Overslaan en naar hoofdinhoud gaan
Menu

Voorbeelden

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de resultaten van de door ons gesubsidieerde projecten bekend worden bij meer gemeenten dan alleen de gemeente die het project heeft uitgevoerd. Alleen dan kunnen andere gemeenten profiteren van de praktijkkennis die het project heeft opgeleverd.

Subsidieprojecten

Klik op de onderstaande gemeenten om meer te lezen over het subsidieproject.

Alblasserdam: Armoedebestrijding 2.0

Gemeente Alblasserdam

Project: Armoedebestrijding 2.0

Contactpersoon gemeente: Mariëlle Verhoeve
Contactgegevens: mat.verhoeve@alblasserdam.nl, 06-40538723
Domein: Sociaal domein
Looptijd: 2018 – juli 2020

Het project in het kort
Sinds de decentralisatie van het Sociaal domein zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun inwoners in brede zin. Hiervoor is nodig dat ambtenaren hun kennis verbreden en verdiepen. Ook betekent dit dat de gemeente een andere positie moet gaan innemen en inwoners integraal moeten benaderen. Daarnaast wordt er met maatschappelijke partners anders contact gelegd dan voorheen. Er is niet meer alleen sprake van opdrachtgever-/opdrachtnemerschap, maar van een relatie tussen partners.

Om de armoede te bestrijden zijn er eerder pogingen gedaan in Alblasserdam om het bereik van de beschikbare regelingen te vergroten. Deze hadden echter nog niet het gewenste effect. Er is een nieuwe manier van werken nodig. Een manier waarbij de inwoner dáár gevonden wordt waar hij zich bevindt, waar met maatschappelijke organisaties wordt samengewerkt, waar de regelingen zo worden toegepast, dat ze aansluiten bij de behoefte. Om deze nieuwe manier van werken te kunnen leren, wordt ingezet op verschillende manieren: leren door te doen, leren door theoretische kennis op te doen en leren door kennis te maken met de werkwijze van andere organisaties.

Specifiek in de nieuwe aanpak is de rol van ‘erop-af-medewerker’, die een van de ambtenaren op zich neemt. Deze verbinder zoekt de inwoners op en gaat met hen in gesprek, gaat met de verschillende partijen in gesprek en legt intern verbindingen. In het project wordt – in de praktijk – ondervonden wat deze verbinder moet kunnen om deze rol tot een succes te maken. De verbinder moet een verbinding kunnen maken tussen de leef en systeemwereld om vanuit deze kennis voorstellen te doen aan de ambtelijke organisatie, zodat deze zich beter gaat aanpassen in de rol die deze tijd van een afdeling maatschappelijke ontwikkeling vraagt.

Om de bestuurlijke bereidheid tot een meer mensgerichte aanpak te vergroten, heeft het hele college via een casus een aanvraag in moeten dienen voor hulp in een complexe gezinssituatie. Hierdoor maakten zij fysiek kennis met de bureaucratische barrières. De bereidheid om ook beleidsmatig hier iets aan te doen is bestuurlijk nu ook aanwezig.

Om bestendig armoede te bestrijden zijn er 3 speerpunten:

 • Gebruik van bestaande regelingen promoten, bestaande regelingen toetsen en evt aanpassen zodat burgers in armoede lucht ervaren en hierdoor hun leven weer in eigen hand kunnen nemen, vooruit kunnen kijken.
 • Scholing (in Alblasserdam Kansrijk) aanbieden waar maatwerk leveren de sleutel is. Bewoner is leidend en niet het traject.
 • Toe leiden naar werk. Ook hiervoor geldt dat maatwerk de opmaat is.

Amersfoort: Next033

Gemeente Amersfoort

Project: Next033
Contactpersoon gemeente: Ellen Stuve
Contactgegevens: EA.Stuve@amersfoort.nl
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: 1 juni 2018 – 30 juni 2019 (fase 1)

Beluister hier de podcast over de ervaringen van team Next033.

Het project in het kort
Next033 is een zelf organiserend team dat binnen de gemeente Amersfoort uiteenlopende klussen oppakt. Soms in de rol van projectleider of procesbegeleider en dan weer als adviseur. Altijd nieuwsgierig en met een frisse blik. In juni 2018 is de gemeente gestart met zes mensen, inmiddels is het team compleet met tien medewerkers. In het tweede jaar wordt er gewerkt aan nieuwe en uitdagende opdrachten. Vanuit een Agile Portfolio wordt er bewust gewerkt aan de vier teamambities en activiteiten. Ook wordt er het tweede jaar toegewerkt naar een goede doorstroom van de eerste Nexters richting een vaste plek bij de gemeente Amersfoort.

Inhoudelijk rapportage vind je hier.

Apeldoorn: Ontwikkeltraject management: Inwoner op één!

Gemeente Apeldoorn

Project: Ontwikkeltraject management in het kader van de inwoner op één!
Contactpersoon gemeente: Manon de Waal
Contactgegevens: tel. 06 28292345
Domein: Sociaal Domein
Looptijd: november 2018 tot januari 2020

Het project in het kort
Het Managementteam (MT) van de eenheid Activering en Inkomen van de gemeente Apeldoorn is in ontwikkeling, met als doel de inwoner op één te zetten. Hiermee onderkent Apeldoorn het belang van een sterk MT in het bereiken van de maatschappelijke opgave. Doelstelling is om als MT openheid en vertrouwen uit te dragen, als één team te functioneren, betrouwbaar en toegankelijk te zijn.

Zodat wij een klimaat hebben waarin wij en medewerkers optimaal kunnen presteren, groeien en ontwikkelen, waardoor wij bijdragen aan de gemeentelijke doelstelling en inwoners vooruit helpen. Met aandacht voor waardering voor elkaar, voorbeeldgedrag vanuit het MT, de onderstroom, humor en hard werken.”

In het programma is aandacht voor teamgericht leiderschap en groepsdynamiek, individuele coaching, training op de werkplek en klantreizen.

Assen: Faalkunde fouten maken mag

Gemeente Assen

Project: Faalkunde: fouten maken mag
Gemeente: Assen
Projectleider gemeente: Anouk Kleefman
Contactgegevens projectleider: a.kleefman@assen.nl, tel. 06 11262747
Domein: P&O
Looptijd: april 2020 - april 2021

Het project in het kort
Bij de gemeente Assen zijn we ervan bewust dat de wereld snel ontwikkelt en verandert en dat het aan ons als gemeente is om bij te blijven, te leren en te ontwikkelen. ‘Waar loop jij in je vak tegenaan?’ Om die vraag te beantwoorden is lef nodig. Lef om kritisch te zijn en om oude patronen los te laten. Lef om nieuwe ideeën te opperen én uit te proberen. En bij proberen hoort falen. Iets wat we als mensen van nature zo min mogelijk proberen te doen en dat is hier in Assen niet anders. Met ‘Faalkunde: Fouten maken mag’, wordt bijgedragen om de drempel te verlagen voor het nemen van initiatieven in de organisatie. Meer begrip en acceptatie voor proberen en falen is het gewenste resultaat.

Bergen op Zoom: Binnenstadslab

Gemeente Bergen op Zoom

Project: Binnenstadslab
Contactpersoon gemeente: Marieke Molnar
Contactgegevens: m.molnar@bergenopzoom.nl, tel. 06 24393926 of Mark Kok (Binnenstadslab) m.kok@bergenopzoom.nl, tel. 06 46017248 of Daan Mulders (Pilots Omgevingswet) d.mulders@bergenopzoom.nl, tel. 0644840903
Domein: Fysiek Domein
Looptijd: vanaf 2018

Naar de podcasts

Het project in het kort
De komst van de Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken. De ervaringen die opgedaan zijn in de samenwerkingen met ondernemers vormde de basis voor de dialoog tussen de gemeente en de stad. In vier inspiratiesessies hebben we over actuele thema’s, zoals gezondheid en duurzaamheid, met elkaar gediscussieerd over de positie van Bergen op Zoom daarin.

