van leren en werken centraal staat.

Lees hier de Organisatiefilosofie van Meierijstad.

Bekijk de video hierover tijdens het A&O fondsen Festival:

Meierijstad: Veranderende rol leidinggevenden - 2021/1

Gemeente Meierijstad

Project: Veranderende rol leidinggevenden
Contactpersoon gemeente: Mirella Jacobs
Contactgegevens: mjacobs@meierijstad.nl | 0413 - 381113
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: maart 2021 - juli 2022

Het project in het kort
Meierijstad ontwikkelt naar zelforganiserende teams, dat betekent ook iets voor de rol van leidinggevenden, die verandert. Corona heeft ervoor gezorgd dat de leidinggevenden meer op afstand moeten coachen en faciliteren van de organisatieontwikkeling. Andere manieren van overleggen toepassen en duidelijker het speelveld/kaders geven waarbinnen men het werk organiseert.

Nuenen: Het momentum is NU voor NUenen! - 2021/3

Gemeente Nuenen

Project: Het momentum is NU voor NUenen!
Contactpersoon gemeente: Johan van der Heijden
Contactgegevens: j.vanderheijden@nuenen.nl | 06 54 75 11 97
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: 25 november 2021 - 25 mei 2022

Het project in het kort
De afgelopen jaren is er veel veranderd in Nuenen. De voorgenomen fusie met Eindhoven (2018-‘19) bleef uit, maar zorgde helaas dat Nuenen gedurende die periode on-hold stond. Nuenen ging zelfstandig door met de ambitie om een toekomstbestendig Nuenen te worden. Dit betekende ook dat er in eerste instantie een grote stap gezet moest worden om beter aan te sluiten op de veranderende maatschappij. De taken, rollen en competenties van het ambtelijke apparaat moeten passen bij deze veranderende omgeving. De eerste stappen zijn gezet. Een medewerkersonderzoek toonde mooie aandachtspunten, gezamenlijk werd het Nuenen DNA bepaald en intranet wordt steeds meer omarmd. In oktober werd de organisatiestructuur aangepast van drie naar twee afdelingen en van zeven naar zes coördinatoren

Maar het is niet zo makkelijk om van on-hold opeens enthousiast vooruit te gaan. Er is nog steeds ‘onrust’ in de organisatie; medewerkers ervaren vaak een hoge werkdruk, houden vast aan oud gedrag en kijken nog veel terug in plaats van vooruit.

Kortom mooie ingrediënten voor leidinggevenden om een goede en soepele omkeer te faciliteren. Het in 2020 ingezette programma ‘Nuenen ontwikkelt door’ liet de volgende vier pijlers zien :

1. Beter communiceren,

2. Beter samenwerken,

3. Beter vooraf prioriteren, doelen stellen en resultaatgericht werken en

4. Een professionele bedrijfsvoering hebben.

Met het project ‘Het momentum is NU voor NUenen!’willen wij zowel leidinggevenden, coördinatoren als de teammedewerkers (clusters) faciliteren om de volgende stap te zetten. De stap om te zorgen dat de medewerkers van gemeente Nuenen steeds meer toekomstbestendig kunnen en zullen acteren.


Evaluatie

Lees hier de volledige eindevaluatie van de gemeente Nuenen.

Oisterwijk: Onze Koers: Waarmakers! – Waarmaken door leiderschap - 2022/1

Gemeente Oisterwijk

Project: Onze Koers: Waarmakers! – Waarmaken door leiderschap
Contactpersoon gemeente: Jessica van Iersel
Contactgegevens: jessica.vanIersel@oisterwijk.nl | 013 303 04 24
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: maart - juli 2022

Het project in het kort
In 2018 heeft de gemeente Oisterwijk haar eerste stappen gezet richting de gewenste, toekomstbestendige organisatie met meerjarige doelen en speerpunten. Dit heeft geleidt tot een organisatieverandertraject: ‘Onze koers: Waarmakers!’. In 2018 is uit een interne inventarisatie gebleken dat er draagvlak was om te veranderen. Met dit als vertrekpunt zijn er een aantal bouwstenen ontwikkeld en veranderingen in praktijk gebracht. Zoals recentelijk de organisatieaanpassing waarbij afdelingen opnieuw zijn ingedeeld om zo beter aansluiting te vinden op wat inwoners van de gemeente vragen. Momenteel missen medewerkers en het bestuur van de gemeente sturing. Dit project richt zich hierop.

