Het aantal vacatures bij gemeenten stijgt nog steeds en ligt nu rond de 11.000. Dit is 79% hoger ten opzichte van twee jaar geleden, voor het uitbreken van de coronapandemie. Met de Vacaturemonitor informeren we gemeenten elk kwartaal met actuele informatie over de arbeidsmarkt en kijken we waar mogelijk vooruit.

Personeelstekort belemmering

In het tweede kwartaal van 2022 liep de spanning volgens het CBS op de arbeidsmarkt opnieuw op. In totaal kwamen er 16.000 openstaande vacatures bij en het gemiddeld aantal werklozen daalde met 11.000. Hiermee bereikte het aantal vacatures wederom een recordhoogte en het aantal werklozen de laagste stand in de reeks met kwartaalcijfers vanaf 2003. Ook in de gemeentelijke sector piept en kraakt het vanwege de aanhoudende personeelstekorten. In de vorige Vacaturemonitor zagen we al dat bij gemeenten het hier en daar begon te knellen in de uitvoering. Dat beeld is onveranderd.

Vacaturemonitor 2022 Q2 AO fonds Gemeenten figuur1 -Nieuw geplaatste vacatures per kwartaal

Arbeidsmarktvraag stabiliseert, maar blijft onverminderd hoog

Het lichtpuntje is wel dat de arbeidsmarktvraag bij gemeenten enigszins stabiliseert. Het aantal vacatures nam, na een kleine dip begin van dit jaar, licht toe met 1,7% maar blijft nu rond de 11.000 liggen. Toch ligt het aantal nog altijd 17% hoger dan hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Gaan we verder terug in de tijd, naar voor het uitbreken van de coronapandemie, dan ligt het huidige aantal vacatures bijna tweemaal zo hoog. De vraag naar gemeentemedewerkers blijft daarmee ongekend hoog. Landelijk zien we vrijwel hetzelfde beeld.

Vacaturemonitor 2022 Q2 AO fonds Gemeenten figuur2 - Nieuw geplaatste vacatures per maand

Stijging ICT-vacatures, weer plek voor stagiairs en trainees

We zien per beroepsgroep dat na een lichte terugval in het vorige kwartaal er toch weer grote krapte is op het gebied van ICT’ers. 'Ruimtelijke ordening/milieu' is niet meer de beroepsgroep met de meeste vacatures, maar staat nu op de tweede plaats. Van jaar-op-jaar springen vooral de beroepsgroepen 'sociale zaken/werkgelegenheid', 'bestuurlijk', openbare orde/veiligheid' en 'juridisch' eruit wat betreft de stijging van het aantal vacatures.

Vacaturemonitor 2022 Q2 AO fonds Gemeenten figuur3- Nieuw geplaatste vacatures eerste en tweede kwartaal
Vacaturemonitor 2022 Q2 AO fonds Gemeenten figuur4 -staafgrafiek aantal nieuw geplaatste vacatures tweede kwartaal
Vacaturemonitor 2022 Q2 AO fonds Gemeenten figuur5 - aantal nieuw geplaatste vacatures binnen beroepsgroep

Algemene functies: meer vraag naar consultants en beleidsmedewerkers

In vergelijking met het eerste kwartaal 2022 plaatsten gemeenten ongeveer 10 procent minder vacatures in de beroepsgroep ‘algemene functies’. De groep ‘algemene functies’ betreft vooral leidinggevende functies; 41% van deze vacatures valt binnen deze beroepsgroep. Het aantal vacatures voor leidinggevend personeel is daarmee afgenomen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 (toen: 49%). Opvallend is ook dat, in tegenstelling tot het eerste kwartaal, de ‘consultant’ met 103 vacatures nu de meest gevraagde algemene functie is, gevolgd door de ‘beleidsmedewerker’ (101 vacatures). In het eerste kwartaal was de ‘projectleider’ nog het meest gevraagd. Binnen de groep ‘algemene functies’ is er vooral vraag naar consultants en beleidsmedewerkers en wat minder naar leidinggevende functies.