Uit deze gesprekken zijn wij gekomen tot een handelingsperspectief: de Rode Draden. Daarmee geven we het anders werken vanuit het Binnenstadslab vorm. Zowel tussen medewerkers intern als met de inwoners en professionele organisaties om ons heen.

Summarybook inspiratiesessies
De Rode Draden

Breda: Bouwen aan inzetbaarheid

Gemeente Breda

Project: Bouwen aan je inzetbaarheid
Contactpersoon gemeente: Jannet Koster
Contactgegevens: jj.koster@breda.nl, tel.076 5294113 of 06 57593039
Domein: Bedrjfsvoering/Afdeling Organisatie
Looptijd: januari 2019 t/m 23 januari 2020

Het project in het kort
Met Bouwen aan je inzetbaarheid worden administratieve medewerkers uit de hele organisatie bewust gemaakt van de actuele ontwikkelingen en de mogelijke invloed op het eigen werk. Daarnaast wordt vooral gewerkt aan bewustwording van eigen talent door middel van verschillende workshops. De looptijd van het project is een jaar. Medewerkers (75) doen vrijwillig mee en leidinggevenden worden meegenomen in het de ontwikkelingen zodat medewerker en leidinggevende hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan over vervolgstappen.

Capelle aan den IJssel: Gedragsgericht Invorderen

Gemeente Capelle aan den IJssel

Project: Gedragsgericht Invorderen (unit belastingen)
Contactpersoon gemeente: Hans van der Stelt
Contactgegevens: h.van.der.stelt@capelleaandenijssel.nl , tel. 010 285 85 16
Looptijd: oktober 2018-oktober 2019

Het project in het kort
Een van de aspecten van een veranderende overheid is dat we meer gaan communiceren met de burger, een actievere mensgerichte houding hebben naar de burger. Door het actief benaderen van de burger proberen te voorkomen dat ze onnodig geconfronteerd worden met (toenemende) invorderingskosten. Hiervoor is het noodzakelijk dat de medewerkers zich bewust zijn van de wijze waarop zij communiceren, beseffen dat zij de sleutel in handen hebben dat de wijze waarop zij de burger benaderen zorg draagt voor het wel of niet in beweging komen van die burger (gaan ze wel of niet betalen). De medewerkers hebben hiervoor een specifieke communicatiecursus doorlopen. Door deze aanpak worden medewerkers flexibeler en kunnen daarmee hun inzetbaarheid vergroten.

Cranendonck: Netwerk VONCK!

Gemeente Cranendonck

Project: Netwerk VONCK!
Contactpersoon gemeente: Noelle Tauran
Contactgegevens: n.tauran@cranendonck.nl, tel. 06-82662102
Domein: Sociaal domein
Looptijd: 1 februari 2019 t/m 31 maart 2020

Het project in het kort
Om de betrokkenheid van inwoners en organisaties te benutten, is het van groot belang dat de gemeente meer leert te denken vanuit de logica van deze omgeving. De gemeente Cranendonck wil een netwerkprogramma opzetten waarmee inwoners, maatschappelijke partners en de verschillende afdelingen binnen de gemeente (Raad, college, ambtenaren) mee uit de voeten kunnen. Doel is om de maatschappelijke participatie te vergroten, inwoners en partners meer bij het beleid te betrekken en initiatieven uit de gemeenschap te stimuleren. Met het netwerk VONCK! wil de gemeente dat zowel inwoners, ondernemers als medewerkers en bestuur op een andere manier gaan samenwerken.

Het programma bestaat uit 2 onderdelen:

 • Het samen met partijen/inwoners organiseren van een netwerk om de betrokkenheid in Cranendonck (onorthodox) vorm te geven/uit te breiden.
 • Een intern traject waarin individuele medewerkers en afdelingen binnen de gemeente getraind worden om vanuit dezelfde gedachte hun werk anders in te richten. Van medewerkers wordt hierbij gevraagd om voortdurend te schakelen tussen de verschillende rollen.

Delft: Leerroute publiek ondernemerschap

Gemeente Delft

Project: Leerroute publiek ondernemerschap
Contactpersoon gemeente: Peter Tangel
Contactgegevens: ptangel@delft.nl, tel. 06 23016443
Beleidsthema: Leren en veranderen
Looptijd: 1 januari 2017 tot 1 januari 2019

Het project in het kort
De wereld is in beweging. Steden zijn in beweging. Delft is in beweging. We bevinden ons in een overgang naar een nieuw tijdperk. Een tijd van wij-economie, co-creatie, nieuwe businessmodellen, inclusieve en circulaire economie, innovatie en decentralisatie.

Oude systemen functioneren nog, maar volstaan niet meer. Er wordt gezocht naar nieuwe wegen. De gemeente Delft is zich van deze ontwikkelingen terdege bewust en heeft maatregelen genomen invulling te geven aan die veranderingen.

Eén ervan is, bij wijze van experiment, het aanstellen van een drietal Regisseurs Publiek Ondernemen. Deze ‘partners in Publiek Ondernemen’ gaan, vanuit een gezamenlijke drive en motivatie en samen met zowel in- als externe partners in stad en regio, op zoek naar innovatieve en ondernemende oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor de gemeente is gesteld.

Deze partners in Publiek Ondernemen hebben als opgave:

 • (Sociaal)ondernemers, initiatiefnemers e.a. ondersteunen, zodat zij hun beoogde doelen kunnen realiseren2.
 • Verdienen voor de stad
 • Verdien jezelf terug.

Dit verdienmodel moet uiterlijk per 1 januari 2018 ingaan en houdt concreet in dat twee van de drie betrokken formatieplaatsen van de regisseurs Publiek Ondernemerschap zichzelf moeten terugverdienen, plus extra geld verdienen/waarde creëren voor de stad. In 2016 en 2017, is de ambitie, willen we de eerste resultaten behalen.

Den Haag: Taskforce ‘Werken in Haaglanden’

Haaglanden

Project: Taskforce ‘Werken in Haaglanden’
Contactpersoon gemeente: Jaco Hoogendoorn
Contactgegevens: j.hoogendoorn@pijnacker-nootdorp.nl, tel. 06 22924320
Domein: Gemeentebreed, 9 samenwerkende gemeenten
Looptijd: tot 1 januari 2021

Het project in het kort


Samen sterk op de arbeidsmarkt

Met ruim 1 miljoen openstaande vacatures is de arbeidsmarkt volop in beweging. Er heerst schaarste voor bepaalde functies en vacatures blijven langer open staan dan gewenst. Je ontkomt er daarom als overheidsorganisatie niet aan om buiten de gebaande paden te treden. Met de Taskforce ‘Werken in Haaglanden’ spelen de Gemeenten: Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Werkorganisatie Duivenvoorde en Zoetermeer samen in op de uitdagingen van een snel veranderende arbeidsmarkt. Het Hoogheemraadschap van Delfland voegt zich naar verwachting in maart 2020 toe aan de Taskforce.

Jouw regio, jouw loopbaan!

Met een team van 5 specialisten zal de Taskforce zich in 2020 toeleggen op het vervullen van 95 schaarse vacatures in de vakgebieden: bouwen & wonen, handhaving en bedrijfsvoering. Dit team heeft uitvoerige kennis van de arbeidsmarkt. Zij weten welke mediakanalen in te zetten om hun doelgroepen te bereiken en hebben een frisse kijk op thema’s als: arbeidsmarktcommunicatie, vacaturemarketing en talentpooling. Naast het aantrekken van talent van buitenaf gelooft ‘Werken in Haaglanden’ in aandacht voor de eigen medewerkers. Zo kunnen medewerkers voor loopbaanadvies terecht bij een coach, wordt interne mobiliteit gestimuleerd en worden er vanuit het netwerk diverse workshops gehost. Hiermee daagt het netwerk medewerkers uit om kritisch bezig te zijn met hun eigen ontwikkeling en loopbaan.

