Verschillende gemeenten hebben tools ontwikkeld voor duurzame inzetbaarheid. A&O verzamelt deze om van elkaars kennis gebruik te maken. Bekijk ze hier en neem contact op met de gemeente als je meer wilt weten.

Vragenkaart duurzame inzetbaarheid | Gemeente Deurne

Duurzame Inzetbaarheid gesprekskaart Deurne bij snack

Een set van ongeveer veertig hulpvragen voor leidinggevenden en medewerkers van de gemeente Deurne om samen het gesprek te voeren over duurzame inzetbaarheid. Lees meer over de vragenkaart van gemeente Deurne.

Vragenkaart duurzame inzetbaarheid

Wie heeft deze tool bedacht? HR-adviseur Lies van de Laar, in het kader van haar afstudeeropdracht. Mede daardoor is de vragenkaart theoretisch goed onderbouwd.

Hoe dan? De kaart is onderverdeeld in drie subthema’s: employability, vitaliteit en werkvermogen – conform het model dat de SER hanteert.

Was er een concrete aanleiding om de tool te ontwikkelen? Uit een serie interviews met medewerkers bleek dat er twee jaar geleden sprake was van een vrij beperkte opvatting van het thema duurzame inzetbaarheid.

Hoe dat zo? Het thema werd vooral geassocieerd met pensioen. Daardoor dachten veel jonge medewerkers ‘dit gaat niet over mij’.

Hoe wordt de vragenkaart in de praktijk gebruikt? De basisgedachte is: medewerkers en teamleiders zijn zelf aan zet. Dat betekent dat ze op vrijwillige basis met de kaart aan de slag gaan, in aanvulling op de traditionele gesprekscyclus. Dat kan dus zowel in een formeel gesprek als in een onderonsje bij de koffieautomaat.

Wat levert dat op? Een groeiend besef onder medewerkers dat duurzame inzetbaarheid een thema is dat over veel meer aspecten gaat dan gezond eten en goed bewegen om je pensioen te kunnen halen.

En? Dat het voor iedereen in de organisatie slim is om daar actief mee bezig te zijn.

Contact:

 • Lies van de Laar
 • HR-adviseur
 • T (06) 8227 6746
 • E l.vandelaar@deurne.nl

Inspiratieplaat Gesprekscyclus | Gemeente Alblasserdam

Gemeente Alblasserdam Mijn ontwikkeling 1000

De Inspiratieplaat Gesprekscyclus van de gemeente Alblasserdam is een tool die medewerkers stimuleert om na te denken én te communiceren over hun functioneren.

De Inspiratieplaat is bedoeld voor medewerkers en leidinggevenden. Door de Inspiratieplaat kijken medewerkers voorafgaand aan het functioneringsgesprek al terug en vooruit op hun ontwikkeling.

Lees meer over de inspiratieplaat gesprekcyclus van gemeente Alblasserdam.

Inspiratieplaat Gesprekscyclus

Voor wie is de Inspiratieplaat bedoeld? Voor medewerkers en leidinggevenden.

Bij welke gelegenheid? Uiteraard tijdens het functioneringsgesprek dat in het voorjaar plaatsvindt. Maar nadrukkelijk ook daarvoor en daarna. Als medewerkers bijvoorbeeld nadenken over hun ontwikkeldoelen of in kaart brengen in hoeverre ze die doelen ook realiseren.

Was er een concrete aanleiding voor deze tool? De gemeente Alblasserdam wil medewerkers inspireren om steeds na te denken over hun functioneren en ontwikkeling en hierover in gesprek te blijven. Dus niet alleen beperkt tot dat ene moment in het voorjaar.

Hoe gaat de Inspiratieplaat daarin verandering brengen? Door medewerkers voorafgaand aan het functioneringsgesprek al terug en vooruit te laten kijken op hun functioneren en ontwikkeling. En door medewerkers er bijvoorbeeld aan te herinneren dat ze door het jaar heen feedback over hun functioneren ophalen en ervoor zorgen dat ze arbeidsfit blijven. Arbeidsfit? Jazeker, blijvend inzetbaar in een veranderende omgeving. Op de achterkant van de Inspiratieplaat staat als geheugensteuntje beschreven wat daarvan de belangrijkste kenmerken zijn. Ook de gemeentelijke kernwaarden staan daar vermeld.