Met deze sturing wordt bedoeld dat leiderschap en aansturing zich richt op het strategische niveau en op de integraliteit. Een duidelijke wens is om verantwoordelijkheden met bevoegdheden lager in de organisatie te laten landen.

De nieuwe visie op de organisatie en leiderschap binnen de organisatie is gebaseerd op het idee van ‘Multiplier leiderschap’. Aan deze theorie ligt de overtuiging ten grondslag dat medewerkers slim genoeg zijn om zelf oplossingen te bedenken. Deze overtuiging vraagt natuurlijk veel van medewerkers met een leidinggevende functie. Het gaat uit van vijf leiderschapsdisciplines:
- Talentmanagement: spotten en benutten van talent bij medewerkers.
- Ontwikkelingsgerichte werkomgeving: creëren van een omgeving waar medewerkers ruimte hebben om te leren en ontwikkelen.
- Uitdagingen aanreiken: mensen motiveren om in ontwikkeling te komen.
- Gezamenlijk besluiten nemen: hoe neem je betere beslissingen met meer draagvlak van het team?
- Resultaat behalen: hoe stimuleer je bij de ander verantwoordelijkheid en eigenaarschap voor het behalen van resultaat?

Evaluatie
Hier lees je de eindevaluatie van gemeente Oisterwijk.
En hier vind je het volledige plan Structureel waarmaken van gemeente Oisterwijk.
Met daarbij de Vactureborrel welkomstposter ter inspiratie.

Rijssen-Holten: Leiderschapsprogramma - 2022/1

Gemeente Rijssen-Holten

Project: Leiderschapsprogramma
Contactpersoon gemeente: Martina van Harlingen
Contactgegevens: m.vanharlingen@rijssen-holten.nl | 06 14 47 61 76
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: april - december 2022

Het project in het kort
Binnen Rijssen-Holten heeft een evaluatie van de organisatieontwikkeling en een herijking van de organisatiekoers plaatsgevonden. Daar zijn vijf kernwaarden en vijf ambities m.b.t. de organisatiekoers uit naar voren gekomen. Het managementteam, van in totaal zestien leden, bestaat daarnaast uit meerdere, relatief nieuwe teamleden. In het licht van dit alles willen we als managementteam graag investeren in onze teamvorming, in het ontwikkelen van een eenduidige visie op leiderschap anno nu en in een uniforme uitstraling richting de medewerkers van waar we als management voor staan. Daar gaan we nu mee aan de slag. Uiteraard is er de afgelopen jaren regelmatig tijd en aandacht besteed aan management- /leiderschapsontwikkeling maar niet in een gezamenlijk programma als waar nu subsidie voor wordt gevraagd.

Bekijk hier de de infographic met de vijf organisatie ambities.

Evaluatie
Hier lees je de eindevaluatie Leiderschapsprogramma van gemeente Rijssen Holten.

SED Organisatie: Aanpak participatie SED Organisatie - 2021/1

SED Organisatie

Project: Aanpak participatie SED Organisatie
Contactpersoon gemeente: Patricia Kusters
Contactgegevens: patricia.kusters@sed-wf.nl | 0228 534 700
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: april 2021 - april 2022

Het project in het kort
De komende jaren wordt het belang van (burger) participatie binnen de overheid steeds groter, onder meer door de Omgevingswet. De SED wil hier adequaat op inspelen door het ontwikkelen van een participatiestrategie als eerste aanzet voor participatiebeleid. De input voor de strategie wordt geleverd door het maken van 3 participatiescans en een participatieplan voor vier al lopende projecten. Verdere input wordt geleverd door de collega’s die deelnemen aan de training burgerparticipatie of de Masterclass participatie adviseur. Door met en van elkaar te leren wordt een strategie ontwikkelt die past bij de SED, wordt kennis en bewustwording vergroot en (integrale) samenwerking gestimuleerd. Met als bijkomend voordeel dat door samen te werken en participatieprojecten op elkaar af te stemmen de inwoners niet worden overvraagt.

Evaluatie
Lees hier de eindevaluatie van de SED organisatie.
Hier vind je de het Leer- en werkprogramma Burgerparticipatie van de SED organisatie 2021 2022.