‘Futureproof'

Verandering veroorzaak je nooit alleen en het netwerk werkt daarom nauw samen met de HR professionals van de 9 organisaties. Hiernaast is kennisdeling en samenwerking met externe partners zoals A&O fonds Gemeenten cruciaal. In maart vindt er een eerste evaluatiemoment plaats waarin we terugblikken op de resultaten van de Taskforce. Met de Taskforce hopen we overheidsorganisaties een nieuwe kijk te geven op de dynamiek en uitdagingen van de arbeidsmarkt anno nu.

Dommelvallei: Duurzame inzetbaarheid

Dienst Dommelvallei

Project: Van DIV naar IDV (Duurzame inzetbaarheid)
Contactpersoon gemeente: Mireille Wouters
Contactgegevens: m.wouters@dienstdommelvallei.nl, tel. 088 1631166
Looptijd: 1 september 2016 tot 1 september 2018

Het project in het kort
Per 1 januari 2014 zijn de teams Documentaire Informatievoorziening (DIV) van de gemeenten Son en Breugel, Nuenen en Geldrop-Mierlo samengevoegd tot één team binnen Dienst Dommelvallei. Het team DIV staat voor een grote uitdaging. De omslag van analoog documentgericht informatiebeheer naar digitaal zaakgericht beheer. Dit vraagt om een totale vernieuwing van het taakveld: de papiervretende archiefmedewerker bestaat over een aantal jaren niet meer.

DIV wordt vervangen door informatiedienstverlening (IDV). Hier werkt een pro-actieve, ondersteunende, adviserende digitale informatiebeheerder, de ‘iCoach’ en ‘iRegisseur’. Dit is een nieuwe rol die om andere kennis, vaardigheden en competenties vraagt.

De invoering van digitaal zaakgericht werken leidt tevens tot een vergaande harmonisatie en standaardisatie van de processen op dossier- en archiefbeheer. Dit leidt tot uniforme werkwijzen, wat een randvoorwaarde is om medewerkers op verschillende locaties in te zetten. Daarnaast kunnen bepaalde beheerwerkzaamheden samengevoegd worden binnen één locatie. Het samenvoegen en centraliseren van taken leidt tot een stuk efficiency, een vermindering van de kwetsbaarheid en uiteindelijk tot een aanzienlijke besparing in de beheerkosten.

Eindhoven: Planmatig werken

Gemeente Eindhoven

Project: Planlab, planmatig werken
Contactpersoon gemeente: Gerry van Aken
Contactgegevens: g.van.aken@eindhoven.nl, tel: 0615945419
Domein: Sociaal Domein
Looptijd: april 2017 tot januari 2019

Naar de podcasts

Het project in het kort
Planlab stimuleert planmatig werken en vult de bijbehorende randvoorwaarden in. Planmatig werken wordt de norm voor ambtelijk vakmanschap in het sociaal domein. Planlab traint medewerkers in de nieuwe werkwijze, biedt individuele ondersteuning en laat opdrachten soepeler lopen. Het is een groot onderhoud aan de opdrachtportfolio en richt een intakeproces in om het op orde te houden. Er wordt duidelijkheid over rollen en taken gecreëerd bij medewerkers en tussen organisatieonderdelen.

De werkwijze richt zich op de ‘levensloop’ van de opdrachten: opdrachten van buiten naar binnen formuleren, prioriteren middels intake en opdrachten uitvoeren ‘van achter naar voren’. Planlab betekent: werken aan duidelijke opdrachten, die aansluiten bij behoeften in de stad en die prioriteit hebben bij het bestuur. Per opdracht wordt bewust gekozen welke aanpak het beste past en hoeveel tijd hiervoor beschikbaar is. Medewerkers krijgen zo meer grip, ruimte en plezier zodat er betere resultaten worden bereikt. Hierdoor wordt het voor burgers, bestuurders en instellingen betrouwbaarder en transparanter in wat we (niet) doen en hoe we dat (samen) doen. Efficiëntie en effectiviteit worden vergroot door meer duidelijkheid over de werkwijze, rollen en opdrachten.

Najaar 2016 zijn we gestart met planmatig werken. Vanuit een ‘chaos’ aan opdrachten hebben we overzicht kunnen creëren en is het gelukt medewerkers te ‘besmetten’ met het planmatig werken ‘virus’. Dit heeft bijgedragen aan een effectievere en efficiëntere aanpak. Het is nog niet klaar, er liggen voldoende uitdagingen: planmatig werken continueren en verder door ontwikkelen en meer bestendigen. Bij steeds meer medewerkers bestaat het gevoel van urgentie voor het planmatig aanpakken van opdrachten!

Bijlage 1-doelenbomen werkinstructie
Bijlage 2-doelenboom (leeg) format
Bijlage 3-Plan van Aanpak format (leeg)
Bijlage 4-Radardiagram Planlab (leeg)
Bijlage 5-voortgangsrapportage (leeg)

Emmen: Teams aan zet

Gemeente Emmen

Project: Teams aan zet
Contactpersoon gemeente: Jeanette Tuinstra
Contactgegevens: j.tuinstra@emmen.nl, tel. 0591 689187
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: tot 1 januari 2020

Het project in het kort
Binnen de organisatieontwikkeling in de gemeente Emmen, richt men zich op de veranderende rol van de overheid. “Meer van de samenleving, andere overheid”. De gemeente Emmen is een pilot gestart:Teams aan zet (TAZ), waarbij de teams op weg worden geholpen naar zelforganisatie. De pilot start met twee teams, onder leiding van een externe begeleider en twee interne begeleiders. Zij leren van de externe. Het traject omvat 6 dagen verspreid over een jaar, waarbij de teams kennis maken met persoonlijk leiderschap en de theorie achter zelforganisatie. Er wordt een gezamenlijke doelstelling met ambitie geformuleerd. Tijdens deze dagen krijgen de teams tools en uitleg over de theorie en er wordt geoefend met de tools.

Persoonlijk leiderschap, richting en ruimte, gebruik maken van collectieve intelligentie en vertrouwen zijn belangrijk in het traject. In de periode tussen de trainingsdagen, gaan de teams zelf verder met het in de praktijk brengen van het geleerde. De teams kunnen waar nodig een beroep doen op de interne begeleider. Een vraag die steeds weer gesteld wordt is: Wat gaat goed en wat kan beter? Tussentijds wordt er geëvalueerd met de teams en met het concern management team. In Emmen is men enthousiast over wat dit met de pilot teams doet.

Parallel aan dit traject is ook een “train de trainer” programma gestart met medewerkers, die de ambitie hebben (bevlogenheid) om uiteindelijk intern begeleider te worden. Zo kunnen ook de andere teams binnen de gemeente begeleid worden naar zelforganisatie. Zo wordt zelf de expertise georganiseerd en geborgd in de organisatie.

Friesland: Week van de Uitwisseling 2019

Werken in Friesland

Project: Week van de Uitwisseling 2019
Contactpersoon gemeente: Regina Sleifer (Werken in Friesland is een stichting waarvan alle gemeenten in Friesland lid zijn)
Contactgegevens: regina.sleifer@werkeninfriesland.nl, tel. 06 57320175
Looptijd: In september 2019 beginnen de eerste vergaderingen met de werkgroep ten behoeve van de Week van de Uitwisseling in juni 2020

Het project in het kort
In de Week van de Uitwisseling zetten bedrijven en overheidsorganisaties in Friesland de deuren voor elkaar open. Dit gebeurt met gesloten beurs! Werknemers krijgen de kans om een zogenaamd kijkje in de keuken van een ander bedrijf te nemen. Of je nu manager, administratief medewerker, informatietechneut of brugwachter bent, ‘De Week van de Uitwisseling’ is voor iedereen!

Het doel van het project Werken in Friesland is om de arbeidsmobiliteit, kennisdeling en samenwerking in Friesland te stimuleren. Medewerkers worden geïnspireerd door bijvoorbeeld een andere werkwijze in een ander bedrijf. Ook is het mogelijk om het netwerk te vergroten, kennis te delen, van elkaar te leren en andere functiemogelijkheden te onderzoeken. Het kan allemaal tijdens ‘De Week van de Uitwisseling.’ Deelname is vooral leuk en leerzaam.