Wat zijn de ervaringen met de Inspiratieplaat? Het is nog te vroeg om dat te kunnen zeggen. De plaat is in februari 2023 geïntroduceerd en maakt nu dus voor het eerst deel uit van de gesprekscyclus. Dat zal wennen zijn! Wat heel erg helpt is dat bij de Inspiratieplaat ook een invulformulier hoort. Zo komen alle relevante onderwerpen gestructureerd aan bod.

Contact

 • Ivette Krajenbrink-Paauwe
 • Adviseur Bestuur en Bedrijfsvoering
 • T (06) 3638 6748
 • E i.paauwe@alblasserdam.nl


Menukaart Het Goede Gesprek | Gemeente Kapelle

Gemeente Kapelle menukaart goede gesprek

Een instrument dat de gemeente Kapelle gebruikt bij Het Goede Gesprek, dat minimaal één keer per jaar plaatsvindt. De kaart wil vooral prikkelen en inspireren om na te denken over onderwerpen rond het functioneren als individu, in het team en in de gemeente.

De Menukaart stimuleert medewerkers om actief na te denken over hun eigen rol in de ontwikkeling van Kapelle.

Lees meer over de menukaart van gemeente Kapelle.

Menukaart Het Goede Gesprek

Voor wie is de Menukaart bedoeld? Voor medewerkers en leidinggevenden. Zij stellen met elkaar het menu van Het Goede Gesprek samen.

Welke rol speelt de Menukaart daarbij? De kaart wil vooral prikkelen en inspireren om na te denken over onderwerpen rond het functioneren als individu, in het team en in de gemeente.

Was er een aanleiding voor de totstandkoming van deze tool? Jazeker! De tool is ontwikkeld omdat Kapelle een gemeente in verandering en ontwikkeling is en dat het belangrijk is om alle medewerkers daar bij te betrekken.

Hoe dan? De Menukaart stimuleert medewerkers om actief na te denken over hun eigen rol in de ontwikkeling van Kapelle.

Hoe pakt dat in de praktijk uit? Hoewel de Menukaart pas enkele maanden wordt gebruikt, zijn de eerste ervaringen ronduit positief. Medewerkers ervaren met Het Goede Gesprek veel meer waardering en erkenning en er is ruimte voor maatwerk per persoon. Daarnaast vinden ze de Menukaart een handig en leuk hulpmiddel om het gesprek aan te gaan. Bovendien zijn ze beter voorbereid.

En wat vinden leidinggevenden? Zij signaleren dat de gesprekken inhoudelijker van karakter zijn en meer dan in het verleden de diepte ingaan.

Contact

 • Jolanda Boer
 • Strategisch adviseur
 • E j.boer@kapelle.nl

Praatplaat FIT | Gemeente Utrecht

Gemeente Utrecht Praatplaat

Het is een door de gemeente Utrecht ontwikkeld hulpmiddel dat medewerkers antwoord geeft op veel voorkomende vragen rond duurzame inzetbaarheid. Bijvoorbeeld tijdens het FIT-gesprek waarin medewerkers met hun leidinggevende praten over hun Functioneren, hun Inzetbaarheid en hun Talenten.

Maar ook buiten dat gesprek kan het medewerkers stimuleren om na te denken over hoe zij gezond en bevlogen kunnen werken. De praatplaat is bedoeld voor leidinggevenden en medewerkers.

Lees meer over de Praatplaat van gemeente Utrecht.

Praatplaat FIT

Voor wie is de Praatplaat FIT bedoeld? Voor leidinggevenden en medewerkers.