Toename stageplaatsen en groeiende vraag medewerkers publiekszaken

In elke Vacaturemonitor presenteren wij een top-10 van de meest voorkomende Jobfeedberoepen. Deze geven een idee van waar de gemeentelijke arbeidsvraag zich in het bijzonder op richt. Tabel 1.1 laat deze top-10 voor het tweede kwartaal van 2022 zien.

Vacaturemonitor 2022 Q2 AO fonds Gemeenten tabel11 - top 10 nieuw geplaatste vacatures naar JobFeedberoep

Het aantal vacatures voor stage- en traineeplaatsen liep sterk terug in het eerste kwartaal van 2022, maar is in het tweede kwartaal weer aanzienlijk gestegen. Dit is een seizoenseffect; het gebeurde ook in eerdere jaren. Verder is de explosieve groei van vacatures ‘medewerker publiekszaken’ opvallend. Dit aantal is meer dan verdubbeld ten opzichte van het eerste kwartaal (+110%). Ook de vraag naar directiesecretaressen groeide hard (+18%), waardoor deze voor het eerst in de top 10 van meest voorkomende Jobfeedberoepen in de gemeentelijke sector terecht komt.

Aandeel HBO-vacatures blijft het grootst, maar daalt opnieuw

Bij uitsplitsing van het aantal vacatures naar opleidingsniveaus, zien wij een verdere afname op HBO-niveau tegenover toenames op MBO- en HBO/WO-niveau.

Vacaturemonitor 2022 Q2 AO fonds Gemeenten figuur6 - Aantal nieuwgeplaatste vacatures naar opleidingsniveau tweede kwartaal
Vacaturemonitor 2022 Q2 AO fonds Gemeenten tabel12 - Aantal nieuw geplaatste vacatures per opleidingsniveau

Diffuus beeld op provinciaal niveau

In tegenstelling tot het eerste kwartaal is het beeld op provinciaal niveau diffuser; een aantal provincies kende net als op landelijk niveau een stijging van het aantal vacatures, terwijl andere provincies te maken hadden met een daling. In tabel 1.3 worden de nieuw geplaatste vacatures per provincie weergegeven over de afgelopen twee kwartalen. Op provincieniveau is het beeld diffuus. Zo is sprake van flinke groei in de Noordelijke provincies, Flevoland en Noord-Brabant, terwijl Zeeland en Overijssel juist een stevige daling kenden.

Vacaturemonitor 2022 Q2 AO fonds Gemeenten tabel13 - Aantal geplaatste vacatures per provincie

Actuele informatie blijft belangrijk

Het wordt voor gemeenten met deze lage werkloosheidscijfers dan ook een uitdaging om nog aan goed personeel te komen. Goede actuele informatie over arbeidsmarktontwikkelingen is daarbij essentieel. A&O fonds Gemeenten kijkt met de Personeelsmonitor terug op het afgelopen jaar. Met de Vacaturemonitor willen we juist actuele informatie over de arbeidsmarkt ontsluiten en waar mogelijk vooruitkijken.

Alle Vacaturemonitors

Wil je een duidelijk overzicht in de tijd, ga da naar de pagina hieronder waar alle Vacaturemonitors sinds 2019 te vinden zijn.

Werkboek succesvol de arbeidsmarkt op

Kan jouw gemeente wel wat arbeidsmarktstrategie gebruiken, download dan nu hier het werkboek Succesvol de arbeidsmarkt op! Hoe pak je dat als gemeente aan? Nu de krapte op de gemeentelijke arbeidsmarkt steeds groter wordt is het ook een steeds grotere uitdaging om het personeelsbestand up-to-date te houden. Dit werkboek helpt je op weg om dit goed aan te pakken.

Misschien vind je dit ook interessant