Goes: Talent in actie

Gemeente Goes

Project: Talent in actie
Contactpersoon gemeente: Tonny Lamper
Contactgegevens: t.lamper@goes.nl
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: 2016 – 2018

Het project in het kort
In de gemeente Goes wordt vanaf 2016 gewerkt aan het project Talent in actie. Het management besloot destijds dat het talent in de organisatie beter benut kon worden. Dat geeft beweging in de organisatie. Talentcoach Luk Dewulf werd uitgenodigd om hier praktisch invulling aan te geven: gesprekken en een talentprofiel. En trainingen voor gesprekstechnieken voor zowel leidinggevenden als niet-leidinggevenden. Het is een lang traject met kleine stappen. Inmiddels is de hele organisatie met talentontwikkeling bezig. Zelfs de burgemeester heeft een talentprofiel aangemaakt. Medewerkers hebben meer plezier in hun werk. Tegelijkertijd is het nooit af! Een volgende fase is om via interviews met leidinggevenden in kaart te brengen wat er gedaan wordt aan talentontwikkeling.

Gouda: Datagedreven sturing

Gemeente Gouda

Project: Datagedreven sturing
Contactpersoon gemeente: Lotte Meindertsma
Contactgegevens: lotte.meindertsma@gouda.nl, tel. 06 48135402
Looptijd: december 2018 – februari 2020

Het project in het kort
Het gebruik van data in besluitvorming verspreidt zich steeds sneller over de publieke en private sectoren. Ook overheden zijn begonnen met het ondersteunen van besluitvorming met snelgroeiende hoeveelheden data uit meerdere bronnen: ‘datagedreven sturing’. Er zijn nog steeds relatief weinig voorbeelden van het daadwerkelijk gebruiken van data om beleid vorm te geven. Data bereikt de besluitvorming niet of wordt door besluitvormers onvoldoende benut.

Bij de gemeente Gouda wordt onderzoek gedaan naar de competenties die ‘ambtenaren 4.0’ in Nederlandse gemeenten nodig hebben om op een effectieve en verantwoorde manier data te gebruiken in het maken van beleid, en hoe deze competenties in gemeenten kunnen worden ingebed. Het doel is het ontwikkelen van een competentie-profiel en een praktische tool op basis van dit profiel, die gebruikt kan worden door ambtenaren in gemeenten die aan de slag gaan met data in beleidsvorming.

Onderdeel van het onderzoek is dat tien Goudse ambtenaren die daadwerkelijk werken met data of met data hebben gewerkt, geïnterviewd worden. Deze interviews richten zich op de ‘kritieke’ momenten die zij hebben ervaren in het werken met data, wat zij precies hebben gedaan en waarom.

Op basis van het onderzoek wordt als experiment een data teamstart ontwikkeld. Zo worden onderzoek en praktijk aan elkaar gekoppeld.

Heerde: Zelfexpressie en feedback

Gemeente Heerde

Project: Zelfexpressie en feedback op basis van geweldloze communicatie vanuit het organisatieontwikkelingstraject
Contactpersoon gemeente: Jeanien van den Berg (organisatieadviseur)
Contactgegevens: jeanien.berg@heerde.nl, tel. 06 53642118
Domein: Afdeling Bedrijfsadvisering en -ondersteuning/ PO
Looptijd: september 2019 t/m februari 2020

Het project in het kort

Dit is het laatste thema van in totaal vier thema’s om te komen tot een 'Omgevingsbewuste en ondernemende organisatie' waarbij de gesprekspartner zich gehoord voelt en zo mogelijk tevreden wordt gesteld. Veelal denken en spreken we in oordelen en meningen. Daaronder ligt een onvervulde behoefte. Als we vanuit die behoefte praten in plaats van het oordeel of de mening, dan vindt het echte gesprek plaats en dienen er tal van mogelijkheden aan om daarin te voorzien. Dan vindt er verbinding plaats. Hierdoor wordt het samenwerken en de eigen verantwoordelijkheid nemen gestimuleerd wat ten goede komt aan de organisatievisie.

Hoogeveen: Incompany Post HBO Bedrijfskunde

Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen

Project: Incompany Post HBO Bedrijfskunde

Contactpersoon gemeente: José de Korte
Contactgegevens: j.de.korte@dewoldenhoogeveen.nl, tel. 06 11347036
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: 2 jaar

Het project in het kort
Een tweejarig incompany traject Post HBO Bedrijfskunde levert de 16 deelnemers een waardevol diploma op én input voor de organisatieontwikkeling. Door de opleiding te koppelen aan ontwikkelingsvraagstukken in de organisatie wordt een intrinsiek ontwikkel-/adviestraject georganiseerd, begeleid door Hogeschool Windesheim.

Actuele casestudie en opdrachten vanuit de directie/management vormen input voor de thema’s uit de studie. Alle eenheden zijn vertegenwoordigd in de deelnemersgroep en er is een verdeling tussen leidinggevenden en niet-leidinggevenden die de opleiding volgen. Daardoor kan een integraal resultaat bereikt worden in alle domeinen en bedrijfsvoering, wat de hele organisatie ten goede komt.

Kerkrade: Ontwikkelingstraject Team Wijkontwikkeling

Gemeente Kerkrade

roject: Ontwikkelingstraject Team Wijkontwikkeling
Contactpersoon gemeente: Ingrid Severens (Beleidsadviseur Wijkaanpak)
Contactgegevens: ingrid.severens@kerkrade.nl, tel. 06 24682623
Domein: Sociaal domein
Looptijd: 2018-2019

Het project in het kort
De directe aanleiding voor het ontwikkelingstraject Team Wijkontwikkeling is het belang van het gezamenlijke ‘nieuwe werken’ van de gemeente en partners. Dit komt vooral naar voren door de omslag van werken in het sociaal domein als gevolg van de decentralisaties en in het fysieke domein met de invoering van de omgevingswet.

Als Team Wijkontwikkeling werken wij constant in de ‘frontlinie’ en fungeren wij als een draaischijf tussen de gemeente en de ‘buitenwereld’. Dit vraagt veel van het zelf organiserend vermogen van het team en zelfsturing van de individuele medewerkers. In onderstaande bijlagen lees je alles over ons aanpak.

Leiden: Innovatief recruitment Ontwikkelpool

Gemeente Leiden

Project: Innovatief recruitment Ontwikkelpool
Contactpersoon gemeente: Eva van der Post
Domein: Arbeidsmarkt
Afgerond: 1 november 2019
Projectnummer: 2017-00416

Het project in het kort
De gemeente Leiden werkt aan een vitale organisatie. Men wil nieuwe medewerkers aantrekken die opgavengericht gaan werken. Het project richt zich op toekomstgericht recruitment en begeleiding van nieuwe medewerkers. Nieuwe medewerkers die resultaat- en opgavengericht kunnen werken, krijgen verantwoordelijkheden. Men wil jonge mensen tot en met 35 jaar binnen halen die met een grote vanzelfsprekendheid zich kunnen bewegen in de informatiesamenleving en zich niet laten weerhouden door oude normen en patronen. Mensen die de huidige medewerkers meenemen in hun enthousiasme en als hefboom fungeren voor de verspreiding van de nieuwe werkwijze. Het gaat om zowel starters als medewerkers in hun tweede of derde loopbaanstap. Voor de werving wordt er naast extra inzet van interne medewerkers ook gebruik gemaakt van een extern bureau.

Er is gekozen om te werven op opgaven en nadrukkelijk niet op functie en opleidingseisen. Bij de wervingscampagne is geworven op 7 thema’s en er is gebruik gemaakt van sociale media, zoals gerichte LinkedIn werving, LinkedIn pagina van de gemeente Leiden en de netwerken van eigen collega’s, wethouders en leidinggevenden. Er zijn geen gebruikelijke functie-eisen gesteld, maar er is geworven op talent en goede ideeën voor een van de thema’s. Het project heeft goede getalenteerde mensen die breed inzetbaar zijn in de organisatie opgeleverd.

