Voor de
 verschilmakers.

Overig

Terug naar inspiratie

1Stroom: Meubilair

Gemeente 1Stroom (Duiven en Westervoort)

Project: Meubilair
Contactpersoon gemeente: Sandra Reijmer
Contactgegevens: s.reijmer@1stroom.nl | 088 695 30 00
Thema: Bedoeling-gerichte aanbesteding
Looptijd: juli 2019 tot 1 september 2021

Het project in het kort
Het creëren van een eigentijdse en activiteitgerichte werkomgeving, flexibel aan te passen aan de verschillende soorten werkzaamheden en omstandigheden. En daarmee bijdraagt aan het zijn van een veerkrachtige organisatie middenin een vitale samenleving. De aanbesteding doen we via de RCC methode. We gaan met elkaar in gesprek om uit te zoeken hoe een eigentijdse en activiteitgerichte werkomgeving ons kan ondersteunen bij het doen van ons werk. We gaan daarbij uit van de nieuwe organisatiestructuur die gelijktijdig met dit project wordt doorgevoerd. Wanneer we straks ander meubilair hebben en de kantoren zijn opnieuw ingericht, hebben we voldoende werkplekken die passen bij het soort werk dat we doen, binnen omstandigheden waarin we dat doen én kunnen we elkaar makkelijker vinden. En dat levert werkplezier, kwaliteit én tijdwinst op.

Evaluatie
Hier lees je de volledige evaluatie van het project Meubilair.

Documenten
Bekijk hier de visual Naar een nieuw werkplekconcept.

Leidschendam-Voorburg: Ontwikkelen van generieke rolbeschrijvingen als toevoeging op normfuncties in HR21

Gemeente: Leidschendam-Voorburg

Project: Ontwikkelen van generieke rolbeschrijvingen (modules) als toevoeging op normfuncties in HR21
Contactpersoon gemeente: Perry Alderliesten
Contactgegevens: palderliesten@leidschendam-voorburg.nl | 06 10 967 847
Thema: Overig
Looptijd: 1 oktober 2020 - 31 maart 2022

Het project in het kort
Binnen de context van de wendbare overheid c.q. wendbare organisatie leeft breed de wens om – waar mogelijk – flexibel om te kunnen gaan met functies. Dit heeft als doel om ook buiten de vaste structuren samen te kunnen werken aan maatschappelijke vraagstukken en snel in te kunnen spelen op veranderingen in de omgeving. Deze noodzaak wordt gevoed door de behoefte om mensen flexibel in te kunnen zetten op basis van talenten, competenties, resultaatafspraken en meerwaarde voor de organisatie. Op die manier komen doelstellingen van organisatie en ontwikkeling van medewerkers optimaal samen.

Ontwikkelingen binnen de sector (Omgevingswet, Assetmanagement, subsidietafels, wendbaarheid etc.) en een toenemende noodzaak tot flexibilisering van werkprocessen en organisatiestructuren (projecten, programma’s) maken een meer gestructureerde en gestandaardiseerde aanpak van flexibele inzetbaarheid wenselijk.

Het project heeft tot doel een eenvoudig en eenduidig toepasbaar personeelsinstrument te ontwikkelen, dat in aanvulling op HR21, de wendbaarheid van de organisatie vergroot. Dit zowel in het licht van autonome ontwikkelingen (zoals de omgevingswet) als interne mobiliteit (ontwikkelmogelijkheden).

Modules en sjabloon
Een module is een samenhangende combinatie van activiteiten en verantwoordelijkheden die tijdelijk met een specifiek resultaat wordt toegekend bovenop de functie. Het meest eenvoudige onderscheid tussen een functie en een module is dat iemand een functie heeft en een module vervult.

Kenmerkend voor het toepassen van een module is dat dit tijdelijk is, niet proportioneel (niet de hoofdtaak van iemand) en vrijwillig maar niet vrijblijvend. De modules moeten bij verschillende afdelingen kunnen worden ingezet (niet afdelings- of teamspecifiek dus) en voldoende van elkaar onderscheidend zijn. Uiteindelijk moet dit leiden tot een beperkt aantal modules.

Er is een duidelijke vraag vanuit de afdelingen voor het werken met modules naast de functies uit HR21. Dit project vindt dan ook in goede samenwerking tussen leidinggevenden, medewerkers, OR en HR plaats.

Bekijk hier de presentatie over 'Werken met rollen'. Er is een sjabloon module met schrijfwijzer gemaakt, waar alle modules in beschreven kunnen worden. Dit sjabloon omvat de belangrijkste kenmerken van een module. Daarvoor kun je dit format gebruiken. In het document Modules Talenten vind je meer informatie over de bedoeling van de modules en de invulling voor de proceseigenaar.
Voor meer informatie:
neem contact op met Perry Alderliesten.

Maashorst: Overgang van personeel bij een herindeling volgens het private arbeidsrecht

Gemeente Maashorst

Project: Overgang van personeel bij een herindeling volgens het private arbeidsrecht
Projectleider: Angeliek Manders
Contactgegevens: angeliek.manders@landerd.nl | 0486 458 251
Thema: Overig
Doorlooptijd: 1 mei 2020 – 1 januari 2022

Het project in het kort:
Vanaf 1 januari 2022 vormen de gemeenten Landerd en Uden één nieuwe gemeente: Gemeente Maashorst. Op weg naar de herindeling, zijn we druk bezig met alle voorbereidingen.