Manifesten SED organisatie
Manifest burgerparticipatie Stede Broec
Manifest burgerparticipatie Enkhuizen
Manifest burgerparticipatie Drechterland

Tilburg: Teamleidersprogramma Sportbedrijf & BAT - 2021/2

Gemeente Tilburg

Project: Teamleidersprogramma Sportbedrijf & BAT
Contactpersoon gemeente: Alex Dolk
Contactgegevens: alex.dolk@tilburg.nl | 06 - 51 40 55 73
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: juni 2021 - maart 2022

Het project in het kort
Maatwerkprogramma voor teamleiders van het Sportbedrijf en BAT. Teamleiders zijn alleen werkzaam bij de afdelingen Sportbedrijf en BAT en hebben ook een ander functieprofiel dan de teammanagers en afdelingshoofden van de andere 17 afdelingen. De rol van teamleider is veel meer toegespitst op ‘meewerkend voorman’ en is te typeren als een echte ‘middenmanagementrol’ binnen een uitvoerende afdeling. Daarom hebben we buiten het MD programma om, een apart leiderschapsprogramma ontwikkeld speciaal voor deze doelgroep. De teamleiders van BAT en het Sportbedrijf nemen niet deel aan de leergang (UP), die specifiek voor medewerkers is georganiseerd, en ook niet aan het MD-programma voor teammanagers. We hebben geconstateerd dat zij daardoor op afstand blijven van de gemeentelijke organisatie, terwijl deze teamleiders een belangrijke schakel zijn in het werk van de gemeente Tilburg. Bij dit programma gaat het om maatwerk voor deze doelgroep: teamleiders hebben immers op de plek waar zij zitten hun eigen unieke uitdagingen en hun eigen dynamiek. Van teamleiders wordt verwacht dat zij goed in staat zijn de opgaven van de organisatie te vertalen naar duidelijke taken voor de medewerkers van de uitvoering. Dat vraagt het doorleven van de gemeentelijke waarden, plannen en opgaven en kunnen doorgronden wat dat betekent voor hun werkveld. Daarbij is het hun taak om medewerkers te motiveren zich daarvoor iedere dag opnieuw in te zetten. Zij hebben een rapportage en informatieverantwoordelijkheid naar hun leidinggevenden en leveren een bijdrage aan de organisatieontwikkeling en de uitvoeringsprogramma’s van het team en de afdeling. Er wordt van ze verwacht dat zij de zelfsturing van hun team vergroten en ze vervullen alle P-taken en bedrijfsvoeringstaken van het team.

Bij de reguliere MD programma’s wordt alleen de managementlaag teammanagers en hoger betrokken en getraind. Het niveau van teamleider valt daarin buiten de boot, terwijl zij wel een belangrijke schakel zijn tussen de uitvoering en het hoger management. Deze rol vraagt kennis en kunde van de activiteiten op de werkvloer, maar tegelijkertijd ook leiderschapskwaliteiten. Het is voor hen belangrijk om op de hoogte te zijn van de opgaven waar de gemeente voor staat de komende jaren om dit mee te kunnen nemen richting het team en de dagelijkse uitvoering. Omdat alleen de teammanagers deelnemen aan het MD programma, krijgen teamleiders dit onvoldoende mee.

Met dit project willen we de kloof tussen de uitvoering en het hoger management verkleinen en daarmee de verbinding versterken. Teamleiders zijn hierin de belangrijkste schakel. Daarom moeten zij goede kennis en handvatten krijgen om deze rol te kunnen pakken.

Hier lees je het voorstel voor het Ontwikkelprogramma teamleiders gemeente Tilburg.

Utrechtse Heuvelrug: Ontwikkelen competenties voor co-creatie - 2021/1

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Project: Ontwikkelen competenties voor co-creatie
Contactpersoon gemeente: Ellen Lodder
Contactgegevens: Ellen.lodder@heuvelrug.nl | 06 51 762 781
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: 1 mei 2021 - 31 december 2021

Het project in het kort
Competentieontwikkeling bij medewerkers om op basis van gelijkwaardigheid te participeren in een co-creatietraject met inwoners en (maatschappelijke) organisaties.

We ontwikkelen een opleiding van 3 dagdelen en bieden die afhankelijk van de planning van het co-creatietraject (die planning wordt op dit moment afgerond) aan in de periode 1 mei 2021 – 31 december 2021 aan medewerkers die gaan deelnemen in het co-creatietraject voor Maarn en Maarsbergen en andere medewerkers die op termijn in vergelijkbare trajecten gaan deelnemen.