Lees hier meer over het project.

Maastricht: Duurzame ontwikkeling reiniging

Gemeente Maastricht

Project: Duurzame ontwikkeling reiniging
Contactpersoon gemeente: John Janssen
Contactgegevens: john.janssen@maastricht.nl, tel. 043-3503197
Domein: Buitendienst
Looptijd: 2017 en 2018

Het project in het kort
Als gevolg van sociaal maatschappelijke, economische en technologische factoren veranderen de positie, rol en taken van gemeentelijke buitendiensten. In de gemeente Maastricht werkt de afdeling Stadsbeheer intensief samen met het SW-bedrijf en met de afdeling werk & inkomen. Door veranderingen in wetgeving staat de inzet van SW-ers onder druk. Tegelijkertijd is er de noodzaak om de werkprocessen tussen de verschillende onderdelen en teams integraal te coördineren. Regionalisering speelt hierbij een rol. Daarom is de gemeente op zoek gegaan naar antwoorden op de vraag hoe medewerkers konden worden voorbereid op de toekomst.

De oplossing is gevonden in wijkgericht werken in plaats van een functionele scheiding tussen ‘grijs’ en ‘groen’. Er is een koppeling gelegd tussen het technische beheer en organisatie- en personeelsplanning. En er is zicht en grip op de benodigde formatie.

Succesfactoren waren het werken met een ontwikkelteam waaraan mensen deelnemen uit alle lagen van de organisaties. Daarnaast waren zowel lijn als de uitvoerende medewerkers maximaal betrokken, waardoor er voldoende kennis over het primaire proces was. Kennis van het primaire proces was ook essentieel bij de keuze van de externe begeleiding. Tot slot is een proactieve ontwikkelwijze gehanteerd, waarin een combinatie van kennisdeling, leren en samen problemen oplossen werd toegepast.

Meierijstad: Leidinggevenden in beweging

Gemeente Meierijstad

Project: Leidinggevenden Meierijstad in beweging
Projectleider gemeente: Cecile den Ouden
Contactgegevens: cdenouden@meierijstad.nl, tel. 06 5717808
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: april 2018 tot mei 2019

Het project in het kort
Gemeenten moeten in hun denken, instrumenten en structuren kantelen van systeemwereld (regels en processen) naar leefwereld om effectief oplossingen te organiseren voor burgers en samenleving. Meierijstad heeft een flexibele en patroon doorbrekende manier van werken en organisatiestructuur neergezet, die hierop aansluit. Dit vergt van medewerkers dat zij vakbekwaamheid combineren met flexibiliteit, eigenaarschap en oplossingsgericht handelen. Daarnaast vindt er een ontwikkeling plaats waarbij er steeds meer gewerkt wordt vanuit rollen, in plaats van vanuit functies.

Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij ruimte en vrijheid bieden, maar tegelijkertijd ook actief sturen op resultaten en processen. Dit vraagt ook dat medewerkers van aanbodgericht meer vraaggericht gaan werken, regels durven los te laten. Van toetsen of controleren naar adviseren, begeleiden of faciliteren.

Het project ‘Leidinggevenden in beweging’ faciliteert leidinggevenden in hun nieuwe rol. Het project richt zich op leren en veranderen, het zich eigen maken van vaardigheden, houding en gedrag die samenhangen met nieuwe manieren van werken. Het programma ontstaat gaandeweg en is een organisch ontwikkelpad, een ‘leiderschap ontwikkelbeweging’, waarin co-creatie en het integreren van leren en werken centraal staat.

Meierijstad: Ontwikkelopdracht Buitendienst

Gemeente Meierijstad

Project: Ontwikkelopdracht Buitendienst
Contactpersoon gemeente: Karlien de Bekker
Contactgegevens:kdebekker@meierijstad.nl, tel. 0413 381128
Domein: Buitendienst
Looptijd: september 2018 t/m november 2019

Het project in het kort
De buitendienst van de gemeente Meierijstad staat voor een belangrijke ontwikkelopgave. Achtergrond hierbij is dat de verschillende buitendienstonderdelen en medewerkers nog niet als één organisatie werken, maar nog conform de werkwijze zoals bij de oude gemeente. Daarnaast vragen de nieuwe organisatiefilosofie en de veranderde omgeving waarbinnen de gemeente opereert om een andere houding, andere competenties en ander gedrag van medewerkers. De ontwikkelopdracht is zowel gericht op structuur en processen als op cultuur en ontwikkeling van aanwezige talenten en benodigde competenties en houding. Streven is een moderne, omgevingsgerichte, resultaatgerichte buitendienst met een positieve werkcultuur en mogelijkheden om elkaar aan te spreken.

Onderdelen die tijdens het traject aan de orde komen, zijn:

 • De realisatie van een centrale werk- en personeelsplanning
 • Integraal werken en denken
 • Teamontwikkeling
 • Effectieve klantcommunicatie
 • Bevordering van de vitaliteit

Kenmerkend voor onze aanpak is dat het team buitendienst, net als alle organisatieonderdelen van de gemeente, zelforganiserend zijn. De projectleiders van de verschillende deelactiviteiten van het project “Ontwikkelopdracht buitendienst” zijn daarmee ondersteunend aan het team in plaats van leidend voor de activiteiten die worden ondernomen.

Montferland: Verandertraject Bestuurlijke Vernieuwing

Gemeente Montferland

Project: Verandertraject Bestuurlijke Vernieuwing 'Buiten is het hart van binnen'

Contactpersoon gemeente: Hans Meijer
Contactgegevens: h.meijer@montferland.info, tel. 0316 291316
Domein: Staf
Looptijd: februari 2019 tot december 2020

Het project in het kort
Doelstelling is om samen met inwoners en andere belanghebbenden van Montferland te komen tot een flexibele en efficiënte relatie. Waarin samenwerking met gebundelde kracht en expertise bijdragen aan een goed woon-, leef- en werkklimaat in Montferland. Een belangrijk onderdeel is het trainen van de medewerkers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methodiek waarderend onderzoeken. Uitgaande van de eigen kracht en de kracht van de inwoners.

Noardeast-Fryslân, de BUCH en Haarlem: A&O on tour

Project: A&O on tour bij Gemeente Noardeast-Fryslân, de BUCH en Haarlem
Projectleider A&O fonds Gemeenten: Fred Jansen
Contactgegevens: fred.jansen@aeno.nl
Domein: Gemeentebreed
Data: editie 1 op 13 juni 2019, editie 2 op 16 juli 2019

Het project in het kort
A&O fonds Gemeenten wil mooie innovatieve projecten graag delen met de sector én verder brengen. Het idee is simpel: we halen de verhalen op in de gemeenten én verspreiden ze. Dit doen we tijdens A&O on tour.

We gaan langs verschillende gemeenten om verhalen op te halen tijdens inspirerende rondetafelgesprekken. Vind op deze pagina een terugblik van de ‘A&O on tour’ en de podcast-serie ‘De Rode Draad’ over de rondetafelgesprekken tijdens deze ‘tours’.

Noardeast-Fryslân: Op reis met NEXT

Gemeente Noardeast-Fryslân

Project: Op reis met NEXT
Contactpersoon gemeente: Sjoerdje Janna Venema en Tineke Babois
Contactgegevens: s.venema@noardeast-fryslan.nl en t.babois@noardeast-fryslan.nl
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: januari 2019 tot en met februari 2020

Naar de podcasts

Het project in het kort
We willen een avontuurlijke reis aangaan met de hoop op het verkennen van onbekende paden, nieuwe culturen en waardevolle inzichten”.