Bij welke gelegenheid? Bijvoorbeeld tijdens het FIT-gesprek waarin medewerkers met hun leidinggevende praten over hun Functioneren, hun Inzetbaarheid en hun Talenten, vandaar de naam FIT. Maar ook buiten dat gesprek kan het medewerkers stimuleren om na te denken over hoe zij gezond en bevlogen kunnen werken.

Was er een concrete aanleiding voor deze tool? Veel medewerkers kenden het brede aanbod rondom duurzame inzetbaarheid niet. Mede doordat een deel van de collega’s, in de buitendienst bijvoorbeeld, niet zo vaak op het intranet komt.

Hoe wordt de Praatplaat FIT gebruikt? Je kunt hem als digitaal naslagwerk gebruiken, maar hij is zo ontworpen dat je hem ook uit kunt printen of ophangen. Ook knippen en plakken leidinggevenden en HR-collega’s regelmatig informatie uit de praatplaat voor gebruik in presentaties.

Wat is het meest krachtige aan de praatplaat? De plaat is nadrukkelijk geschreven vanuit het perspectief van de medewerker en biedt een duidelijk handelingsperspectief (hoe kan ik met dit onderwerp aan de slag?).

Hoe werkt dat in de praktijk? Doordat medewerkers de basisvragen op de praatplaat makkelijk kunnen scannen, vinden zij snel hun weg in het aanbod op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Contact

 • Tjerk Molenaar
 • Strategisch HR-adviseur gemeente Utrecht
 • T (06) 2836 5406
 • E tjerk.molenaar@utrecht.nl

Routekaart samen continu verbeteren | Gemeente ’s-Hertogenbosch

Gemeente Den Bosch Infographic

Een zes jaar geleden door de gemeente ’s-Hertogenbosch ontwikkelde Routekaart die medewerkers de regie geeft over hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Daarbij gelden geen regels; het is een Routekaart zonder verkeersborden.

De Routekaart helpt de medewerkers het hele jaar door om na te denken over hun eigen persoonlijke ontwikkeling en het ophalen van feedback (ook extern) daarover.

Lees meer over de routekaart van gemeente Den Bosch.

Routekaart samen continu verbeteren

Voor wie is de Routekaart bedoeld? Voor alle medewerkers.

Bij welke gelegenheid? De Routekaart helpt de medewerkers het hele jaar door om na te denken over hun eigen persoonlijke ontwikkeling en het ophalen van feedback (ook extern) daarover.

Was er een concrete aanleiding voor deze Routekaart? Het gevoel was dat de traditionele gesprekscyclus een rituele dans was geworden waarbij medewerkers een afwachtende houding ten opzichte van hun leidinggevenden innamen. De sleet zat erop, er was behoefte aan verfrissing.

Hoe wordt de Routekaart gebruikt? Standaard in het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers en ook op het intranet wordt er met enige regelmaat naar verwezen.

Wat is het meest krachtige aan de Routekaart? Dat deze er nadrukkelijk van uitgaat dat medewerkers heel goed zelf kunnen bepalen hoe en wanneer ze bezig willen zijn met hun persoonlijke ontwikkeling. Volwassen mensen hoef je niets voor te schrijven.

Hoe pakt dat in de praktijk uit? De meeste medewerkers vinden hun weg wel, in goed overleg met de leidinggevenden. Hoe je in gesprek wil zijn over je persoonlijke ontwikkeling, moet je wel met enige regelmaat blijven bespreken. En er blijft altijd een groep die om voorgeschreven regels blijft vragen rondom de gesprekscyclus.

Contact

 • Thijs Winthagen
 • Senior Beleidsmedewerker P&O gemeente ‘s-Hertogenbosch
 • T (06) 2953 1154
 • E t.winthagen@s-hertogenbosch.nl

Hier vind je inspiratie over hoe andere gemeentelijke organisaties aan de slag zijn met het thema duurzame inzetbaarheid.

Vanuit verschillende invalshoeken wordt het thema benaderd; zowel vanuit de gemeentesecretaris voor urgentie op organisatieniveau, als vanuit de rol van HR voor beleid, visie en aanbod voor de individu.

Misschien vind je dit ook interessant