Per 1 januari 2020 is voor alle gemeentelijke organisaties en haar werknemers het private Arbeidsrecht van toepassing. Als gevolg hiervan en door de invoering van de Aanpassingswet Wnra gelden er voor een herindeling van gemeenten de regels die gelden in het kader van Overgang van Onderneming (OvO). Kort gezegd houdt dit in dat alle rechten en verplichtingen van werknemers van rechtswege overgaan op de nieuwe organisatie en dat er een ontslagverbod geldt. De gemeenten Landerd en Uden zijn een van de eerste gemeenten die overgaan tot een herindeling op basis van de nieuw geldende wetgeving voor gemeenten en haar werknemers. Dit betekent dat er veel meer en op een andere wijze gestuurd moet worden op het proces voor de deelprojecten op personeelsgebied. Door middel van co-creatie, waarbij de medezeggenschapsorganen betrokken worden, streven we naar het bereiken van de best haalbare resultaten met een breed draagvlak die passen binnen de nieuwe wet- en regelgeving. In de co-creatie wordt aandacht gegeven aan:

  • Het vergroten van de wendbaarheid binnen de organisaties (hoe gaan we om met een nieuwe situatie en nieuwe spelregels).
  • Het creëren van draagvlak en veiligheid in de organisaties in deze onzekere periode.
  • Het opbouwen en behouden van vertrouwen door open gesprekken te voeren met elkaar en door sensitiviteit te tonen voor belevingen tijdens de veranderingen.
  • Het reflecteren tijdens het proces, bij diverse stappen en zo nodig bijsturen.

Het streven is om vroegtijdig, namelijk medio 2021, duidelijkheid te geven over de functies in de nieuwe organisatie. De gemeenten Landerd en Uden willen graag het proces wat we gaan doorlopen en de opgedane ervaringen delen met andere gemeenten.

Evaluatie
Hier lees je de volledige eindevaluatie van de herindeling van de gemeente Maashorst.
En de bijbehorende Presentatie Aen O fonds 1 april 2021.

Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen

Gemeenten Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen

Project: Innovatieve huisvesting Noaberkracht
Projectleider: Jack Mettes
Contactgegevens: j.mettes@noaberkracht.nl
Thema: Overig
Doorlooptijd: 1 december 20219 - 1 februari 2021

Het project in het kort

Aanleiding
Binnen het gemeentehuis is er sprake van een indeling die niet meer aansluit bij de manier van werken van Noaberkracht (flexibel, gericht op samenwerking en verbinding). Er zijn veel kleine (vaste) kantoren en weinig ruimtes waar integraal gewerkt kan worden. Gelet op de organisatieontwikkeling en de aanbevelingen uit het rapport “Onderhoud Noaberkracht” (gesubsidieerd vanuit de Impulsregeling) is nu het moment om de huisvesting aan te pakken. Uitgangspunt is dat de innovatieve huisvesting bijdraagt aan de huidige organisatievisie.

Maatschappelijke effect
Noaberkracht door ontwikkelen naar een wendbare, toekomstbestendige organisatie die van betekenis is voor de samenleving en meebeweegt met de veranderingen in de samenleving. Een organisatie die flexibel is ingericht en meebeweegt met de verschillende bestuursstijlen van de beide gemeenten.

Doelstelling
De huisvesting van de gemeentehuizen van Dinkelland en Tubbergen faciliteert Noaberkracht bij het beter inspelen op recente ontwikkelingen vanuit de samenleving en politiek alsmede op het gebied van technologie en inzake de organisatievisie. Huisvesting moet zowel intern als extern ontmoeten en integraal samenwerken stimuleren. Daardoor ontstaat optimale dienstverlening richting het Noaberkracht bestuur, de colleges van beide gemeenten en inwoners van beide gemeenten. Tevens wordt de relatie tussen Noaberkracht, gemeente Dinkelland en gemeente Tubbergen verduurzaamd.

Activiteiten
Naast inhoudelijke producten (visie en huisvestingsconcept o.b.v. analyse huidige werkwijze(n) en uitgangspunten werken bij Noaberkracht; analyse van ruimtegebruik & ruimtelijke en functionele behoeften; 3 huisvestingsscenario’s incl. vlekkenplannen en matrix van de scenario’s o.b.v. kwaliteit en budget; uitwerking van één van de scenario’s) richten de voornaamste activiteiten in dit project zich op communicatie met medewerkers en bestuurders. Doel van de communicatie is dat het een bijdrage levert aan het creëren van draagvlak. Dat wordt gedaan door te informeren, informatie op te halen en kaders aan te geven, en door medewerkers te laten wennen. De communicatiekalender die onder deze communicatiestrategie valt is dynamisch. In de communicatiekalender staan activiteiten zoals brainstorm- en inspiratiesessies met medewerkers en directie.

Eindrapportage
Hier lees je de eindrapportage van gemeenten Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen.

Bekijk ook

Alle inspiratie onderwerpen
Over cookies & privacy | © A&O fonds Gemeenten