Dat was de uitgesproken wens van de gemeente in september 2018. De hele reis al per dag en locatie inplannen was niet de bedoeling, omdat er ook ruimte voor avontuur moet blijven. Dingen ontdekken en daarbij vast ook tegenslagen tegenkomen. Vanuit deze gedachte is een zeer diverse talentpool opgericht, Next genaamd.

De avonturiers van NEXT zijn niet in de lijn van de organisatie ingedeeld om te voorkomen dat er wordt meegegaan in het stramien van de organisatie. Dit verlaagt het risico dat de frisse blik van de young professionals verloren gaat. NEXT moet bijdragen aan verjonging van de organisatie, ruimte creëren voor vernieuwing en vrijheid van handelen stimuleren. Al experimenterend worden heilige huisjes onder de loep genomen.

Rotterdam: Inclusieve werkvloer

Gemeente Rotterdam

Project: Inclusieve werkvloer
Contactpersoon gemeente: Gianna Jonker
Contactgegevens: aj.jonker@rotterdam.nl
Domein: gemeentebreed
Looptijd: juli 2017 – juli 2018

Het project in het kort
Inclusie als vanzelfsprekendheid op de werkvloer. De inclusieve samenleving is een veelgehoord begrip, maar handelen professionals daar ook naar? Hoe doe je dat; inclusief samenleven? In de praktijk is er discrepantie tussen het streven naar inclusie en de benodigde attitude van professionals om dit te bewerkstelligen.

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. Participatie en inclusie vormen het uitgangspunt. Het is essentieel om als overheid te werken vanuit inclusie en dit te integreren in de dagelijkse praktijk. De gemeente Rotterdam wil als een van de grootste werkgevers van de stad het goede voorbeeld geven en start daarom een pilot om een inclusieve werkvloer te creëren.

Tijdens “All inclusive ervaringsdagen” (een theaterprogramma) – met acteurs zonder en mét een beperking – ervoeren Rotterdamse medewerkers hoe je op een gelijkwaardige manier als collega’s op de werkvloer kunt werken en hoe je kan redeneren vanuit competenties en talent.

Rotterdam: Verbinding tussen jonge en oude medewerkers

Gemeente Rotterdam

Project: Waardevolle verbindingen tussen jonge en oude medewerkers
Contactpersoon gemeente: Claudia Baars
Contactgegevens: c.baars@rotterdam.nl, tel. 06 23881174
Beleidsthema: Arbeidsomstandigheden; Duurzame inzetbaarheid
Looptijd: 1 december 2016 tot 1 januari 2018

Het project in het kort
Stadsbeheer houdt de Rotterdamse buitenruimte in vorm. Met ruim 3.000 collega’s zorgt Stadsbeheer ervoor dat de stad een fijne, veilige en schone stad is om in te wonen, werken en recreëren.

Vakmanschap staat bij Stadsbeheer hoog in het vaandel, gericht op het beste resultaat op straat. Efficiënt, duurzaam en innovatief. Gelijkertijd staat zowel de duurzame inzetbaarheid van ouderen als van jongeren onder druk. Stadsbeheer vergrijst. Dit maakt dat het belang groeit dat de oudere werknemers gezond, productief en met plezier tot aan de pensioengerechtigde leeftijd aan het werk blijven.

Daarnaast zullen ook de jongeren langer moeten werken en misschien wel bijna 60 jaar aan het werk zijn. Hierdoor is het belangrijk dat jonge medewerkers van jongs af aan werken aan hun talentontwikkeling en de eigen regie nemen op hun eigen duurzame inzetbaarheid. Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe in het werk waardevolle verbindingen tussen jong en oud gemaakt kunnen worden. Dat wil zeggen dusdanige verbindingen dat er meer tegemoet wordt gekomen aan ieders basisbehoeften op het gebied van bestaanszekerheid, autonomie, competentie en verbinding met anderen. Bijvoorbeeld door de taken van ouderen en jongeren inhoudelijk met elkaar te verbinden.

Of door ouderen hun kennis over te laten dragen aan de jongere medewerkers of trainees maar ook vice versa. Dit kan bijvoorbeeld door oudere en jongere medewerkers samen te laten werken: de oudere medewerker brengt kennis en ervaring over, en de jongere medewerker helpt bij fysieke taken en leert de oudere medewerker de nieuwste ontwikkelingen, gebruik van smartphone, tablets etc. Terug dus naar het oude ‘meester en gezel’-denken om waardevolle connecties te maken tussen oud en jong. Dit om zowel bij de jonge als oude medewerkers onder meer hun vakmanschap te versterken door nieuwe vormen van leren, intervisie en kennisoverdracht. Dit alles om bij te dragen aan de kansen van oudere werknemers om gezond, productief en met plezier tot aan de pensioengerechtigde leeftijd aan het werk te blijven. En daarnaast de talentontwikkeling van jongere medewerkers te stimuleren.

Schiedam: Talent als Kracht

Gemeente Schiedam i.s.m. Vlaardingen, Maassluis en Stroomopwaarts

Project: Talent als Kracht

Contactpersoon gemeente: Fatima Ait Bari
Contactgegevens: f.aitbari@schiedam.nl, tel. 010 2191036
Domein: Talent MVS
Looptijd: 3 maart 2020 t/m 1 mei 2020

Het project in het kort
Talent MVS biedt het trainingstraject aan voor alle medewerkers van de gemeenten Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Stroomopwaarts. Het doel van dit 2 daagse traject is om door te werken met diverse werkvormen het bewustzijn van de eigen talenten, persoonlijkheid en drijfveren te vergroten. Om vervolgens te werken aan het vergroten van de eigen wendbaarheid en inzetbaarheid.

Tilburg: Continue dialoog

Gemeente Tilburg

Project: Continue dialoog
Gemeente: Tilburg
Projectleider gemeente: Esther Waterberg
Contactgegevens projectleider: esther.waterberg@tilburg.nl, tel. 06 11489117
Domein: P&O, Advies en Beleid
Looptijd: 1 jaar

Het project in het kort
Het jaarlijks ritueel van beoordelings- en functioneringsgesprekken wordt in Tilburg los gelaten. In plaats daarvan gaan ze uit van de continue dialoog: het goede gesprek tussen medewerker en leidinggevende. In plaats van één of tweemaal per jaar een verplicht functionerings- en beoordelingsgesprek, wil P&O in Tilburg stimuleren om vaker stil te staan bij belangrijke onderwerpen als functioneren, werkplezier en persoonlijke ontwikkeling. De continue dialoog stimuleert en ondersteunt leidinggevenden en medewerkers om vaker met elkaar in gesprek te gaan. Maar vooral ook om het goede gesprek te voeren over de koers en te bereiken resultaten in de opgaven én over kwaliteiten en ambities. De vorm, het moment, de plaats en de duur van gesprekken is vrij. Leidinggevende en medewerker bepalen dus samen waar zij behoefte aan hebben en hoe zij de gesprekken vorm geven.

Tilburg en Utrecht: Onderzoek Content en Chatbot

Gemeente Tilburg en gemeente Utrecht

Project: Onderzoek Content en Chatbot
Contactpersoon gemeente: Eline Kooijman (Tilburg)
Contactgegevens: eline.kooijman@tilburg.nl, tel. 06 25687678
Domein: Dienstverlening
Looptijd: mei tot december 2019

Het project in het kort
De gemeente Utrecht en Tilburg onderzoeken samen de haalbaarheid, gevolgen en randvoorwaarden van het kanaalonafhankelijk inrichten van content met behulp van chatbottechnologie. Door het bouwen van een prototype van een chatbot bekijken we of de content herbruikbaar is over kanalen heen en of de chatbot dusdanig in te richten is dat hij door meerdere gemeenten gebruikt kan worden.

