Programma Digitale transformatie

Wat we zien

Digitale technologie brengt verandering én kansen …
Gemeenten krijgen de komende jaren te maken met flink veranderende digitale technologie. Dat kan bedreigend zijn, maar biedt ook kansen voor medewerkers, en voor het vergroten van de publieke waarde die wordt geleverd voor inwoners.

… dat vraagt veel van medewerkers en gemeenten
Nieuwe technologie vereist een voortdurende vernieuwing van vaardigheden en kennis van medewerkers. Dat vraagt om nieuwe leersystemen. Het vraagt ook een nieuwe instelling van medewerkers en organisatie: je blijft voortdurend veranderen en leren.

 

Wat we doen

We delen kennis en tonen kansen …
We verzamelen en delen kennis en ervaringen, en laten zien waar met innovatie kansen, nieuw werk en nieuwe taken ontstaan voor gemeenten en medewerkers.

… met een veelheid aan activiteiten
De activiteiten in dit programma zijn onderverdeeld in de projecten Dataficering, De Veranderende Gemeente en Transformatie burgerzaken. We brengen kennis in kaart en organiseren onder meer leerbijeenkomsten, pilots in de gemeenten en verkenning van innovatieve vraagstukken.

 

Lees meer over de onderdelen van het programma

Via de bovenstaande tabs vind je bij Dataficering, DVG (De Veranderende Gemeente en bij Burgerzaken (Transformatie Burgerzaken) meer over de projecten van het programma Digitale transformatie.

Dataficering

Het A&O fonds Gemeente verkent de verdergaande digitalisering, nieuwe technologieën en de gevolgen hiervan voor dienstverlening, organisatie en het werk bij gemeenten. Waar mogelijk gaan we deze verkenningen vertalen in concreet HRO-beleid om te kunnen anticiperen op deze ontwikkelingen.

Doelgroep

Tot de doelgroep behoren trekkers en adviseurs binnen gemeenten die actief zijn met verdergaande digitalisering en de gevolgen voor dienstverlening, organisatie en personeel. Dit kunnen zowel leidinggevenden, projectleiders als HR-adviseurs zijn.

Publicatie Datagedreven Sturing in gemeenten

Deze publicatie beschrijft de ontdekkingstocht die het A&O fonds deed in de wereld van digitalisering in gemeenten. Deze ontdekkingstocht leverde verschillende antwoorden op die in deze publicatie worden beschreven. Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals: hoe organiseer je datagedreven sturing in de gemeente, wie zijn daarbij betrokken, hoe zorg je voor draagvlak, hoe zit het met de privacy van burgers en werknemers en over welke competenties moeten medewerkers beschikken om datagedreven te kunnen werken? Lees meer en download de publicatie.

De Veranderende Gemeente

Gemeenten staan voor veel veranderopgaven, zoals de invoering van de Omgevingswet, digitalisering, gevolgen van de participatiemaatschappij, organisatieverplatting enzovoort. Is gemeentelijke verandering en ontwikkeling nu het resultaat van de formele verandertrajecten die met deze veranderopgaven gemoeid zijn, of zijn daar heel andere processen, patronen en dynamieken aan de orde? De Veranderende Gemeente analyseert hoe die verandertrajecten in de praktijk verlopen – en dat is vaak anders dan hoe die trajecten zouden móéten gaan …

Digitale presentatie van De Veranderende Gemeente

Op de website is de de digitale presentatie van de resultaten van het leer- en onderzoeksprogramma De veranderende gemeente (verder: DVG) terug te vinden. Lees meer over het onderzoek, download de literaire en wetenschappelijke onderbouwing en download de serie verdiepende artikelen, die de bijzondere fenomenen uitleggen, welke uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Het onderzoek is gerealiseerd in opdracht van het A&O fonds Gemeenten en is uitgevoerd door prof. dr. Thijs Homan en drs. Mario Kieft, beiden werkzaam bij de Open Universiteit Nederland.

De Veranderende Gemeente

Transformatie Burgerzaken

Burgerzaken staat oog in oog met ingrijpende veranderingen. Eén van de belangrijkste is de toenemende digitalisering: deze daagt overheden uit om hun dienstverlening anders in te richten en om de menselijke factor -die altijd nodig blijft- naar een hoger plan te tillen. Het face-to-face contact met klanten wordt minder, maar de complexiteit neemt toe. En dat vereist -meer dan ooit tevoren- hostmanship en vakmanschap.

Bij de vertaalslag van de systeemwereld naar de leefwereld van de burger, moet er een balans worden gevonden in het spanningsveld van optimale dienstverlening, kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, beveiliging en fraudebestrijding. Burgerzaken staat aan het begin van een transformatie, die om de nodige flexibiliteit van organisaties, management en medewerkers vraagt.

Lees verder over Transformatie Burgerzaken en download de verschillende publicaties hierover.