Zaanstad: Programma organisatieontwikkeling - 2021/1

Gemeente Zaanstad

Project: Programma organisatieontwikkeling
Contactpersoon gemeente: Timo van Doremalen
Contactgegevens: t.doremalen@zaanstad.nl | 06 - 46 27 59 20
Thema: Leiderschap en cultuur
Looptijd: 1 januari 2021 - 31 december 2022

Het project in het kort
Zaanstad behoort tot de 15 grootste gemeenten van Nederland en groeit nog steeds. We werken in een stad die volop in ontwikkeling is. In 2040 zijn wij uitgegroeid tot een stad met ruim 200.000 inwoners. Dat betekent onder andere dat er flink gaat worden gebouwd. Deze groei biedt mooie kansen om de stad te moderniseren en de leefbaarheid te verbeteren, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Ontwikkelingen in de samenleving, decentralisatie van overheidstaken én bezuinigingen vragen om een andere manier van werken. We herkennen daarin grootstedelijke problematiek en stevige maatschappelijke opgaven, zoals gezondheid, duurzaamheid, kansen(on)gelijkheid, een aangename leefomgeving en veiligheid. Daarin willen wij vanuit onze verschillende rollen als overheid komen tot oplossingen die een bijdrage leveren aan deze vraagstukken.

We zien in ons dagelijkse werk echter dat het voor een inwoner/partner/bedrijf echter niet direct duidelijk is wat mag worden verwacht van een ambtenaar in een bepaalde situatie. Voor een inwoner is ‘de gemeente’ één geheel – terwijl dat in de praktijk voor ons natuurlijk niet zo is. Dit alles vraagt een open houding en flexibiliteit om in te spelen op wat nodig is, binnen de mogelijkheden die wij hebben als ambtelijke organisatie. Het vraagt interne samenwerking en leiderschap om los te breken uit onze eigen patronen. In Zaanstad zijn daarnaast in het recente verleden een aantal incidenten geweest, die deze grootschalige en abstracte verandering zeer tastbaar heeft gemaakt en onder een vergrootglas heeft geplaatst. Het heeft ook voor versnelling gezorgd om hiermee diepgravend aan de slag te gaan.

De situatie in onze aandachtswijk Poelenburg-Peldersveld is daar een van (‘de treitervlogger’, u kent het wellicht wel). Met als belangrijkste gegeven dat we vanuit het stadhuis onvoldoende signalen hebben opgepikt hoe deze wijk onder onze ogen negatief is veranderd en we daar ondanks meerdere signalen geen interventies op hebben gepleegd. Maar ook de verbouwing van een school middenin een woonwijk die tot onrust in de buurt en een jarenlange procedure en juridisch gevecht met de gemeente heeft geleid – waar wij achteraf als gemeente gezien veel fouten in hebben gemaakt.

We willen ten dienste van onze inwoners en partners in onze stad opgavegericht werken (in verschillende vormen) binnen de Gemeente Zaanstad van de grond tillen, organiseren en inrichten, ondersteunen door leren en ontwikkelen, evalueren en inbedden als reguliere manier van werken en 'way of life' in de Gemeente Zaanstad.

Dat willen we bereiken door:

1. in co-creatie (met inwoners, ondernemers, organisaties in de stad) te werken,
2. integraal overstijgend als ambtelijke organisatie, met een focus op gedeeld leiderschap en persoonlijke ontwikkeling,
3. opgavegericht via doelgerichte programma's of op andere manieren zoals via ketensturing of gebiedsgericht (samen)werken

Deze doelstellingen gaan gepaard met:

A. het loslaten van het leidende beheersingsprincipe van de staande organisatie,
B. het doorbreken van belemmerende patronen,
C. het durven loslaten van het bestaande (klassieke) ordeningssysteem in de organisatie waarin wordt gewerkt in afdelingen met taakgebieden,
D. werken vanuit een open grondhouding gericht op samenwerking (binnen afdelingen en domeinen, intern overstijgend én met de stad).

Tussenevaluatie
Lees hier de tussenevaluatie organisatie ontwikkeling traject gemeente Zaanstad.

Eindevaluatie
Hier lees je de zeer uitgebreide eindevaluatie van gemeente Zaanstad - okt 2022.

Bekijk ook

Alle inspiratie onderwerpen
Over cookies & privacy | © A&O fonds Gemeenten