Tilburg: Ontwikkeling aanpak Vroegsignalering 12minners

Gemeente Tilburg

Project: Ontwikkeling aanpak Vroegsignalering 12minners
Contactpersoon gemeente: Michael Rol
Contactgegevens: michael.rol@tilburg.nl, tel. 013 542 8806
Domein: Sociaal domein
Beleidsthema: Samenwerking, Vakmanschap
Looptijd: 1 april 2016 tot 1 oktober 2017

Het project in het kort
Aanleiding is het probleem dat kinderen die vóór hun 12de jaar antisociaal en delinquent gedrag vertonen, een sterk verhoogd risico lopen om zich later op het criminele pad te begeven, wat maatschappelijk ongewenst is. Vroegtijdig interveniëren blijkt effectief, het vraagt wel om het creëren van een sterke sociale omgeving (een sterk netwerk) en samenwerken. Naast de persoonlijke sociale omgeving (het eigen gezin) is afstemming en samenwerking nodig tussen andere betrokkenen, mensen én organisaties. School, politie, maatschappelijke organisaties, de buurt, clubs en verenigingen etc.

De invalshoek van deze aanpak is die van leren samenwerken (organisaties), het ontwikkelen van samenwerkingscompetenties en het toepassen van professionele interventies vanuit een multidisciplinaire benadering. In een samenwerkingspilot worden praktijkervaringen en inzichten opgedaan die leiden tot een samenwerkingsaanpak. In de pilot wordt vanuit het perspectief van de professionals onderzocht, geobserveerd en gewerkt. Welke indicatoren, informatie en interventies heb je, gebruik je en deel je met elkaar? Hoe werk je samen en wat maakt dat het samenwerken effectief en succesvol is?

Terneuzen: Het Nieuwe Samenspel

Gemeente Terneuzen

Project: Het Nieuwe Samenspel
Contactpersoon gemeente: Anouk Guilliet
Contactgegevens: a.guilliet@terneuzen.nl , tel. 06 13162844 of Ruth de Bruin (Zeeland bruist) ruthdebruin@zeelandbruist.nu, tel. 06 22504134
Domein: Sociaal Domein
Looptijd: 2017-februari 2019

Het project in het kort
Het Nieuwe Samenspel is een spel gericht op burgers, ambtenaren, bestuurders, professionals, ondernemers en anderen. Zij werken via Het Nieuwe Samenspel samen aan een lokaal initiatief in de leefomgeving. In twee uur speeltijd ontwikkelen de betrokken partijen een gezamenlijk actieplan. Het is spel voor iedereen beschikbaar.

Buurtbewoners, actiegroepen en energiecoöperaties kunnen Het Nieuwe Samenspel samen met andere belanghebbenden spelen om hun dromen waar te maken. Bij vraagstukken als: We willen in onze wijk een moestuin met kas, terras en speelvoorziening. Of: We maken onze straat energieneutraal. Of: We onderhouden het groen in onze wijk zelf. Gemeenten kunnen het spel inzetten om hun beleidsdoelen samen met de inwoners te realiseren. Denk aan: leefbaarheid, energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteit, omgevingswet, zorg voor elkaar enzovoort.

Bijvoorbeeld: Hoe realiseren we samen met de inwoners een woongebouw met zorg voor elkaar? Of: Hoe blijft lokale mobiliteit beschikbaar en betaalbaar? Binnenkort kan je hier een film bekijken waarin Het Nieuwe Samenspel live wordt gespeeld.

Uden: Rolwisseling binnen Netwerk van Voorzieningen

Gemeente Uden

Project: Rolwisseling binnen Netwerk van Voorzieningen

Contactpersoon gemeente: Juanita van der Hoek
Contactgegevens: juanita.van.der.hoek@uden.nl, tel. 06 19280590 of tel. 0413-281596
Domein: (transformatie) Sociaal domein
Looptijd: 1 april 2019 t/m 1 april 2020

Het project in het kort
Integraal werken in en met netwerken – want geen enkele organisatie binnen het sociaal domein is een eiland – is in de praktijk moeilijker dan op papier. Daarbij komt de toenemende vraag naar transparant werken en digitalisering, inclusief de aangescherpte eisen van de AVG en de doelen van de Omgevingswet. Dat vraagt om een degelijke procesbeschrijving.

Om papier en praktijk samen te laten vallen, wordt al werkende de praktijk vertaald naar een verfijnde procesbeschrijving. Daarin wordt wordt goed gekeken wat ieders rol is of moet zijn in het netwerk, afgezet tegen ‘waar staan we nu’ en ‘waar willen we naar toe’ zoals in het strategisch beleid is benoemd. We willen niet blijven hangen in toevallige treffers of (vaker voorkomend) onverwachte, vervelende missers, maar zeker(der) weten dat we de goede dingen goed doen.

Hierbij maken we gebruik van nieuw, zelf ontwikkeld instrumentarium, en gaan we wijkgericht werken (17 wijken in totaal) aan de samen met de wijk opgestelde doelen. De werkwijze per wijk en de rol van het instrumentarium daarin, wordt na afronding als product beschikbaar gesteld, evenals het nieuw ontwikkelde instrumentarium.

Veenendaal: Publiek Ondernemerschap

Gemeente Veenendaal

Project: Publiek Ondernemerschap
Contactpersoon gemeente: Martin Thies
Contactgegevens: martin.thies@veenendaal.nl , tel. 06 50510918
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: 1 juni 2015 – 6 november 2018

Het project in het kort
De maatschappij wordt steeds mondiger. Internet en sociale media spelen daar een grote rol in. Inwoners en bedrijven wachten niet tot de gemeente iets doet. Nee, ze nemen zelf het initiatief. De samenleving verwacht meer creativiteit en meedenken van de gemeente als het gaat om oplossingen. Dit vraagt van medewerkers een houding van meedenken, creativiteit, wegnemen van belemmeringen, maar juist ook: helder zijn over kaders en het waarom van die kaders.

In het programma ISO stelden we de Veenendaler centraal. Concreet betekende dit dat we aansluiting hielden door initiatieven te omarmen: In samenspraak met de samenleving, oplossingsgericht bezig zijn (ISO). Luisteren naar collega’s en inwoners, meedenken in oplossingen, echt creatief samenwerken, lef tonen, belemmeringen wegnemen en resultaten boeken staan centraal om als publiek ondernemer te handelen. Door middel van bijeenkomsten, ontwikkelde spelen, trainingen, beloningen, presentaties en vieren van successen zijn wij er in geslaagd om onderstaande doelstellingen te bereiken.

 • Medewerkers hebben meer plezier in het centraal stellen van de samenleving wat zich uit in ondernemender gedrag
 • De organisatie betrekt de samenleving intensiever bij de realisatie van initiatieven
 • De samenleving vindt een gewilliger oor bij de gemeente om eigen initiatieven en wijzigingen te realiseren.
 • Verslag Publiek Ondernemerschap en Pecha Kucha

Waalwijk: Gedeeld eigenaarschap

Gemeente Waalwijk

Project: Samenwerkend leren aan gedeeld eigenaarschap
Contactpersoon gemeente: Moniek van Eijk
Contactgegevens: mvaneijk@waalwijk.nl, tel. 06 549265287
Domein: Twee teams: Programma Duurzaamheid en ketensamenwerking TMAO (beleidsteam maatschappelijke ontwikkeling) en TWIJZ (het uitvoerend zorgteam)
Looptijd: oktober 2019- november 2020

Het project in het kort
Eigenaarschap staat centraal in het werk van de gemeente Waalwijk. Vooral ten aanzien van het ‘vanuit eigenaarschap samen werken aan de grote, programmatische opgaven’ ziet Waalwijk nog een uitdaging. Het gevoel van gezamenlijk eigenaarschap wordt niet altijd gedeeld. Mensen ervaren dat het werk vanuit de grote opgaven of de programma’s erbij komt. Samen doen wat nodig is en leren, los van belemmerende structuren en systemen, is minder gemakkelijk dan het lijkt.

