“Inzicht in de belangrijkste HR kengetallen bij gemeenten”

De personeelsmonitor is de belangrijkste benchmark voor HR kengetallen bij gemeenten. Insteek is om via het onderzoek voor de personeelsmonitor te komen tot een gedeeld begrippenkader. Belangrijke kengetallen voor gemeenten op het gebied van ziekteverzuim, externe inhuur en opleiding en ontwikkeling zijn daardoor beter te vergelijken. De benchmark die hieruit ontstaat kunnen gemeenten gebruiken bij het opstellen en vormgeven van het eigen HRM beleid.

Voor de berekening van het ziekteverzuim is er al sprake van een gedeeld begrippenkader. We proberen nu ook de berekening van externe inhuur en de kengetallen voor opleiding en ontwikkeling bij gemeenten te harmoniseren door eenduidige definities en indelingen te gebruiken.

Doelstellingen

Het onderzoek voor de Personeelsmonitor heeft twee doelstellingen:

  • Het bieden van een benchmark aan gemeenten om ontwikkelingen in de bezetting en trends in HRM te vergelijken met andere gemeenten.
  • Het verschaffen van inzicht aan sociale partners in de samenstelling en ontwikkeling van de totale gemeentelijke bezetting ten behoeve van het landelijk arbeidsvoorwaarden overleg.

Tip: Vergelijk de gegevens van uw gemeente met alle gemeenten in de HR Databank.

Onderzoeksopzet

Samen met een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit de gemeentelijke sector, worden de onderwerpen die in de monitor aan de orde komen en de vragenlijst vastgesteld. Daarnaast buigt de werkgroep zich over de manier waarop we de gegevens het beste uit kunnen vragen.

Het onderzoek voor de Personeelsmonitor bestaat uit twee delen. Met toestemming van gemeenten verzamelen we de geanonimiseerde salarisgegevens bij de vier grootste salarisverwerkers (Raet, Centric, ADP en Afas). Hierdoor hebben we inzicht in de salarisgegevens van ruim 160.000 gemeenteambtenaren. Deze gegevens vormen de bron voor een tweetal onderdelen in de monitor; Ontwikkeling Gemeentelijke Bezetting; Instroom, Doorstroom en Uitstroom.

Aanvullend zetten wij jaarlijks een (digitale) vragenlijst uit onder alle gemeenten. Hierin worden meer kwalitatieve vragen gesteld over HRM beleid en ontwikkelingen in het personeelsbeleid. De respons onder gemeenten ligt over het algemeen ruim boven de 60%. Via de vragenlijst wordt informatie verzameld over:

  • Ziekteverzuim
  • Formatie & Bezetting
  • Mobiliteit
  • Vacatures & Werving
  • Externe inhuur
  • Bezuinigingen en personele consequenties
  • Opleiding & Ontwikkeling

Gedragsprotocol

Bij de Personeelsmonitor Gemeenten houdt het A+O fonds Gemeenten en de ondersteunende bureaus zich aan het gedragsprotocol behorende bij de Personeelsmonitor Gemeenten.

Bekijk alle, sinds 2000, verschenen Personeelsmonitoren.

Aanbevolen voor u