Wie trekt de wagen, duw je mee, beweeg je mee? Of hou je de wagen tegen? Hoe kiest de medewerker, team, manager haar rol, hoe geven we er invulling aan en hoe leren we ervan? Samen werken vanuit eigenaarschap vraagt om andere rollen. Het vraagt om een combinatie van ondernemerschap en partnerschap. Met behulp van dialoog, reflectie, co-creatie en werkplek-leren willen we invulling geven aan de begrippen en bewustwording van eigen handelen creëren. Samen zoeken we naar een manier waarop de ander echt effectief verder wordt geholpen. Doen wat op dat moment nodig is in plaats van een traditionele training of scholing. We willen een leernetwerk creëren waarmee we echt een beweging op gang brengen. In deze opzet willen we samenwerken met een partner die gespecialiseerd is in werkplek-leren en het inzetten van innovatieve leertechnologieën zoals beeldtrainen. De meeste impact gaan de bijeenkomsten ‘samenwerkend leren’ hebben.

Tijdens deze dagen, die volledig in het teken staan van ‘werkplek-leren’, gaan de deelnemers aan de slag met inhoudelijke opgaven in hun werk. De groep is elke dag aan de slag met inhoudelijk werk, maar óók met welk effect het persoonlijke handelen heeft op dat werk. Ter illustratie zie onderstaande visual die de opzet van ons project symboliseert.

Visual Waalwijk

Op 8 oktober 2019 was de kick off. Op 31 december waren de eerste twee teambijeenkomsten. De nieuwe manier van werken is terug te zien in de volgende twee filmpjes.

 • Op 8 oktober zijn de deelnemers meegenomen in het fenomeen werkplek-leren aan de hand van de vraag bij welke foto zij dachten dat mensen het meest aan het leren waren. In dit filmpje zie je wat de deelnemers vonden.

 • De deelnemers zijn op een andere manier dan met een ‘agendaverzoek in outlook’ uitgenodigd voor de bijeenkomst op 31 oktober, namelijk door filmpje.

West-Brabant: Flexibele inzetbaarheid van medewerkers

West-Brabant

Project: Flexibele inzetbaarheid van medewerkers
Contactpersoon gemeente: Ron de Leeuw en Monique van Etten
Contactgegevens:mobiliteitscentrum@west-brabant.eu, tel. 076 502 7272
Domein: Gemeentebreed

Het project in het kort
In het verleden is door het Mobiliteitscentrum een idee tot flexibilisering van de interne ambtenaar ten opzichte van de grote mate van inhuur ingediend bij het A&O fonds Gemeenten. Dit idee genaamd Flexibele inzetbaarheid van medewerkers in de regio West-Brabant heeft destijds de innovatieprijs van 3-2-1-Co! ontvangen in de vorm van een subsidie.

Het initiatief Degemeentevannu levert het platform om dit idee in de praktijk uit te kunnen voeren. Degemeentevannu biedt gemeenten en andere overheidsorganisaties de mogelijkheid om hun arbeidsmobiliteit te vergroten. De kern van deze dienstverlening is het online platform www.degemeentevannu.nl waarop ambtenaren zich kunnen aanmelden en aanbieden om opdrachten te doen voor collega gemeenten en overheidsorganisaties. Binnen het platform is er de mogelijkheid om een klus te doen bij een andere overheidsorganisatie.

Tegelijkertijd kunnen gemeenten en andere overheidsorganisaties zich aanmelden en verschillende typen opdrachten plaatsen en laten vervullen door kandidaten van Degemeentevannu. Wij ervaren de afgelopen jaren een groeiend enthousiasme en een enorme energie bij gemeentelijke professionals om hun gemeente of organisatie op de kaart te zetten en om met maatschappelijke opgaven aan de slag te gaan. Zou het dan niet tof zijn als we elkaars energie kunnen inzetten?

Zouden we op schaarse en cruciale functies/rollen elkaar ook kunnen helpen door capaciteit te delen bijvoorbeeld? Hoe veel leuker wordt het werken voor gemeenten en andere overheidsorganisaties, als je de hele dag kan doen waar je energie van krijgt. Het doel is om arbeidsmobiliteit in de breedste zin van het woord te faciliteren en zo kan de opdrachtgever kiezen uit interne- en externe inhuur voor de klus!

Zaanstad, Amsterdam, Amstelveen en Alkmaar: Versterken rol change agent

Gemeente Zaanstad, Amsterdam, Amstelveen, Alkmaar ism Hogeschool van Amsterdam

Project: Het versterken van de rol van change agent

Contactpersoon gemeente: Inge Butot
Contactgegevens: i.butot@zaanstad.nl, tel. 075-655 2342 of 06-11956976
Domein: Gemeentebreed
Looptijd: februari 2019 tot april 2020

Het project in het kort
Het project is gericht op het in kaart brengen en ontwikkelen van veranderkundige competenties van leidinggevenden en HR adviseurs. Het project gaat in op de specifieke rol die HR en de afdelingshoofden hebben in het verhogen van de veranderkracht van de deelnemende gemeenten. Van afdelingshoofden en HR adviseurs wordt steeds vaker verwacht dat zij als change agent kunnen functioneren binnen hun organisatieonderdeel en daarbuiten.

Dit betekent dat afdelingshoofden en HR adviseurs over de benodigde veranderkundige competenties dienen te beschikken om verandertrajecten te doen slagen. Het is echter minder duidelijk welke change competenties nu eigenlijk in de gemeentelijk organisaties aanwezig zijn bij zowel afdelingshoofden als bij HR adviseurs. Tevens is niet duidelijk welke competenties nu juist bij welk type verandertrajecten tot een verhoogde kans van slagen leidt.

Om een beter inzicht te krijgen in het succes en falen van veranderingsprocessen is het belangrijk om te kijken naar de specifieke rol- en taakuitoefening van afdelingshoofden en HR adviseurs in veranderingsprocessen. In dit project wordt een meetinstrument ontwikkeld om de aanwezige veranderkundige competenties in kaart te brengen. Naast het in kaart brengen van veranderkundige competenties bekijken we welke veranderkundige competenties een leidinggevende en HR adviseur nodig hebben om een specifiek veranderkundig traject te kunnen uitvoeren. Per organisatiecontext en verandervraagstuk dient een specifiek profiel opgesteld te worden met de benodigde veranderkundige competenties (contextually based approach).

Om de kans van slagen van veranderingsprocessen te verhogen is het belangrijk dat er een match (fit) is tussen de aanwezige en benodigde veranderkundige competenties. In dit project participeren leidinggevenden en HR adviseurs van een viertal gemeenten in een leergang om hun veranderkundige competenties te versterken.

De leergang bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De huidige veranderkundige competenties van de deelnemers worden gemeten en in kaart gebracht a.d.v. change competentieprofiel (huidige profiel).
 • De benodigde veranderkundige competenties worden geïnventariseerd ten aanzien van het verandervraagstuk en de verandercontext (gewenste profiel).
 • Er wordt per deelnemer een persoonlijke ontwikkelplan opgesteld.
 • De deelnemer werkt in de leergang systematisch en methodisch aan het eigen verandervraagstuk (diagnose, veranderstrategie, interventieplan, interventies en effectmeting).
 • In de leergang worden nieuwe veranderkundige kennis en vaardigheden aangeleerd en gedeeld met deelnemers.

Na afloop van de leergang wordt gepoogd om een effectmeting uit te voeren naar de impact van de veranderkundige competenties op het verloop van het veranderproces.

Podcast-serie ‘A&O deelt’

Meer praktijkervaringen hoor je terug in onze serie podcasts. Hierin delen we interessante verhalen en ervaringen over vernieuwende projecten bij gemeenten. Klik hieronder 'lees meer' voor alle afleveringen of luister direct via Anchor, Spotify en Apple Podcasts.

Nieuwsbrief


Interesse Subsidie en Expertise

Onder de interesse Subsidie en Expertise op deze website vind je al het nieuws, inspirerende subsidie verhalen en de podcasts bijelkaar.

Bekijk interesse Subsidie en Expertise met onderstaande knop en selecteer deze ook in je account. Zo blijf je altijd direct op de hoogte van ons laatste subsidie-nieuws.

Over cookies & privacy | © A&O fonds Gemeenten